HAY IMPITUDOK APU DIOS KE MARCOS MIPANGGEP KE JESUS
Hay kalin Juan an mumbonyag
1
1-2 Hituwey nitudok hi inat Jesu Kristo an Imbabalen Apu Dios hi kiphodan di tagu. Hay lappuna ya nan immannungan din intudok Isaiah an profetas Apu Dios an kananay
“Kanan Apu Dios di ‘Pamanguluwok tun mangituttuduh tatagu hi mipanggep ke he-at ahika dumatong.’ Hiya ya ahi madngol nah adi maboblayan an kananay ‘Idadaan yu ya iphod yuy dalanon nan Ap-apu taku.’ ”* 1:3 Hay pinhod tuwen kalyon ya mundadaan kayu an iphod yuy pangi-eyu te umali nan Ap-apu taku.
Indani tut-uwa ya wadah Juan an mumbonyag nah adi maboblayan an pumbonyaganay tatagu ya tinuttudduwana didan kananay “Muntutuyu kayuh liwat yu ya mumpabonyag kayu ta pakawanan Apu Dios di liwat yu.” Immali day katagutagun nalpud Jerusalem ya nan udum an bobled Judea an e mundongol hi ituttudun Juan. Kinali day liwat da ot bonyagan Juan dida nah Wangwang an Jordan.
Hi Juan ya naabol an dutdut di kamel di bulwatina ya hay balikis na ya lalat. Hay kanona ya dudun ya hay inumona ya danum di iyyukan. Hay kanana nadah tatagu ya “Wada nan ahi umalin natagtag-e mu ha-on ta takon di hay mangubad hi gakod di apatut na ya nakababbaak an mangat kediye. Ha-oy ya bonyagan dakayuh danum, mu hiya ya ahi dakayu bonyagan hi Espiritun Apu Dios.”
Hay nabonyagan Jesus ya hay namatnaan Satanas an munhaul ke hiya
(Mateo 3:13—4:11; Lucas 3:21,22; 4:1-13)
Indani ya wadah Jesus an nalpud Nasaret ad Galilee. Immalih kad-an Juan ot bonyagana nah Wangwang an Jordan. 10 Handih dimmakal hi Jesus ya tinibonan nabukatan di kabunyan ya immali nan Espiritun Apu Dios an kay palomay ang-ang na ot umpan hiya.
11 Ya waday kimmalih langit an kananay “He-ay Imbabalek an impakappinhod ku ya mangipaamlong ke ha-on.”
12 Indani ya impaen di Espiritun Apu Dios hi Jesus nah adi maboblayan 13 ot mihaad hidih nap-at an algo. Kediyey namanatnaan Satanas an manaul ke hiya ta munliwat. Wadadah diy katatakut an aggayam, mu wadada damdamah diy anghel an mangipaptok ke hiya.
Hay nangayagan Jesus nadah opat an muntabukul
(Mateo 4:18-22; Lucas 4:14,15; 5:1-11)
14 Handih nangikalabutan Herod ke Juan ya immeh Jesus ad Galilee an e muntuttuduh inat Apu Dios an kiphodan di tagu. 15 Kananay “Muntutuyu kayuh liwat yu ya kulugon yu nan inat Apu Dios an kiphodan di tagu te immali mo nan intud-ak nan mun-ap-apu.”
16 Handih mundaldallanan hi Jesus nah pingngit di baybay ad Galilee ya tinibo na da Simon ke tulang nan hi Andres an muntabukul da te hidiyey ngunuda. 17 Inayagan Jesus dida ot kananan diday “Maki-e kayun ha-on ta mipalpud uwani ya adi kayu mo manabukul hi dolog, mu ekayu mangawis hi tatagu ta ha-oy di un-unudon da.” 18 Pinghanadi ya inwalong day tabukul da ot miunud dan hiya.
19 Mangmangnge da ya tinibo bon Jesus on hintulang an da James ke Juan an nak Sebedi nah bangka dan pun-idadaan day tabukul da. 20 Inayagana damdama dida ya pinghanadi ya tinaynan dah amada ya nadan muttatyu da ot miunud dan hiya.
Hay nangaanan Jesus hi nihkop
(Lucas 4:31-37)
21 Dimmatong dad Kapernaum, ot kediyen nadatngan an Sabadun Tungo ya immeh Jesus nah simbaan di Judyu ot muntuttudu. 22 Hanadan tatagun nangngol ke hiya ya namodwong dah ituttuduna te matibon ongal di kalebbengana mu nadan muntuttuduh Tugun Moses.
