Joel
Hay mipanggep ketuwen liblu an Joel
Impainilan Joel di kinalin Apu Dios hanadah tatagud Judah ya Jerusalem. Kananay umaliy dakol an dudun an mihinap nadah bobled Judah ta madadag di nun-itanom da. Oha bo ya nabayag an ugge immudan hi am-in nadah bobled Judah. (chapter 1) Hi Joel ya inilanan man-uket naat datuwe ya gapuh ngohe ya liwat nadan tatagud Judah ke Apu Dios.
Kinalyan Joel nadan tatagud Judah an kananay nunna-ud an kastiguwon APU DIOS dida hin adida muntutuyuh liwat da. Makulug an maat hidiye. Athidi bon makulug an immaliy dudun ot kanon day nganneh diyen intanom da. (1:13-15 ya 2:1-17)
Mu takon di athidi ya insapatan Apu Dios an ahina bendisyonan bo nadan pinilinan tataguna takon di hay tataguh kabobboble. Atonah tuwe hantuh pangipaaliyanan didah Espirituna. (2:8-32) Muden kastiguwon Apu Dios nadan bokon Hebrew an mumpaholholtap nadah tataguna. Maat hituwe hantuh panadaganan dida gapuh ongal an gubat nah nundotal ad Jehoshapat. (3:1-16)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Kinastigun Apu Dios nadan tataguna gapuh liwat da ot ipaenay dakol an dudun ot madadag di intanom da ya nadadag pay di boble da. (1:1—2:17)
2. Kinalin Apu Dios an bendisyonanay tataguna hin muntutuyu da. (2:18-27)
3. Implanun Apu Dios an bendisyonanay tataguna hi udum hi algo takon di hay tataguh kabobboble. Hay pangihwanganan dida ya mipuun hi pundinol dan hiya. (2:28-31 ya 3:17-21)
4. Hay planun Apu Dios an mangastigu nadah tatagun numpaholholtap hi tataguna. (3:2-16)
1
Hay u-umyungan nadan iJudah gapuh nadadagan di intanom da
Hituwey kinalin APU DIOS ke Joel an imbabalen Pethuel. “Dakayun nanomnoman ya dakayun am-in an iJudah, mundongol kayu. Kon waday naat handih tiempon di aammod yu hi umat ketuwen naat? Hi udum hi algo ya kalyon yuh iimbabale yuy mipanggep ketuwen himpappangen naat ne ahida damdama kalyon hi iimbabale da ne ahida bo damdama kalyon dadiyeh imbabale da. Hituwey naat: Nuntutun-ud an immaliy dakkodakkol an dudun ot kanon dan am-in di intanom yun iJudah. Hanan natdaan an ugge kinan nadan namangulu ya kinan bon nadan nitun-ud.
Aga, idodongan yu, dakayun makammutong ta kog-an yuy nadadag an intanom yun grapes te maid moy kapyaon yuh balun mainum. Dadiyen dakol an dudun an immalin nanadag hi intanom yu ya makataddom di bab-a dan umat hi bab-an di layon. Dinadag day grapes yu ya ingkihan day adol nadan kaiw an fig ot matiboy mumbobolan adol da.
U-umyung kayu gapuh hakit di nomnom yu, umat nah kat-agun babain natey nitbiyana. Ya u-umyung kayun papadin munhilbin APU DIOS te maid moy page ya mainum an iappit yu nah Templona. 10 Dinadag di dundun am-in di intanom yu takon di oliba. Ta hidiye nan maid nimpey page, mainum ya oliban makapyah lana.
11 Om, u-umyung kayun mumpuntanom te nadadag am-in di intanom yu 12 umat hi grapes ya fig ya nadan udum an bungbunga-an te namag-anan nimpey luta. Ta hidiye nan maid moy amlong yu.”
Kinalin nan profetas nadah tatagut muntutuyu da
13 Dakayun papadin hay ngunu yu ya mun-appit, mumbulwati kayuh langgotet ume kayu nah Templo ta u-umyung kayu ya ihilhilong yun kumga. Te maid moy page ya mainum an iappit yun Apu Dios. 14 Eyu kalyon hanadah iJudah ya nadan ap-apu dat maamung da. Ya imandal yun muntopol dan adida mangan an e mundasal nah Templon APU DIOS an Dios taku ta mumpahpahmok kayu. 15 Te gagalan madatngan nan algon gintud APU DIOS an Kabaelanan am-in an pangastiguwanah tatagut katatakut di maat.
16 Maid di maat takun pamga takuy ang-ang-ang hantuh kadadagan di intanom taku ta maid moy pun-an-anlaan taku nah Templon Apu Dios. 17 Takon di ad uwani ya natduk moy papayo takut maid di tummol hi itanom taku. Ta maid di miha-ad nadah aalang taku ta miwalong da. 18 Hanadan babaka ya kumongakongaw da ya mangemange da te maid di kanon da. Takon nadan kalnero ya maagangan da te maid di kanon da.
19-20 Mumpahpahmokak ke he-a, APU DIOS te maid moy pumpattolan ya namag-anan di kakaiw an kay ginhob di apuy. Hanadan mailom an aggayam ya paddungnay mumpahpahmok da damdaman he-a te natduk di wawa-el an uminuman da.