Mikah
Hay mipanggep ketuwen liblu an Mikah
Hi Mikah ya ohan profetas an mangipainilah kinalin Apu Dios nadah tatagu ya aap-apud Israel ya Judah. Hay Samaria di importanten bobled Israel ya hay Jerusalem di importanten bobled Judah. Impainilan Mikah ke dida an kastiguwon Apu Dios dida te gaga-ihoy at-atton da.
Man-uke ya daydayawon day adi makulug an dios nadan bokon Hebrew an nakiboblen dida ya adida un-unudon hi APU DIOS an oha ya abun makulug an Dios. Dakol pay di udum an gaga-ihon inat da. Ugge inun-unud nadan aap-apu day Tugun Apu Dios. Ya pinhod dan alan di nganneh diyen wadah ibba dan pahinnaul da ya papinnullo day pangal-an dan dadiye. Bokon ke bo ya taktakuton da weno patayon day kon bagi nah pinhod dan alan. (2:1-2 ya 3:9-11) Hay oha bo ya nadan kakadangyan ya adida homkon ya adida baddangan nadan nawotwot an nakiboblen dida mu namahig ot ya abuy pangat dan dida. (2:9, 3:2-3 ya 6:10-12)
Gapu ke datuwen liwat nadan tatagud Israel ya Judah ya impainilan Apu Dios an kastiguwona dida mu adi pinhod nadan tatagud Israel an mangun-unud ot dadagon mon di tindalun di Assyriay boble da ya inala day dakol ke dida ot ie da didan balud ad Assyria. (721-722 B.C.) Indani ot kalyan Mikah nadan tatagud Judah an kananay deket adida itikod an mangat hi gaga-iho ya makastigu da damdama.
Intuttudun Mikah nadah tatagun hay namnama da ya abu ya mibangngad dan mundayaw ke APU DIOS ya mundinol dah homok na. (4:1—5:15 ya 7:18-19) Hituwen homok na ya nipainila nah planu nan mangihwang nadah tatagu nan holag Israel ya am-in di tatagu tuh luta. Impainilan Mikah an hituwen planu ya ahi ipaannung nan Mangihwang an kinalin Apu Dios an ipaali na. (5:2-5)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay ahi kakastiguwan nadan holag Israel ya hay kihwangan da. (chapters 1-2)
2. Hay nangipainilaan Mikah hi nunliwatan nadan aap-apud Israel, mu impainila nan waday namnama dan am-in an holag Israel. (chapters 3-5)
3. Hay nangipainilaan APU DIOS hi nunliwatan nadan holag Israel ya hay ahi pangapputan di pun-ap-apuwana. (chapters 6-7)
1
Hay kinalin Mikah an pangastiguwan Apu Dios nadah tatagud Samaria ya Jerusalem
Handih numpatulan da Jotham, hi Ahas, ya hi Hesekiah ad Judah ya impainilan APU DIOS ke Mikah an iMoreset di mipanggep hi ahi maat nadah bobled Samaria ya Jerusalem.
Hituwey kinalin Mikah: “Dakayun tatagu tuh luta, donglon yuh tuwe. Hi APU DIOS an Nakattag-e an dehdi nah Templona ya kananay nunliwat kayun am-in.
Hi APU DIOS ya malpuh langit an mundalan hi tap-on nadan bilid ta umalin mangastigun dakayu. Malanat nadan bibilid an pundalanana an umat da nah kandelat an lanaton di apuy. Ta dadiyen bibilid ya umayu da nadah numpundotal umat nah olwang an umayu nah duntug.
Ahi maat datuwen am-in te ngohayon nadan iIsrael ya iJudah hi APU DIOS ya nunliwat dan hiya. Impangpangulun nadan tatagud Samaria nadan ibba dan Israel an nunliwat. Ya impangpangulu damdaman nadan tatagud Jerusalem nadan iJudah an nunliwat.