23 Hidi nah simbaan ya wada on nahikpan an muntukuk an kananay 24 “Jesus an iNasaret, nganney pinhod mun aton ke dakami? Kon immali kan manadag ke dakami? Inilak hin dahdi ka. He-a nan maid di liwat nan intud-ak Apu Dios!” 25 Mu kinalyan Jesus nan nihkop an kananay “Opya ka ya makaan ka nah tagu!” 26 Pinghanadi ya munggagayonggong nan tagu ya tinumkuk nan nihkop ot ahi makaan. 27 Namodwong nadan tatagu ot munhimbabaggaan dan kanan day “Nganneh tuwen ma-ma-at? Hinnatkon an abu! Antipeh naen abunay kalina ya maat di pinhod na? Deya peman an takon di dimonyon nihkop ya kaanona!” 28 Ot hidiye nan gagala ya nundingngol di mipanggep ke Jesus am-in hi bobled Galilee.
Hay nangaanan Jesus hi dogon di dakol an tatagu
(Mateo 8:14-17; Lucas 4:38-41)
29 Limmah-un hi Jesus nah simbaan an naki-e da James ke Juan ot ume dah balen da Simon ke Andres. 30 Hinumgop ya kinali dan hiyan mahmahhuyop nan inan nan inayan Simon te mundogon nahalman di atung di adol na. 31 Immeh Jesus hi kad-ana ot odnanay taklena ot baddanganan tumaddog. Ya nakaan di dogona ot ena idadaan di kanon da Jesus.
32 Indanit mungkalimuy algo ya nun-ialin di tataguh kad-an Jesus nadan mumpundogo ya nungkahikpan hi dimonyo 33 ta am-in da nan tatagu nah boble ya naamung dah dolan da Simon. 34 Kinaan Jesus di nunhihinnatkon an dogon nadan tatagu ya kinaana bo nadan dimonyon nihkop. Adina iabulut an kumali nadan dimonyo te adina pinhod an diday mangipainilah tatagu hin dahdi hiya.
Hay nuntuttuduwan Jesus hi kabobbobled Galilee
(Lucas 4:42-44)
35 Handih nabiggatana ya himmahallaman hi Jesus an imme nah e-elen di boblen maid di tagut mundasal.
36 Hi Simon ya nadan ibbana ya eda hinamahamak hi Jesus. 37 Ot handih tinibo da ya kanan dan hiyay “Am-in day tatagu ya edaka hamahamakon.” 38 Ya kanan Jesus di “O, mu mahapul an ume takuh udum an boblet eyak muntuttudu damdamah di te hidiyey gapunah immaliyak.” 39 Ot ume dah kabobbobled Galilee ot muntuttudu nadah simbaan di Judyu ya kinaanay nihkop hi tatagu.
Hay nangaanan Jesus hi dogon nan tagun mungkangpuy adol na
(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)
40 Wada nan ohan tagun mungkangpuy adol nan immali ot pihpihmok ke Jesus. Nundukkun hi hinangngab na ot kananay “Kaanom ahan tun dogok te inilak an damanan atom, mu nangamung ka.” 41 Himmok Jesus ot dapaonan kananay “Damana. Nakaan mo kayah naen dogom.” 42 Pinghanadi ya nakaan di dogon nan tagu. 43 Tinugun Jesus ot ahina itud-ak 44 an kananay “Adim ot kalkalyon hituwen inat ku, mu ipayum an umeh kad-an nan padit em ipatibon hiyan nakaan di dogom ya iappitam hi Apu Dios an miunnud nah kanan di Tugun Moses ta panginilaan di tatagun nakaan di dogom.” 45 Mu imme ot ya abu ot ena kalkalyon hi kabobbobleh diyen inat Jesus. Ta alialiyanay dakol an tagun e manibon Jesus ta maid moy atonan e mundallanan hanadah udum an boble. Imme nadah maid di boble, mu kapyanan imme day tatagun nalpuh kabobboble an e manibon hiya.
Hay nangipaphodan Jesus nah naparalyze an tagu
(Mateo 9:1-8; Lucas 5:17-26)

*1:3 1:3 Hay pinhod tuwen kalyon ya mundadaan kayu an iphod yuy pangi-eyu te umali nan Ap-apu taku.