2
Hay e nangamungan Ruth hi nag-an barley hi payon Boaz
Wada on hi Boaz an kadangyan ya matbal hi tatagu. Hiya ya iban din hi Elimelek an inayan Naomi.
Ohan algo ya kanan Ruth ke inanan hi Naomiy “Daan mot eyak mangamung hi barley an ugge impaka-alan nadan munggapas hin mabalin an waday mangitbal?”
Kanan inanay “Takon an imbabalek, ume ka.”
Ot umeh Ruth nituntun-ud nadah munggapas ta amungona nadan ogahon dan adida pakaallan. Indanit ena inilaon ya hi Boaz an iban Elimelek di kon payon diye.
Indani ya immalih Boaz an nalpud Betlehem. Nakiap-apnga ni-an hanadah munggapas an kananay “Hana ot ta paamlongon dakayun Apu Dios.”
Ya kanan day “Athidi bon he-a ya hana ot ta idat nay kiphodam.” Kanan Boaz nah mangipangpanguluh munggapas di “Dahdih diyen babai?”
Kanan nan mangipangpanguluy “Hidiye nan iMoab an ingkuyug Naomi. Imbaga na hin mabalin an mangamung hi mag-an barley ot iabulut ku. Ya inhahapot na peman nipalpu dih biggatna ingganad uwani. Ammuna dih namahig di potang an e nunhidum hi hingkatang.”
Nih-up hi Boaz ke Ruth ot kananay “Donglonak an imbabale. Kudukdulnay hituh payok ya abuy pangamungam, adika umeh udum an payo. Ya maphod di maki-kie ka nadah binabain pungngunuwok. Tibom hin daanay eda punggapasan ta hidi damdamay em pangamungan. Hanada ken linalaki ya kalyok ke didat maid di aton dah adi maphod ke he-a. Ya deket nauwo ka ya he-a pe on eka imminum hi hinagob da.”
10 Kinalin Boaz hidiye ya nunyuung hi Ruth ke hiya ot kananay “Mumpasalamatak ke he-a te takon di taguwak hi udum an boble ya maule kan ha-on.”
11 Kanan Boaz di “Man-uke ya dingngol kuy mipanggep hi ulem nah nangapun he-a takon di nate nan inayam. Tinayanam di bobleyu ya nadan aammod mu ot maki-ali kah tu, takon di uggem inilay ine-e mih tu. 12 Hana ot ta hi Apu Dios ya idat nay gun-udom hi nangatam hi maphod. Ya hana ot ta idat Apu Dios an nihikugam di dakol an gun-udom.”
13 Hinumang Ruth an kananay “Makaulle kan ha-on, apu. Naalubyagak nah maphod an kinalim takon di nakababbaak mu nadan binabain muttatyum.”
14 Indanit nadatngan di pinnangan ya inayagan bon Boaz hi Ruth an kananay “Makat mangan taku. Umala ka nah tinapay ya itam-ol mu hin pinhod mu.” Ot makikan hi Ruth nadah nunggapas ot idatan Boaz damdamah Ruth nah nihanglag an barley. Nakakkabhug ya wada pay di uggena kinan te dakol di indat da.
15-16 Immeh Ruth an mangamung boh pagen barley ya kanan Boaz nadah punggapasonay “Takon di e mangamung nadah waday bintok ya adiyu kalyan ta adi maba-inan. Ya deke on inguddan yun gumuyud nadah botkon yu ne ingga yu ta waday amungona.”
17 Into-ol Ruth di amung inggana nahilong. Indanit inilik na nan inamung na ya umeh godwan di saku. 18 In-anamut na ot ipatibonan inana ot idat na bo nan makan an tindaana nah indat dan hiya.
19 Kanan inanan hi Naomiy “Daanay em nangamungan ketuwen barley? Dahdiy kon payo? Hana ot ta bendisyonan Apu Dios hidiyen tagun hinummok ke he-a.” Ot kalyon Ruth an hi payon Boaz di ena nangamungan.
20 Ya kanan Naomiy “Hidiyen hi Boaz ya nih-up di nitulanganan ditaku ya hiyay nangipanaptok ke dakami. Hana ot ta bendisyonan Apu Dios hi Boaz. Makulug an hi Apu Dios ya punnanongonay ulena nadah matagu ya nadah nate.”
21 Kanan Ruth di “Kinalin pay Boaz ke ha-on an maphod hin maki-kieyak nadah pungngunuwonah eda punggapasan inggana magibbu.” 22 Ya kanan Naomiy “Maphod peman an diday pakiun-unudam te kal-inat ume kah udum an payo ya adi maphod di aton dan he-a.” 23 Ot makingunuh Ruth nadah binabain muttatyun Boaz hi payona ot mun-amuamung inggana nagibbuy anin di barley ya wheat.