Isi Nke Ẹbụọ
Kraịstị Ya E Dọnmẹ Ẹnyi Ụchan
Ụmụẹka m, m rị e de ni ụnụ ihiẹn ndịnị amamgbe ụnụ gha e mẹ njọ. Kanị, omẹni ịhịan mẹ njọ, ẹnyi nwọn onyẹ a rịọdọn ni ẹnyi ebe Chuku-Nẹdi rị—onyẹ hụ wụ Jesu Kristi, onyẹ hụ rị ọchan. Ya lẹ enwẹn ẹ wụ ẹjan hụn wẹ gi wepụ njọ ẹnyi lẹ iwe-lẹ-ọnụma-Osolobuẹ; ẹlẹ njọ ẹnyi sụọ, kanị, kẹ njọ ụwa ile.
Ihiẹn o k'e gi nwan we ẹnyi ẹnya nị ẹnyi a marịnghọ Osolobuẹ nke-esi wụ nị ẹnyi e mẹsọnmẹ ihiẹn ọ sị ẹnyi mẹ. Onyẹ ọwụlẹ hụn sị nị ọ maringhọ a bụ a ra mẹ ihiẹn ọ sị ẹnyi mẹ, onyẹ hụ wụ onyẹ-ntụ, ezioku arị imẹ onyẹ nọ ẹnịna. Kanị, nke onyẹ ọwụlẹ hụn a gbaye oku Osolobuẹ, ezioku-ezioku, onyẹ ahụn nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ zu oke jẹnni Osolobuẹ.
Ihiẹn ẹnyi gi a marịn nị ẹnyi rị imẹ ẹ wụ ọnwan: onyẹ sị n'ọ rị imẹ Osolobuẹ ya bi obibi kẹ Jizọs' Kraịstị dọn bi.
Iwu Ọhụn
Ndị rị m obi, arị m e deni ụnụ iwu ọhụn; kama, iwu ohu ahụn wẹ ye ụnụ isi-ibuzọ rọ. Ozi hụ ụnụ nụ, ịya wụ iwu mbụ ahụn m rị e ku oku ẹ. Kanị ọ wụzịkwọ iwu ọhụn. Iwu ọhụnnị wụ ezioku, ọ hụ imẹ Kraịstị, ọ hụzịkwọ imẹ ọnụ—makẹni ishi hụ a ghafe, ezigbo ukpẹ e nwunmẹgụọ.
Onyẹ ọwụlẹ sị n'ọ rị imẹ ukpẹ bụ ize onyẹ Itu-Kraịstị ibe ẹ hụ e ze ẹ, echẹn kẹ onyẹ hụ rịkwọ imẹ ishi. 10 Onyẹ ọwụlẹ nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ onyẹ Itu-Kraịstị ibe ẹ bi imẹ ukpẹ—o nwọnni ihiẹn rị imẹ ẹ hụn e mẹ ịhịan a kpọgburu. 11 Kanị, onyẹ hụn e ze ize onyẹ Itu-Kraịstị ibe ẹ rị imẹ ishi; ọ ghakọ imẹ ishi, ọ marịn ebe o jẹnkọ—makẹni ishi hụ a gbakingụọ a ẹnya.
12 Ụmụẹka,
m rị e de ni ọnụ nị m gi gwa ọnụ
nị Osolobuẹ e gigụọ ifiri ẹfan Jizọsị
gbagharị ụnụ njọ.
13 Ndị nẹdi,
m rị e deni ụnụ nị m gi ẹ gwa ụnụ
nị ụnụ a marịngụọ onyẹ hụ rịnị gha mbidọn lala.
Ndị-ikoro,
m rị e de ni ụnụ nị m gi ẹ gwa ụnụ
nị ụnụ e mẹrigụọ Eje-onyẹ hụ.
14 Ụmụẹka,
m de ni ụnụ ihiẹnni nị m gi ẹ gwa ụnụ
nị ụnụ a marịngụọ Chuku-Nẹdi ẹnyi.
Ndị nẹdi,
m de ni ụnụ ihiẹnni nị m gi ẹ gwa ụnụ
nị ụnụ a marịngụọ onyẹ hụ rị gha mbidọn lala.
Ndị-ikoro,
m de ni ụnụ ihiẹnni nị m gi ẹ gwa ụnụ
nị ụnụ e zeghọ,
nị oku Osolobuẹ rị imẹ ụnụ
lẹ ni ụnụ e mẹrigụọ Eje-onyẹ hụ.
Ihiẹn-ụwa Y'a Sụọkwọlẹ Ụnụ!
