3
Kediyen tiempo ya wadah Juan an mumbonyag an muntuttudu nah adi maboblayan ad Judea. Hay intuttuduna ya kananay “Muntutuyu kayuh liwat yu te immali mo nan intud-ak Apu Dios an mun-ap-apu.” Hi Juan di kanan din profetas an hi Isaiah handih kananay
“Waday ahi madngol nah adi maboblayan an kananay ‘Idadaan yu ya iphod yuy dalanon nan Ap-apu taku.’ ”* 3:3 Hay pinhod tuwen kalyon ya mundadaan kayu an iphod yuy pangi-eyu te umali nan Ap-apu taku.
Hay bulwatin Juan ya naabol an dutdut di kamel ya hay balikis na ya lalat. Hay kanona ya dudun ya danum di iyyukan. Immali day katagutagun nalpud Jerusalem ya nadah udum an bobled Judea ya nadah boblen nunlinikkod nah Wangwang an Jordan an mundongol hi ituttuduna. Ot kalyon day liwat da ot bonyagan Juan dida nah Wangwang an Jordan.
Immali da damdamay dakol an Pharisee ya Saducee an mumpabonyag ke hiya, mu kanan Juan ke diday “Gaga-iho kayun tatagu. Kon pangali yu on deket mabonyagan kayu ya adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios? Mahapul an itikod yun mangat hi gaga-ihot hay maphod di aton yu ta kitib-anan makulug an nuntutuyu kayuh liwat yu. Adi kayu mundinol an adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios gapu te holag dakayun Abraham. Kalyok ke dakayu, hi Apu Dios ya damanan pumbalinona hantudan batu hi holag Abraham. 10 Hiya ya nundadaan an mangastiguh gaga-ihon tatagu. Dida nadan tatagun umat nah kaiw an adi maphod di bunganan malngo ta maapuyan.”
11 Kanan bon Juan di “Ha-oy ya bonyagan dakayuh danum ya hituwen pamonyagak ke dakayu ya pangimatunan hi nuntutuyuwan yuh liwat yu. Mu nan ahi umali ya natagtag-e mu ha-on ta takon di mangaan hi apatut na ya nakababbaak an mangat kediye. Ya hiya ke ya bonyagan dakayuh Espiritun Apu Dios ya hay apuy. 12 Hantuh aliyana ya appilonay tatagu, umat nah tagun muntaop an taopanay bogat ikulbung na, mu nan dugi ya gobhona nah apuy an adi mad-op.”
Hay nabonyagan Jesus
(Marcos 1:9-11; Lucas 3:21,22)
13 Indani ya immalih Jesus an nalpud Galilee ot umeh kad-an Juan nah Wangwang an Jordan ot e mumpabonyag. 14 Adi ot pinhod Juan an hiyay mamonyag ke Jesus ot kananay “Lebbeng na ot an ha-oy di bonyagam ta bokon ha-oy di mamonyag ke he-a.” 15 Mu kanan Jesus di “Man-ut athina, mu ad uwani ya maphod an un-unudon tan am-in di pinhod Apu Dios.” Ot abuluton Juan.
16 Nagibbun nabonyagan hi Jesus ot dumakal ya nabukatan di kabunyan ya tinibonan mangali nan Espiritun Apu Dios an kay palomay ang-ang na ot umpan hiya. 17 Ya waday kimmalih langit an kananay “Hituwey Imbabalek an impakappinhod ku ya mangipaamlong ke ha-on.”
Hay nangipatnaan Satanas an munhaul ke Jesus
(Marcos 1:12,13; Lucas 4:1-13)

*3:3 3:3 Hay pinhod tuwen kalyon ya mundadaan kayu an iphod yuy pangi-eyu te umali nan Ap-apu taku.