^
1 Timothy
Ya nenugunan Paul nan Timothy ma-lat tugunen tudda dama edum tu ma-lat eleg da ituttuddu hu hin-appil
Ya et-eteng ni hemek Apu Dios nan Paul
Ya neiptek ni penaydayaw nan Apu Dios
Ya kayyaggud ni elaw ni mahapul et han mabalin hu hakey ni tuun mengipappangnguluddan kamengullug
Ya kayyaggud ni elaw ni mahapul et han mabalin ni umbaddang hu hakey ni tuu etan ni kamengipappangngulun kamengullug
Ya etan nekalligat ni meewwatan ni tayu kakulluga
Ya elaw idan kamengituttuddun neihla
Ya pehding ni himbut
Endi edum ni tayu u-unnuden nem ebuh hu elaw Apu Dios