15 Enwẹkwọlẹ ni ihiẹn-ọsụsụọ ụwa mọbụ ndị rị imẹ ụwa, makẹni ihiẹn Chuku-Nẹdi-ẹnyi ara sụọ onyẹ ihiẹn ụwa a sụọ. 16 Makẹni, ihiẹn ile rị imẹ ụwa, kẹ eje-ihiẹn ndị a gụnsọnmẹ ẹhụ kẹ ihiẹn-ọnịna-ẹnya kẹ nhọnrọn ịhịan a họnrọn makẹni o nwẹghọ ihiẹn-ụwa, aghanị ẹka Nẹdi-ẹnyi bịa—ụwa kẹ wẹ ile gha a bịa. 17 Ụwa lẹ ihiẹn-ọlịla-ẹnya ile rịn'a ghafekọ aghafekọ; kanị, onyẹ ọwụlẹ hụn e mẹ uche Osolobuẹ k'a tọ jẹnrin ejẹn.
Eṅẹnrẹn Kraịstị Ahụn W'a Kpọ Anti-Kraịstị
18 Ụmụ m, ogẹnni wụ ogẹn ịkpazụụn! Kẹ ọnụ dọn nụ nị eṅẹnrẹn Kraịstị ahụn w'a kpọ anti-Kraịstị lala, ẹrịra k'ọ rị nwan nị ndị bu ọda wụ ndị-iṅẹnrẹn Kraịstị a pụhagụọ. Ịya kẹ ẹnyi gi a marịn nị ogẹnni wụ ogẹn ịkpazụụn. 19 Imẹ igunrun ẹnyi kẹ ndịnị gha pụ nke-esi, kanị, ẹlẹ wẹ ndị nke ẹnyi. Makẹni, omẹni wẹ te wụ ndị nke ẹnyi, nkẹ e sọn wẹ ẹnyi nọdị. Kanị, ọpụpụ wẹ gha imẹ igunrun ẹnyi pụ k'o gi wechanrịn ẹnya nị ẹlẹ wẹ ndị nke ẹnyi.
20 Kanị, ọnụ ile marịn ezioku makẹni Onyẹ-hụ-rị-nsọ e hukpugụọ ọnụ udẹn imẹ-mmọn gi tumẹ ụnụ ụmụ a. 21 Ẹlẹni ụnụ amarịn ezioku haịn m gi e deni ụnụ, kanị, makẹni ụnụ a marịngụọ a—ụnụ a marịnghọ n'o nwọnni ntụ a gha imẹ ezioku a fụha. 22 Onyẹ wụ nwan onyẹ ntụ emẹni ẹlẹ onyẹ kwerilẹni nị Jizọsị wụ Kraịstị, Onyẹ-nzụọpụha hụ Osolobuẹ tumẹ. Onyẹ nọ ẹrịra wụ eṅẹnrẹn Kraịstị hụ—hụn w'a kpọ Anti-Kraịstị; a ra kwerini Chuku-Nẹdi lẹ Nwa a. 23 Ẹghẹẹ! Makẹni, onyẹ ọwụlẹ jụ Nwa a ekwerini ni Chuku-Nẹdi; onyẹ ọwụlẹ kwerini Nwa a nwọnzikwọ Chuku-Nẹdi.
24 Nị nị ozi hụ ụnụ nụ isi-ibuzọ rịsọnmẹ imẹ ndụn ụnụ. Omẹni ihiẹn ụnụ nụ isi-ibuzọ hụ a rịsọnmẹ imẹ ndụn ụnụ, ụnụ k'a rịsọnmẹ imẹ Nwa Chuku lẹ imẹ Chuku-Nẹdi. 25 Ihiẹn o kwe ẹnyi nkwa n'o k'e ye ẹnyi wụ ndụn itẹbitẹ.
26 Ifiri ndị rị a chọ nị wẹ dufie ụnụ kẹ m gi rị e deni ụnụ ihiẹn ndịnị. 27 Kanị, o mẹ nke ụnụ, udẹn imẹ-mmọn hụ o hukpu ụnụ, hụn o gi tumẹ ụnụ ụmụ a hụ imẹ ndụn ụnụ a kuzi ụnụ ihiẹn ile. Ya wụ, o nwọnzini nwan mkpa ọ rị nị onyẹ ọwụlẹ k'a kuzi ụnụ. Ihiẹn udẹn ahụn o gi tumẹ ụnụ a kuzi ụnụ wụ ezioku—ntụ arị a. Nọkẹ kẹ ọ dọn kuzi ọnụ—nọdị nị imẹ Kraịstị. 28 Ẹghẹẹ ụmụ m, nọdị nị imẹ ẹ, kẹni obi ru ẹnyi ile alị ogẹn o k'e gi pụha; amamgbe ẹnyi e gi ifẹnrẹn warị Ụhụọhịn hụ.
Kẹ W'a Dọn Marịn Ụmụ Osolobuẹ
29 Omẹni ọnụ a marịnghọ n'ọ rị ọchan, ọnụ k'e gi ẹ marịn nị ya mụ onyẹ ọwụlẹ hụn e bi obibi onyẹ rị-ọchan.