8
Kon gulat nat mabalin an ibilang dakan tulang kun impainuman ina ya adi ot malalaoy pangipatib-an tah pumpohhodan ta, ta damanan awalon daka nah pundammuwan tat maid di mangalin kababain hidiyen atok. Ya gulat na ot ya ikuyug dakah balen inan nangituttudun ha-on hi maphod an pangi-e. Ta idadaanan daka ot hi maphod an mainum an nakapyah malumiin pomegrenate, ne inid-on muy kannawan an taklem ke ha-on ya in-ipping kuh kannigid an taklem.
Dakayun kakat-agun binabaih tud Jerusalem, isapata yun ha-on an adiyu anhan distulbuwon di pumpohhodan mi.”* 8:4 Hay udum an nitudok ya kanan day “Adi kayu ni-an makipohhodan hi linalaki ingganay manomnoman kayu.”
Kimmali nadan kakat-agun binabai an kanan day “Deya on babain mangalin nalpu nah adi maboblayan an mitakitakidil nah lalakin pakappinhod nan iid-onah taklena?”
Kimmali nan babai nah lalaki an kananay “Nabangun ka handih dinapa dakah puun di apol an nangitungowan inam ke he-a. Hana ot ta maid di udum hi babain em pinhodon ya em awalom hin bokon ha-oy ya abu. Hay pamhod ya ongal di kabaelana umat hi kate. Ya hay duwan tagun athidiy pamhod da ya adida munhi-an, umat nah lubuk an punnanongonay nateh di. Ya mialig hi apuy an deket dimmalang ta immongngal ya adi mad-op. Mialig di pumpohhodan di lalaki ya babai nah dimmalebdeb an apuy an maid di pakad-op takon nan himmabang an wa-el. Ya adinadaman magatang takon hin kananat waday ohan tagun igattang nan am-in di limmunat gatangona ya maid di tagun mambal kediyen ibayad na, mu pihulona ot ya abu.”
Kimmali nadan linalakin tutulang nan babai, kanan day “Waday tulang min babain unga pay ni-an ta adinadaman malahin te ugge pay ni-an kimmat-agu. Nganney aton mi hin waday maminhod an mangiinen hiya? Hidiyen tulang mi ya maphod an babai ya dipendalan mi umat hi pundipendal mih alad an ballabagan mih silber ya umat hi pangihamad mih panton oddahan mih tabla an sedar.”
10 Hinumang nan babai nadan tutulang nan linalakin kananay “Kat-aguwak mo ya nal-otak an umatak nah nahamad an alad ya hay pagok ya umat nadah natag-en balen pun-adugan. Kinali, umamlong nan pakappinhod ku ten ang-angonak.”
11 Intuluy nan babain kimmali an kananay “Waday laguntan Solomon an tinanomanah grapes an nginadananah Baal Hamon. Impaabang nah tatagut am-in da ya hinlilibun kalang di ibayad dan hiya. 12 Mu hana ken laguntak ya ha-oy di nangamung hi pinhod kun pangidatan hi bungan nadan intanom ku ya idat kun libli. Kinali he-a ke Solomon ya adi mahapul an mumbayad kan ha-on hi hinlibun kalang ta ahika mun-an-anlan mangan hi bungan di intanom ku. Mu idat muy hindudwan gatut an kalang nadah pungngnunuwok nah laguntak.”
13 Kimmali nan lalaki an kananay “He-an pakappinhod ku, maddikit kan abun um-umbun hi kad-an nadan mungkaphod an palawer nah laguntam. Pakappinhod nadan gagayyum kun donglon di kalim. Ya takon di ha-oy ya pinhod ku damdaman donglon.”
14 Kimmali nan babain kananay “Maka an pakappinhod ku, gal-am ta umat ka nah ka-ongal nan lakin makawan nakal-ot an bumtik ta dammuwonak nadah bilid an kawad-an nadan nabanglun nitanom.”

*8:4 8:4 Hay udum an nitudok ya kanan day “Adi kayu ni-an makipohhodan hi linalaki ingganay manomnoman kayu.”