29
Intuluy Job an kimmalin kananay “Pinhod ku ot anhan an hay biyag ku ya umat handi nangipanaptokanak ke Apu Dios. Banaddanganak ke hiya handi ya pat-alanay tapol an dalanok. Handi ya maphod di pakihayyupan Apu Dios ke ha-on ya binendisyonanay pamilyak. Ya kediyen badbaddanganak ke hiya ya wada nadan imbabalek ke ha-on. Dakol di gatas di aaggayam ku ya dakol di lanan maalak nadah intanom kun oliban makaluwab, takon di mabatuy nitanoman da.
Ya deke on eyak nakiamu-amung nadah nungkanomnoman an mangipangpangulu nadah tatagu ya deket tinibowak nadah kakat-agu on kumiwang da ya tumaddog nadan nungkaam-ama ten mangeyak hi kad-an da. Hidiyey pangipatibo dah lispitu dan ha-on. 9-10 Ya itikod nadan mangipangpanguluh tatagun kumalin upupon day toko da ya nada ken natag-ey saad na ya umop-opya dan paddungnay nipkot di dila dah alangngaang dah pangipatibo dah lispitu dan ha-on.
11 Am-in nadan nanginila weno nangngol hi mipanggep ke ha-on ya tobalonak ya maphod am-in di kalyon da mipanggep ke ha-on. 12 Man-uke ya binaddangak nadan nawotwot ya napuh-ig an munhapul hi baddang te maid di udum hi eda pumpabaddangan. 13 Ya binaddangak nadan maid moy namnama da ot bendisyonanak ke dida. Ya impaan-anlak nadan nabalu. 14 Limpiyu ya maandong am-in di inat ku. Paddungnay imbulwatik di kaphod ya paddungnay inipngot kuy limpiyun pangat. 15 Paddungnay ha-oy di matan nadan nakulap ya hukin nadan napilay. 16 Ya numbalinak an kay aman nadan nawotwot ya itakdog ku nadan hintaguwan hi korte. 17 Mina-id kuy ongal an kabaelan nadan gaga-iho ya mabubungot an tatagut ihwang ku nadan eda ot pangatan hi gaga-iho.
18 Pangalik on andukkey biyag ku. Ya ninamnamak an malinggopak an maten wada nadan pamilyak. 19 Man-u te umatak ni-an nah kaiw an adi makudangan hi danum. 20 Timbalak hi tatagu ya munnananong di inlot ku.
21 Deket muntugunak ya op-opya nadan tugtuggunok an pakaddonglon day itugun ku. 22 Ya maid di udum hi id-um da te niptok am-in di intugun kun maid di kudang na. 23 Deke on hadhad-on day kalyok bon dida, umat hi punhoodan dah umaliyan di udan te kiphodan day kalyok. 24 Deke bot nadismaya dah nitaguwan da ya tumulid da ten tinibo day amlong hi angak. 25 Ha-oy di mangipanun am-in hi nganneh diyen umatak nah patul an mangipangpanguluh tindaluna. Ya deke on inalubyag ku didah kabulubulunan da.