5
Indani ya tinibok on naluddun an papel nah wawwan an taklen nan inumbun an Ap-apu. Natudokan di numbinah-el ya pituy pokot nat adinadaman e mabokyag. Kal-inadi ya tinibok bo on nakal-ot an anghel an inlot nay kalina. Kananay “Dahdiy waday lebbeng nan mangaan nadah pokot nat bokyagona tun naluddun an papel?” Mu maid di oha hi langit, hi luta ya ad dalom an waday lebbeng nan mamokyag nah naluddun an papel ta tibonay nitudok.
Indani ya namahig di kogak te maid di ohan lebbeng nan mamokyag kediyen naluddun an papel. Kanan nan ohan ap-apuy “Adika kumga. Damanan kabaelan nan kanan dan Layon an holag David an holag din hi Judah. Hiya ya inapput nan am-in di gaga-ihot hiyay waday lebbeng nan mangaan nadah pitun pokot nan papel ta bokyagona.”
Indani ya tinibok nan kanan dan Impan di Kalneron Apu Dios hi kad-an nan ubunan di ap-apu an timmaddog nah gawwan nadan opat an matagu ya nadan aap-apu. Hiya ya matibon pinate da handi. Waday pituh hakgud na ya pitun matanan dadiye nadan pitun kabaelan nan Espiritun Apu Dios an nitud-ak tuh luta. Imme ot alana nan naluddun an papel nah wawwan an taklen nan inumbun an Ap-apu. Kediyen nangalaana nah papel ya nundukkun nadan opat an matagu ya nadan duway pulut opat an aap-apuh hinangngab na ot dayawon da. Waday inodnan dah kay gitala ya duyun balituk an napnuh insenso an hidiyey dasal nadan tatagun Apu Dios.
Indani ya nungkanta dah balun kantan kanan day
“He-ay waday lebbengnan mangala nah naluddun an papel ta kaanom nadan pokot na te hay namatayan dan he-ay namoklam hi liwat di tataguh nunhihinnatkon an boble, hay nahlagan da, hay kalida ya hay nitaguwan dat mumbalin dan tatagun Apu Dios. 10 Impumbalin Apu Dios didah padin mangiat hi pinhod na ya diday ahi mun-ap-apuh kabobboble tuh luta.”
11 Indani bot ek iang-ang ya waday dingngol kuh kalin di dakol an anghel an adida mabilang. Timmaddog dah nunlinikkod nah inumbun an Ap-apu ya nadan duway pulut opat an aap-apu ya nadan opat an matagu. 12 Oltoolton day kanta dan kanan day
“Hanan kanan dan Impan di Kalnero an nipipate ya lebbeng nan waday inlot na, kinadangyana, laing na ya kabaelana. Ya lebbeng nan malispitu, madayaw ya matbal.”
13 Ya dingngol kun mungkanta dan am-in nadan wadah langit, tuh luta, ad dalom ya nah baybay an kanan day,
“Hanan inumbun an Ap-apu ya nan kanan dan Impan di Kalnero ya matbal da, malispitu da, madayaw da ya ongal di kabaelan dat nangamung.”
14 Hinumang nadan opat an matagun kanan day “Amen.” Ya nadan ap-apu ya nundukkun dan mundayaw ke dida.
Hay nangaan nadah potok nan naluddun an papel