Ta hidiye nan kanan APU DIOS di ‘Ahik dadagon di Samaria ta nadan binattun babale ya mumbalin dan mungkipiggil an batu. Ya puligok ad da-ul nadan batu ta mabudhan di nipataddogan nan boble. Ta hidiye nan maid moy mumbobleh di te mumbalin an umat nah laguntan puntanoman hi grapes. Ya ahi mabuklin am-in di nabalol an tinattaggun dios da. Bokon ya abuh diye, mu am-in nadan regalon indat di tatagud Samaria ta miusal nadah templo da ya gobhon di buhul da. Dadiyen tatagu ya mialig da nah babain ipabayad nay adol nah linalaki te unudon day udum an dios an bokon ha-on. Ta hidiye nan am-in nadan pihhun inusal dan nundayaw ke dadiyen dios ya ahi alan di buhul dat ie dah boble dat iusal* 1:7 Wada nin an hituwen pihhu ya inusal nadan buhul dah panangdan da nadah binabain ipabayad day adol dah linalaki nadah templo da. da damdamah pundayaw da nadah dios dah di.’ ”
Kanan Mikah di “Gapu ketuwe ya u-umyungak. Ya hay pangipatib-ak an u-umyungak ya adiyak mumbulwati ya adiyak mun-apatut an e mundallanan. Ahiyak mungkulul an umat nah mailom an ahu ya mun-iyowak an umatak nah akup. Paddungnay nakalipputan di iSamaria an adi mo mabalin an maagahan ya mahmok damdamay iJudah te maat di athidin dida ya nan boble da an Jerusalem ya dandanin madadag.
10 Adiyu kalyon hanadah buhul takun bimmobled Gat di mipanggep hi naapputan taku ya adi kayu u-umyungan. Dakayun tatagud Bet Leaprah ya munluddagan kayuh dap-ul ta ipatibo yun u-umyung kayu. 11 Deya day tatagud Sapir an mumbalin an balud ta ien di buhul da didan uggeda numbulwati ta mibabain da. Hanadan tatagud Bet Esel ya ahida u-umyung te maid di kabaelan dan bumaddang ke dakayun iJerusalem. Ya dakayun tatagud Saanan ya adi kayu maukat nah boble yu te tumakut kayu nadah buhul yu. 12 Dakayun tatagud Marot, namnamaon yun mihwang kayu, mu adi te ipaalin Apu Dios di dakol an tindalun buhul yu ta madadag di boble yu, takon nadan nih-up ad Jerusalem.
13 Dakayun tatagud Lakis, gal-an yun bumtik. Munlugan kayuh kalesa yu te mangali day buhul yu. Dakayuy namangulun hanadah numbobled Judah an nangiun-unud hi punliwatan di iIsrael an dayawon day dios an kinapyan di tagu ot ipangulu yu nadan iJerusalem an munliwat. 14 Dakayun aap-apud Judah, ahiyu tibon nadan iMoreset an pumbalinon di buhul da didan balud ta ie da didah boble da. Ya dadiyen buhul yu ya piliton dakayun umidat hi pihhu ke dida. Ya nadan patul di Israel ya nahaul da te namnamaon dan baddangan di iAksib dida, yaden deman ot an adida baddangan dida. 15 Ya dakayun iMareshah, mahmok kayu te ipaalin Apu Dios di tindalun di buhul yun ahi manggop hi boble yu. Ya nadan nundingngol an aap-apud Israel ya eda mitalu nah liyang ad Adullam.
16 Dakayu bon iJudah, mumpamukmuk kayu ta kitib-anan u-umyung kayu te ahi mieh udum an boblen am-in di imbabale yun pun-am-amlongan yu ta maid moy eyu pangang-angan ke dida.”

*1:7 1:7 Wada nin an hituwen pihhu ya inusal nadan buhul dah panangdan da nadah binabain ipabayad day adol dah linalaki nadah templo da.