HAY TUDOK PABLO HANADAH MANGULUG AD ROMA
1
Hituwen tudok ya nalpun ha-on an ibayun hi Pablo. Ha-oy di ohan muttatyu ya apostoles Jesu Kristo an pinilin Apu Dios an e mangituttuduh ine-en di pangihwangan Jesu Kristo ke ditaku.
Hidiyen pangihwanganan ditaku ya impainilan Apu Dios handidah profetas na handih done ot itudok da. Hidiyen impainilana ya mipanggep ke Apu takun hi Jesu Kristo an Imbabalena. Numbalin hi tagun umat ke ditaku te intungon di holag David. Takon di numbalin hi tagu ya nipatiboh namahuwana dih natayana an waday kinaDiosna. Hidiyen namahuwana gapuh ongal an kabaelan Apu Dios ya ongngaongngal an pangitib-an an hiya ya Imbabalena. Hi Jesus di gapunan impatibon Apu Dios ke ha-on di ulena te piniliyak an mun-apostoles ta eyak muntuttuduh katagutagu hi kabobboble hi mipanggep ke Jesus ta mangulug dan hiya ya un-unudon da. Takon di dakayun tatagud Roma ya pinili dakayu damdaman Apu Dios an tatagun Jesu Kristo.
Deyan muntudokak ke dakayun tatagud Roma an impakappinhod Apu Dios ya pinili nan tataguna.
Hana ot ta munnananong an wadan ditakuy ule ya linggop an malpu ke da Ama takun hi Apu Dios ya nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo.
Hay dasal Pablo hi kiphodan nadan tatagud Roma
Hay mamanguluh kalyok ya pinhod kun ipainilan dakayun ongal di pumpasalamat kun Apu Dios gapu ke dakayun am-in hina te nundingngol hi kabobbobley mipanggep hi pangulug yun Jesus. Hituwen pumpasalamat kun Apu Dios ya ipadalan kun Jesu Kristo. Hi Apu Dios an ihamahamad kun ingunuwan hi pangituttuduwak hi mipanggep nah Imbabalenan hi Jesu Kristo ya inilanan idasadasalan dakayun ha-on ta nangamung.
10 Idasadasal ku bon hiya hin iabulut na mon umaliyak hina an mangidung-on dakayu 11 te pinhod kun abun muntuttuduh mipanggep ke Apu Dios ta maudman di kabaelan yun malpuh Espiritunat makaihammad di pangulug yu. 12 Hay oha bo ya hana ot ta mabaddangan kayu gapuh pangulug ku ya mabaddanganak damdama gapuh pangulug yu.
13 Kaibaiba, hay oha boh gapunan nabayag an pinhod kun umalih na ya ta hay pumbanagan di ituttuduk ke dakayu ya maudman kayu, umat hi naat hi nuntuttuduwak nadah bokon Judyu, muden maid di innuk. 14 Pinhod kun umalih na te lebbeng nan ituttuduk hi katagutaguy mipanggep ke Kristo, takon di nganney nitaguwan da, nun-adal ya ugge. 15 Ta hidiye nan pinhod kun abun ituttudu damdaman dakayun iRoma di mipanggep hi inat Jesu Kristo hi pangihwanganah tagu.
