34
Intuluy Elihun kimmali
Kanan bon Elihuy “Dakayun nakala-ing ya nakannomnoman, donglon yu tun kalyok. Hay toko ya tamtamona hin maphod nan makan weno adi. Athidi boh ingan donglona hin maphod nan kali weno adi. Wadan ditakuy munnomnom hin nganney niptok ya ditakuy manginila hin nganney maphod. Hi Job ya kananay ‘Maid di bahul ku ya adi maandong di punhumalyan Apu Dios.’ Kanana boy ‘Maid di bahul ku, mu kanan day makallangkakak. Adi maagahan tun dogok yaden uggeyak nunliwat.’
Maid di ohan tagun umat ke Job an maid di lispituna ke Apu Dios. Pinpinhod nan maki-kie ya makihanayhayyup hi gaga-ihon tatagu. Kananay maid di hilbinah pangun-unudanah pinhod Apu Dios.
10 Donglon yuy kalyok, dakayun inilanan mun-awat. Am-in di tagu ya inila dan adi munliwat hi Apu Dios an Kabaelanan am-in. 11 Hay atona ya idat nay lebbeng nan midat hi ohan tagu mipuun hi inat diyen tagu. 12 Hay kakulugana ya adinadaman e aton nan Dios an Kabaelanan am-in di gaga-iho. Ya maandong di punhumalyanah tatagu. 13 Maid di nangipaboltan hi ongal an kabaelan Apu Dios te wada tuwalin hiyah diye. Maid pay di nanuddun hiya ta hiyay ukod hi kabobboble tuh luta. 14 Gulat nat bangngadona nan biyag an inyahyana ke ditakun tatagu ya 15 nunna-ud an mate takun am-in ta mumbalin takuh dap-ul.
16 Aga, mundongol kan ha-on hin nalaing ka ya nanomnoman ka. 17 Hi Apu Dios ya waday lebbengnan mun-ap-apu te hiya ya limpiyu. Tipe udot ta kanam di nabahulan? 18 Hiya ya boh-olanay papatul ya aap-apun kananay ‘Gaga-iho kayu, adi kayu limpiyu.’ 19 Adina ipahhig di impaminhod nah aap-apu weno kakadangyan te takon nadan nawotwot ya lintuna damdama dida. 20 Hay udum ya hingkakattang on nate dah gawan di hilong. Takon di aap-apu ya deke on nakaan dah pun-ap-apuwan da mu bokon gapuh aton di tatagu.
21 Tibtibbon Apu Dios di pumbibiyag di tatagu ya am-in di ngannen at-atton da. 22 Maid di ohan gaga-ihon tagun ena italuwan hi Apu Dios nah munhihhilong. 23 Ta hidiye nan adi mahapul an manahmahan Apu Dios di ine-en di tagu on ahi nahumalya. 24 Ya adi mahapul an munmahma on ahina kinaan di ohan ap-aput ihannot nay udum. 25 Man-uke ya inilana tuwaliy pangi-e da, kinali apputona ya dadagona dida nah hilong. 26 Ipatibonan kastiguwonay gaga-ihon tatagu 27 te intikod dan mangun-unud ke hiya ya inwalong day tuguna. 28 Paligaton da nadan nawotwot, ta hidiye nan mumpahpahmok dan Apu Dios on binaddangana dida. 29 Mu deket pamgan Apu Dios di op-opya, kon dahdiy mangibaag ke hiya? Maid di maat di tagu hin adi hangudon Apu Dios. 30 Muden adina iabulut an mun-ap-apu nadan adi mangun-unud ke hiya ta adida paligligaton di tatagu.
31 He-a, Job, daan mot kalyom ke Apu Dios an abulutom an nunliwat ka ya itikod mu mon munliwat. 32 Weno kanam di ‘Nganney numbahulak? Kalyom ta adik mo aton.’
33 Mu kon baliwan Apu Dios di ninomnom nan aton ta iunnud na ni-ahan hi pinhod mu? Muden inwalong mu met boppoh Apu Dios. Nangamung kah punnomnom mu, bokon ha-oy di mumpili. Aga, kalyom ke dakami hin nganney punnomnom mu. 34 Am-in di mundongol ke ha-on takon di nanomnoman ya kanan day 35 ‘Man-uket athidiy pungkalkallin Job ya naka-ignolante ya maid di kibalbalinan di kalkalyona.’ 36 Deket pakannomnomon yu nadan kinalikalin Job ya matibo yun umat hi pungkalkallin di gaga-ihon taguy pungkalkallina. 37 Makattibon nakaliwwat bo tuwali yaden taltalanggaana pay hi Apu Dios.”