42
Hay inhumang Job ke Apu Dios
Hinumang Job hi APU DIOS an kananay “APU DIOS, inilak an ongal di kabaelam te mabalin an atom am-in di nganneh diye ya maid di mangipatikod ke he-a. Kanam di ‘Dahdih tuwen ena udot kahingon di punnomnom ku yaden maid di inila na?’ Ha-oy hidiye! Man-uke ya kalkalyok nadan umipamodwong ke ha-on an adik maawatan.
Kinalim bon mundongolak ta kumali kat humangok di hanhanam ke ha-on.
Handi ya dingngol kuy kinalin di udum an tatagu ke ha-on mipanggep ke he-a. Mu ad uwani ya tinibo dakan ha-oy. Kinali bumainak ya muntutuyuwak ta deyan um-umbunak hi dap-ul ta pangipatibok an muntutuyuwak.”
Nagibbun kimmalih APU DIOS ke Job ot kananan Eliphas an iTeman di “Bumoh-olak ke he-a ya nadah duwan gayyum mu te adi makulug di kinali yu mipanggep ke ha-on. Adi kayu umat ke Job an muttatyuk an makulug peman di kinalina mipanggep ke ha-on. Umie kayun Job hi pitun baka ya pitun lakin kalnero ta iappit yun ha-on gapu liwat yu. Idasalan dakayun hiya ta adik aton nan lebbeng nan kastigu yu gapun dadiyen inat yu. Adi kayu umat ke Job an muttatyuk an makulug peman di kinalina mipanggep ke ha-on.”
Inun-unud da Eliphas, hi Bildad ya hi Sophar hidiyen kinalin APU DIOS ot donglonay dasal Job. 10 Kediyen nagibbun indasalan Job nadan gagayyum na ya imbangngad APU DIOS di kinadangyanan impundubli nay kinadakol na. 11 Indani ya immali da uppey iiba na ya gagayyum na ot munhahamul dah balena. Impatibo da moy homok dan hiya ya inalubyag da nah namahig an hinolholtap nan impaalin APU DIOS ke hiya. Ya am-in da ya indatan dah Job hi pihhu ya singsing an balituk.
12 Binendisyonan APU DIOS hi Job hi dakdakol mu handi ot ad uwani mo ya himpulut opat an libuy kalnerona, onom an libuy kamel na, duwan libuy baka na ya hinlibuy kabayu na. 13 Nawada boy pitun linalakin imbabalena ya tulun binabai. 14 Hanan panguluwan an babai ya hi Jemimah, hi Kesiah di nihaynod ya nan udidiyan ya hi Keren Happuk. 15 Maddikit an abu dadiyen binabain imbabalen Job. Ya maid di udum an binabai tuh lutan miingngon diday kinamaddikit da. Indatan Job didah lutan tawid da umat nadah linalakin tutulang da.
16 Nipalpu kediye ya numbiyag pay hi Job hi hinggatut ta nap-at an toon ot mapidwan naap-apuwan ya tinibona pay dadiyen inap-apuna. 17 Naka-am-amah Job ya malinggop di nitaguwana ot ahi mate.