HAY TUDOK PABLO KE TITUS
1
Hituwen tudok ke he-a Titus ya nalpun ha-on an hi Pablo an muttatyun Apu Dios ya apostoles Jesu Kristo an muntuttudut mihamad di pangulug nadan pinilin Apu Dios an tataguna ya ta maud-udman di inilada mipanggep nah makulug an mituttudu ta mangun-unud dan Apu Dios. Hanadan tatagun mangulug kediyen tuttudu ya madinol dan midatan dah biyag an munnananong ta nangamung an hidiye handin kinalin Apu Dios dih pippinghanan idat na nadah mangulug. Hi Apu Dios ya paannungonah tuwe te hiya ya adi munlangkak. Ad uwani ya nadatngan moy gintud nan kipainilaan tuwen tuttudun kiphodan taku. Hi Apu Dios an mangihwang ke ditaku ya indinol nan ha-on an mangipainilan tuwe.
Hana ot ta he-a Titus an ibilang kun napateg an imbabalek gapuh pangulug ta, ya munnananong an ulayan daka ya palinggopon dakan da Ama takun hi Apu Dios ya hi Jesu Kriston mangihwang ke ditaku.
Hay ngunun Titus ad Crete
Hay gapunan tinaynan dakan ha-on hinad Crete ya pinhod kun gibbuwom nadan lebbeng nan maat hinan uggek ginibbu ya piliyom nadan mangipangpanguluh mangulug hi kabobbobleh na. Mu nomnomom ot nan intuttuduk ke he-an atom an mamili. Hanadan piliyom an mangipangpangulu ya nadan maid di at-atton dah gaga-iho ta maid di humlun hi pamihulan di tatagun dida. Mahapul an hin-oh-ay inayan da ya adida makibabai, mahapul an mangulug nadan imbabaleda ya nakattugun da ya adi kalyon di tataguy mangohe da weno malalaoy at-atton da. Ya gapu teden diday kiukodan nan ipangunun Apu Dios ya mahapul an maid di kadngolan dah gaga-iho, adida ipapilit di pinhod da, adida kabinnungot, adida mumbutong, adida makianawwit ya bokon hay pihhun gagamgaman da. Mu hay ot ya abu maphod an aton da ya maapnga dan am-in hi dumung-on dida ya hay maphod ya abuy pinhod dan aton. Mahapul bon waday konoknong dah adol da ya maandong di pangat da. Ya am-in di aton da ya miunnud hi pinhod Apu Dios ya mahapul bon waday ogon da. Mahapul an adida iwalong, mu un-unudon da ya ituttudu da nan makulug an tuttudun nipainilan didat ihamad day pangulug nadan mangngol ya ituddu day nihallaan nadan kumahing nah ituttudu da.
10 Man-uke ya dakol day kahing ya humahhaul an maid di hilbin di kanalyon da, namam-a nadan mangipapilit hi pangi-en di Judyu. 11 Dadiyen nihallan ituttudu da ya mahapul an mipatikod te dadiyey humlun hi kadadagan di pangulug di dakol an pamilya gapu ahan te maid di bain dadiyen muntuttudun hay pihhuy gamgaman da. 12 Takon din ohan profetas an ihinad Crete ya kananay “Hanadan iCrete ya makallangkak da ya kay da ahun mabungot. Pinhod da bon mamabhug, mu makahigga dan e manamak hi kitaguwan da.” 13 Makulug peman hituwen kinalina, kinali mahapul an pakatuggunom nadan mangulug hinat mihamad di pangulug da 14 ta bokon mo nan tuttudun di Judyu ya nan tugun di tatagun nangiwalong nah makulug an tuttuduy un-unudon da.
15 Hay tagun maphod di punnomnom na te mangulug ya adina paniawon nadan dakol an paniawon di udum an tatagu. Mu nadan adi mangulug an immingha dah gaga-iho ya dakol di paniawon da te dinadag tuwalin di gaga-ihoy nomnom da. 16 Kanan day mangulug dan Apu Dios, mu hay kakulugana ya adida te gaga-ihoy at-atton da. Umipapabboh-ol da ya makangohhe da ya maid di kabaelan dan mangat hi maphod.
Hay maphod an mituttudu