36
Intuluy Elihun kimmali an kananay “Anusan yun donglon tun udum an kalyok hi pangitakdog kun Apu Dios. Ipatibok ke dakayuy dakol an pangitib-an an hiya an nunlutun ditaku ya maphod ta nangamung di atona. Kalyok ke dakayun maid di langkak hi ek kalyon te ha-oy ke ya impakainnilak am-in.
Hi Apu Dios ya ongal di kabaelana, mu maid di pihulona. Ya adina ibahhon aton di pinhod na. Adina iabulut an munnanong an matagu nadan gaga-ihon tatagu, mu nadan mahmok an tatagu ya idat nay kalebbengan da. Adina baybay-an nadan maphod an tatagu, mu ipadayaw na didat nangamung, umat hi patul. Mu deket nabangkilingan di tatagut munholholtap da gapuh inat da ya ipainilan Apu Dios di liwat da ya ipainilanay pumpahhiya da. 10 Ya kalyana didat itikod dan mangat hi gaga-iho.
11 Deket mangun-unud dan Apu Dios ta aton day pinhod na ya luminggop da ya pumhod di nitaguwan da. 12 Mu deket adida mangun-unud ya mate dat ume da nah boblen di nate te makudang di inila da. 13 Man-uke ya bumkon dah pundisiplinan Apu Dios. Ya takon di makastigu da ya adida mumpahpahmok ke hiya. 14 Adida maam-ama yaden mate dan gaga-ihoy inainat da. 15 Mu nada ken munligligat ya ihwang Apu Dios dida. Hay gapunan iabulut nay punligligatan di tatagu ya hidiyey panugunan dida.
16 Mu he-a ke Job ya inihwang dakan Apu Dios hi ligat ta nawaya ka. Impalinggop daka ya impakadangyan daka. 17 Mu ad uwani ya mabulubulun ka gapu te nonomnomom an adi makastigu nadan gaga-ihon tatagu. Adika madanagan te maandong di maat. 18 Tibom ot te kal-ina ya mahaul kah dakol an pihhu ta atom di punliwatan. Te hay tagun mangat hi athidi ya nalakanan iwalong hi Apu Dios. 19 Adim nomnomon an takon hin kaddakaddangyan ka weno ongal di kabaelam ya e bumaddang datuwen humanih ligat mu. 20 Ya adim abtuwan an mahilong ta kay pananim hi adol mu, te hay kadadagan di tagu ya nah tapol. 21 Tibom ta adim aton di gaga-iho te hay gapunan impaalin Apu Dios di ligat mu ya ta adim aton di gaga-iho.
22 Adim kal-iwan an ongal di kabaelan Apu Dios. Adina mahapul di manuttudun hiya te hiyay kala-laingan an mittulu. 23 Maid di mabalin an mangalin hiyah atona. Ya maid di tagun ena kanan di nihallay inat na. 24 Dayawom ot ya abuh Apu Dios gapu nadah inat na ya ikantam di pundayaw mun hiya. 25 Tinibon am-in di tataguy inat Apu Dios, mu uggeda naawatan.
26 Om, adi kabaelan di tagun awatan di kinatag-en Apu Dios ya adida kabaelan an bilangon di toona. 27 Deke on impatap-o nay danum tuh luta on impumbalinah udan. 28 Ya ilpunay udan hanadah kulabut ta ogahonat usalon di tatagu. 29 Maid di pakaawat hi aton di kulabut an miwahit ya maid di pakaawat hin nganney innunat kumidul hi kabunyan an kiha-adan Apu Dios. 30 Ipae na boy kil-at hi kabunyan ta takon nah dallom di baybay ya matiboy hiyona. 31 Dadiyen inat nan umipamodwong di pangipatibonan hiyay Ap-apun di tatagu. Ya idat nan diday dakol an makan. 32 Hiyay mangipaalih kil-at ya hiyay ukod hi pinhod nan pangipaeyan. 33 Hanan kidul di mangipainilan wadah Apu Dios. Ya nan puwok di mangipainilah namahig an boh-ol na.”* 36:33 Hay ohan kibalinana ya “nada ken babaka ya inila da pe tuwalin mangaliy puwok.”

*36:33 36:33 Hay ohan kibalinana ya “nada ken babaka ya inila da pe tuwalin mangaliy puwok.”