150
Madayaw hi APU DIOS!
Dayawon yuh Apu Dios nah Templona! Ya dakayun wadah langit, dayawon yu hiya an Dios an nakattag-e. Dayawon yuh Apu Dios gapu nadah inat nah nangipatib-anah ongal kabaelana! Dayawon taku te maid di niingngohan di kinatag-ena. Ipagango yuy tangguyub yu, takon di ayyuding ya gitala hi pundayaw yun Apu Dios. 4-5 Ya tobabon yuy tamburin, gitala, ingiing ya gangha ta manayo takuh pundayaw takun Apu Dios. Am-in takun matagu, dayawon takuh APU DIOS.
Madayaw hi APU DIOS!