4
Handih immagwat da nah Wangwang an Jordan ya kanan APU DIOS ke Joshuay “Pumili kah hin-oh-a nadah himpulut duwan holag Israel hi mangitakdog ke didat kalyom ke didan umala dah himpulut duwan batuh timmaddogan nadan papadi nah gawwan nan wangwang. Ya al-alan da dadiyen babatut iha-ad da nah pungkampuwan yuh indanih hilong.”
Inayagan Joshua nadan himpulut duwan linalakin pinilina ot kananan diday “Ume kayuh timmaddogan nadan nun-attang nah Kahon ta pumah-on kayuh hin-oh-an batun mangitakdog nadah himpulut duwan holag Israel an nahlagan taku. Dadiyen batuy ahi mangipanomnom hanadah holag Israel hi inat nan AP-APU taku. Ta deket munhanhan di iimbabale takuh udum hi algo hin tipe dadiyen batu ya kalyon takun didan nuntikod di danum nah Wangwang an Jordan handih nangiagwatan taku nah Kahon APU DIOS. Ya datuwen batuy mangipanomnom ta nangamung nadah holag Israel mipanggep ketuwen naat hitu.”
Inun-unud day intugun Joshuan nalpun APU DIOS ot ume da nah gawwan nan wangwang ot umala dah himpulut duwan batun mangitakdog nah himpulut duwan holag Israel. Inal-alan da dadiye nah eda nungkampuwan ot iha-ad dah di. Ya impaha-ad damdaman Joshuay himpulut duwan batu nah gawwan nan Wangwang an Jordan an timmaddogan nadan papadin nangiattang nah Kahon APU DIOS. Ot nanongnan dehdi dadiyen batu ingganad uwani.
10 Hanadan papadin nangiattang nah Kahon ya timmataddog da nah gawwan nah wangwang inggana naat am-in di intugun APU DIOS an indat Moses ke Joshua.
Hanada ke damdaman tatagu ya ginal-an dan immagwat 11 ot handih wada da mon am-in nah binah-el na ya ahi immagwat damdama nadan papadin nangiattang nah Kahon APU DIOS. 12 Namangpangulun nun-agwat nadan tindalun nalpuh holag Reuben, holag Gad ya godwan di holag Manasseh. Nun-almas da ya nidadaan dan makigubat. Hidiye tuwaliy kinalin Moses an aton da. 13 Nap-at an libuy bilang am-in dadiyen tindalun nundadaan an makigubat. Immagwat dah hinangngab APU DIOS ot mumpae da nah nundotal ad Jericho.
14 Kediyen algo ya impadayaw APU DIOS hi Joshua hi hinangngab nadan holag Israel ot mipalpun diye ingganah natayana ya ongal di nundayaw dan hiya umat hi nundayaw dan Moses.
15-17 Kanan APU DIOS ke Joshua di “Mandalom nadan padin nangiattang nah Kahon ku ta dumakal da. Ot un-unudon Joshuah diyen kinalin APU DIOS.
18 Kediyen dimmakal nadan padi ya mange mo nan danum ya limmakbi bo nah pingngit na, umat handi.
19 Handih nun-agwatan nadan holag Israel nah Wangwang an Jordan ya kediyey mikapulun algon diyen namangulun bulan. Ot mungkampu dad Gilgal ad Jericho nah nangappit hi timilan di algo. 20 Inha-ad Joshuah di nan himpulut duwan batun naala nah wangwang an mangitakdog nadah himpulut duwan holag Israel. 21 Kanana nadah tataguy “Deket hanhanan di iimbabale yuh udum hi algo hin tipe datuwen babatu, 22 ya kalyon yun diday ‘Man-uke ya namag-anan nan Wangwang an Jordan handih nun-agwat kamin aammod yun holag Israel.’ 23 Kalyon yun dida an nan AP-APU an Kabaelanan am-in an Dios taku ya impuntikod nay danum nah Wangwang an Jordan ot mamag-anan ot umagwat taku. Hidiyen inat na ya umat handin inat na nah Maingit an Baybay ot umagwat taku. 24 Man-uket inat APU DIOS hidiye ya ta inilaon am-in di tatagu tuh tap-on di lutan hiya ya ongal an abuy kabaelana. Ya pinhod na bon hiya ya abuy dayawon takun Dios.”