Hay pangihwangan Apu Dios hi tatagun naliwat
16 Madinolak ya adiyak bumain an mangituttuduh inat Jesu Kristo te hidiyey kipainilaan di ongal an kabaelan Apu Dios an mangihwang am-in hi tatagun mangulug ketuwen mituttudu. Dakamin Judyuy namangulun nanginilan tuwe, mu takon di dahdiy tagun mangulug ke Jesus ya ihwang Apu Dios, Judyu weno bokon. 17 Te nipainila ke tuwen mituttudu an ibilang ditakun Apu Dios an maphod gapuh pangulug taku ya abu ke Jesu Kristo. Hituwe ya miunnud nah nitudok an kananay “Hanan tagun mibilang an maphod te hay pangulug na ya hiyay midatan hi biyag an maid di poppog na.”* 1:17 Habakkuk 2:4
Am-in di tagu ya waday liwat da
18 Hi Apu Dios hi langit ya ipainilanay boh-ol na hi pangastiguwana nadah tatagun adi mangun-unud ke hiya. Humahhani nadan gaga-ihon at-atton datuwen tatagu hi pangipainilaan nah makulug mipanggep ke Apu Dios. 19 Ta hidiye nan kastiguwona dida te inila day mipanggep ke hiya te impainilanan am-in di mabalin an inilaon di tagu mipanggep ke hiya, mu kapyanan kahing da. 20 Mu nihalla da te takon di adi matiboh Apu Dios, mu nipalpu handih nunlutuwanan am-in ya nipatibo nadah lintunay kinaDiosna ya nan ongal an kabaelanan wada tuwalin hiya. Ta hidiye nan maid di eda pangigadulan hi adida pangulugan ke hiya. 21 Te takon di inila dan wadah Apu Dios ya uggeda dinayaw ya uggeda numpasalamat ke hiya nadah indat nan kiphodan da. Ta hidiyey gapunan numbalin an maid di hilbin di nomnom da. Paddungnay tapol di punnomnom dan adida maawatan di pangi-en Apu Dios. 22 Kanan day nanomnoman da, mu hay kakulugana ya makudang di nomnom da. 23 Kanan ot ya abuy hi Apu Dios an wadat nangamung di dayawon da yaden bokon te nadan kinapya dan ing-ingon di tagun waday katena, nadan kinapya dan ing-ingon di hahamuti, aamayyu ya nadan nalgom an mun-ay-ayyam tuh lutay daydayawon da.
24 Kinali inwalong Apu Dios dida ot nada mon gaga-ihon pinpinhod day at-atton da. Ta hidiye nan at-atton day kababain te malalaoy pangat dah adol dan nadah ibba da. 25 Inila day makulug an mipanggep ke Apu Dios, mu inwalong dat nan nibahho ot ya abuy inun-unud da. Bokon hi Apu Dios an nunlutuy daydayawon da ya un-unudon da, mu nadan lintuna. Yaden gulat na ya hi Apu Dios ot tuwaliy madayaw ta nangamung. Amen.
26 Hituwey gapunah nangiwalongan Apu Dios ke dida ot abuna moy kababain an at-atton da. Takon di binabai ya nguddanon dan iwalong di ustun pangi-e ta hay ibbadan binabaiy ihuyop da. 27 Umat boh linalakin nguddanon da damdaman iwalong di ustun pangi-e ta hay ibbadan linalakiy pinhod dan ihuyop. Datuwen mangipabain an at-atton day gumapuh kadadagan di kinatagu da an hituwey lebbeng nan kastiguda.
28 Ot gapu te adida ibilang hi Apu Dios ya inwalong na dida, ot aton dan am-in nadan gaga-ihon umalih nomnom da. 29 Wadan am-in ke diday kinagaga-iho: amo, pihul, aawwit, papatte, haul, tumbuk, pinhod dan ibagin am-in di nganneh diye, natalam dan manadag hi ibbadan tagu, 30 gaga-ihoy kalyon da mipanggep hi ibbada, hingitan dah Apu Dios, padngolan day ibbada, mangohe da, mumpahhiya da, nalaing dan munnomnom hi aton dan mangat hi gaga-iho, adida ikabing di ammod da, 31 maid di lalao dan mangat hi gaga-iho, adida aton di kinali da ya maid di uleda weno homok dah ibbada. 32 Ya takon di inilada nan kalin Apu Dios an makastigut nangamung nadan mangat hi umat hidin gaga-iho ya pun-imam-a da ot ya abu. Bokon hidiye ya abu, mu pakatbalon day tatagun mangat hi athidi.
Maandong di pangastiguwan Apu Dios hi tagu

*1:17 1:17 Habakkuk 2:4