Song of Songs
Hay mipanggep ketuwen liblu an Nan Kantan Solomon
Hituwen liblu ya mipanggep hi pamhod, pun-in-innilaan ya kalahinan. Ipatibonay kaphod ya an-anlan di lalaki ya babain numpohhodan. Hanadan nakalkali ketuwen liblu ya nan kat-agun lalakin waday pinhod nah babai ya nan kat-agun babain pininhod na, nadan gayyum nan kat-agun babai ya nadan gayyum nan kat-agun lalaki. Hituwen ab-abig ya mipanggep hi numpohhodan nan lalaki ya babai ya matibo nah nunhumhummanganan datuwen tatagu. Hay immanhan ya hay humangan nan kat-agun lalaki ya nan kat-agun babai.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay nun-in-innilaan nan kat-agun lalaki ya nan kat-agun babai. (1:1—3:5)
2. Hay kasal datuwen lalaki ya babai. (3:6—5:1)
3. Hay nahamad an numpohhodan dan himbale. (5:2—8:14)
1
Hituwey makakkaphod an kantan intudok Solomon:
Kimmali nan babai an kananay “He-an pakappinhod ku, pinhod kun ap-apuwaponak ke he-a. Te hinaen pangipatibom hi pamhod mu ya kudukdul mu hay panginuman hi mainum. Makaphod boy hamuy di bangbanglum. Takon di abunay mangadan di ngadan mu ya umipanomnom nan makaphod an hamuy di bangbanglum. Kinali impakappinhod dakah binabai. Gal-am, apu patul ta ieyak nah kuwartum nah bale yu.”
Hanadan kat-agun binabain gagayyum nan patul ya kanan dan hiyay “Umamlong kamin he-a. Takon di dakami ya kanan miy ‘Kudukdul di pamhod mu nah babain pakappinhod mu, mu hay panginuman hi mainum.’ ”
Kimmali nan gayyum nan lalakin kananay “Lebbengnan pakappinhodon dakan am-in hi binabai.
Dakayun binabaid Jerusalem, takon di mangetetak an umat hi ngetet di kampun nadan holag Kedar ya maddikitak. Om, maddikitak an umat hi kaphod di ang-ang nadan kurtinah balen nan patul an hi Solomon.
Kinali adiyak totokkolon gapu te mangetetak. Man-uket mangetetak ya niniptangak an nungngunungunu nah lagunta mi te bumoh-ol nadan iibak an linalaki ten adiyak mungngunu. Ta hidiye nan maid di innuk an mangipaptok hi adol ku.” Hidiyey kinalina nadah binabaid Jerusalem.
Kanan nan babai nah lalakiy “He-an pakappinhod ku, daanay em pangipattolan hanadah kalnerom ad uwanin algo ya daanay em pangihiduman ke didah maal-algo? Kalyom ta inilak di ek panamakan ke he-a te adik pinhod an kayak makilalakin e humanawwangan hi kad-an nadan gagayyum mun mumpattol hi kalnero.”
Himmumang nan lalakin kananay “He-an kamadmaddikitan am-in hi binabai, deket uggem inilay kawad-ak hi indani ya unudom di dinalan nadan kalnerok. Ne deket dimmatong kah kawad-an nadan kalnerok ya em ipattol nadan gulding muh nih-up hi allung nadan udum an mumpattol ot mabalin an hamakonak hidi.
He-an pakappinhod ku, umat ka nah ka-ongal nan laban kabayun nikamo nadah lakin kakabayun mangiguyud hi kakalesan nan patul. 10 Makakkaphod di angam an nidaydayuwana nan hingat mu. Ya makaphod di ang-ang di bagang mun nabanggolan hi pang-o. 11 Idatan dakah balituk an hingat an naalkusan hi silber an attake ta mamam-ay kinamaddikit mu.”
12 Kimmali nan babai nah lalaki an kananay “He-an patul ku, handih mibakbakillang ka nah ubunan ya napnu nan kuwartuh hamuy di bangbangluk. 13 He-an pakappinhod ku, mialig ka nah ittay an luput an kiha-adan di bangbanglun mira an imbanggol ku. 14 Mialig ka bo nadah nabtok an palawer an naala nah laguntad En Gedi.”
15 Kimmali nan lalaki an kananay “He-an babain pakappinhod ku, maddikit kan abu! Makaphod di ang-ang di matam, umat hi matan di paloma.”
16 Himmumang nan babai an kananay “He-an pakappinhod ku, makaphod di kalalakim! Om, makulug an makaphod di kalalakim. Ahita iabok datuwen mayam-on holok ta kibakilangan tat 17 hiduman dita tuh mahaybong an Sedar ya fir.