Sekariah
Hay mipanggep ketuwen liblu an Sekariah
Hi Sekariah, umat ke Haggai ya impainila na nadah tatagud Jerusalem an mahapul an iphod da nan Templo. Te hay Templod Jerusalem ya bokon ya abu pundayawan di tatagu ke Apu Dios, te hidi damdamay kiha-adanat makiha-ad nadah tataguna. Kinalin Apu Dios nadah iJudah ya iJerusalem an deket mangun-unud da bon hiya, ya mibangngad bon dida. (1:3)
Kinalina pay an puppumhod ya luminggop di Jerusalem. (1:17 ya 8:8) Maat hituwe, kagibbuwan di pangastiguwana nadah buhul di Israel. (9:1-8) Ne ahi moppe mun-ap-apu tuh luta nan tinuddun Apu Dios an Patul. (9:9-10)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Kinalin Apu Dios nadah iJerusalem an muntutuyu da. (1:1-6)
2. Hay nangidatan Apu Dios hi walun in-inop ke Sekariah mipanggep nadah Judyu ya nan nigappatan da nah AP-APU. (1:7—6:8)
3. Hi Joshua an natag-en padi ya pingngotan dah pongot di patul ta mipainilah udum hi algo ya ahi umali nan Mangipaptok an Patul ya Padi nan tinuddun Apu Dios. (6:9-15)
4. Hay maid di hilbinan puntopolan nadan Judyu. Kinalin Apu Dios an ahina bendisyonan nadan tatagunah udum hi algo. (chapters 7-8)
5. Hay ahi umaliyan nan Kristo an Mangipaptok hi tagu. Ahi iwalong di tatagu, mu hi udidina ya hiyay mangapput ya hiyay mumpatul. (chapters 9-14)
1
Mibangngad takun mangun-unud ke APU DIOS
Handih mikawalun bulan hi mikadwan toon an numpatulan Darius ad Persia ya kimmalih APU DIOS ke ha-on an profetas an hi Sekariah an imbabalen Berekiah ya inap-apun Iddo. Kananay “Kalyom hituwe nadah holag Israel: Ha-oy an AP-APU an Kabaelanan am-in ya bimmobboh-olak handidah aammod yu. Mu dakayu ke ya kalyok di deket mibangngad kayun mangun-unud ke ha-on ya baddangan dakayu. Adiyu iummat handidah aammod yun mangohe da. Kinalyan handidan profetas didat itikod dan munliwat ta ibangngad dan mangun-unud ke ha-on, mu uggeda hinangud an dingngol di kinali da ot makastigu da.
Nateh nabayag dadiyen aammod yu takon handidan prophetas. Mu ipanomnom kun dakayun immannung nadan warning an kinalik ke dadiyen prophetas an kalyon da handidan aammod yu. Ot muntutuyu da. Kanan day ‘Lebbengna peman an kastiguwon ditaku nah APU DIOS an Kabaelanan am-in te hidiye tuwaliy kinalinan atona.’ ”
Hanan tagun timmaddog hi kad-an nadan kaiw an myrtle
Handi boh mikaduwampulut opat an algoh mikahimpulut ohan bulan an Sebat hi mikadwan toon an numpatulan Darius ad Persia ya waday impatibon APU DIOS ke ha-on kediyen hilong.
Hidiye ya tinibok on tagun nuntakkeh maingit an kabayun timmaddog nadah waday kakaiw an myrtle nah nundotal. Ya wada day udum an kakabayuh indogganan maingit, mabayak ya adi makabbayak di udum ya waday nuntakke ke didan am-in. Wada on anghel hi kad-ak ot kanak ke hiyay “Apu, tipe datuwen kakabayu?” Kananay “Kalyok ke he-a hin tipe.”
10 Ya nan tagun wadah kad-an nadan kaiw an myrtle ya kimmalin kananay “Dadiyey intud-ak APU DIOS an e manibo hin nganney ma-ma-at tuh tap-on di luta.”
11 Hanadan udum an nuntakke nadah kabayu ya kanan da nah anghel APU DIOS di “Imme kamih kabobboble tuh luta ya tinibo min maid moy gubat hi kabobboble.”* 1:11 Nan patul an hi Darius ya nadan tindaluna ya inapput da nadan aap-apuh kabobboblen nungngohen hiya.
12 Ot mundasal hidiyen anghel an kananay “APU DIOS an Kabaelanan am-in, bimmobboh-ol kah iJerusalem ya iJudah hi napitun toon. Ne kon-anat ahim bo homkon dida?” 13 Impaulayan nan AP-APU an hinumang nan anghel an kimmalin ha-on.
14 Kanan diyen anghel ke ha-on di “Em kalyon hi tataguh tuwen kinalin APU DIOS an Kabaelanan am-in an kananay ‘Ongal di naminhod ku ya kaguk hi tataguk ad Jerusalem an boblek. 15 Mu namahig di boh-ol ku nadah tataguh udum an boblen makalinggop ya makaphod di nitaguwan da te man-ut bimmoh-olak nadah tataguk ot pakastiguk dida, mu nahalman bo kayay numpaholholtap dan dida yaden bokon athidiy pinhod kun maat.’ ”
16 Kinali kanan APU DIOS boy “Homkok bo nadan tataguk ya iphod ku boy Jerusalem an boble da ya nan Templok.” 17 Indani ya kinalin bon diyen anghel an ek bo kalyon hi tataguh tuwen kanan APU DIOS an Kabaelanan am-in: “Baddangak bo nadan tataguk ta mahawwahawwal di kinadangyan dad Israel. Ya ibilang ku bon boblek di Jerusalem.”
Hanan mikadwan nipatibo ya mipanggep nah hakgud
18 Indani ya tinibok bo on opat an hakgud di bulug an baka. 19 Hinanhanak nah anghel an mungkalin ha-on an kanak di “Apu, tipe datuwe?”
Kananay “Datuwen hakgud ya itakdog da nadan opat an pun-ap-apuwan tuh lutan ongal di kabaelan dan nangiwahit nadah iJudah, iIsrael ya iJerusalem.”
20 Indani ya impatibo bon nan APU DIOS di opat an mumpanday. 21 Hinanhanak bo hin nganney aton da ya himmumang nan anghel an kananay “Immali dat aton day katatakut ke dadiyen opat an pun-ap-apuwan an nangipaligligat ya nangiwahit nadah iJudah.”

*1:11 1:11 Nan patul an hi Darius ya nadan tindaluna ya inapput da nadan aap-apuh kabobboblen nungngohen hiya.