Ẹhụhụọ-Ozi Nke Ibuzọ
Jọnụ
De
(Jọnụ, Nke Ibuzọ)
Isi Nke Ohu
Oku Hụn E Ye Ndụn
Hụn ahụn rị gha mbidọn lala kẹ ẹnyi rị a gwa ọnụ oku ẹ, Hụn ahụn ẹnyi gi ntịn nụ, hụn ẹnyi gi ẹnya ẹnyi hụn. Ẹnyi e legụọ a, ẹnyi e mẹtụghọ a ẹka. Oku hụ e ye ndụn wụ Jizọsị kẹ ẹnyi rị e ku oku ẹ. Ndụn hụ nọ pụha hụn w'e legha ẹnya. Ẹnyi a hụnghọ a. Ẹnyi hụ e ku banyen'ẹ, a gwa ụnụ banyeni ndụn itẹbitẹ hụ. Ndụn itẹbitẹ hụ lẹ Chuku-Nẹdi te rị, kanị ọ nọ pụha nị ẹnyi legha. Ẹnyi rị nwan a gwa ụnụ ihiẹn ẹnyi hụn lẹ ihiẹn ẹnyi nụ, kẹni ụnụ hụn ụzọ du ẹnyi mẹkọ— makẹni Nẹdi-ẹnyi lẹ Nwa a wụ Jesu Kristi kẹ ẹnyi lẹ wẹ rị e mẹkọ. Ẹnyi rị e de ihiẹn ndịnị kẹni ịghọghọ ẹnyi hụn ụzọ zu oke.
Ukpẹ Sụọ Kẹ Osolobuẹ Wụ
Ọnwan wụ ozi hụ ẹnyi nụ ọnụ a, hụn ẹnyi rị nwan e zi ụnụ: nị Osolobuẹ wụ ukpẹ, ọ nwọnni ishi rị imẹ ẹ—kaka. Omẹni ẹnyi sị nị ẹnyi lẹ ịya rị e mẹkọ bụ ẹnyi a tọ imẹ ishi e bi, ya wụ nị ẹnyi rị a tụ ntụ, ẹnyi a rị e gi ezioku e bi. Kanị, omẹni ẹnyi hụ e bi imẹ ukpẹ, nọkẹ kẹ ya nwẹn dọn rị imẹ ukpẹ, ya wụ nị ẹnyi lẹ ịya hụ e mẹkọ nke-esi, ẹdeke Nwa a wụ Jizọsị k'a rị a chanchanfụ ẹnyi njọ ọwụlẹ ẹnyi mẹ.
Omẹni ẹnyi sị nị ẹnyi ara mẹ njọ, ẹnyi rị e dufie enwẹn ẹnyi, ezioku arị imẹ ẹnyi. Kanị, omẹni ẹnyi e kupụha njọ ẹnyi, onyẹ wẹ gi e dọn-ẹnya lẹ onyẹ-ezioku k'ọ wụ, o k'a gbagharị ẹnyi njọ ẹnyi, chanchanpụchanrịn ẹnyi ihiẹn ile rịlẹni mma.
10 Omẹni ẹnyi sị nị ẹnyi e mẹni njọ, ya wụ nị ẹnyi rị a sị nị Osolobuẹ wụ onyẹ-ntụ, ya wụ nị oku ẹ a rị imẹ ẹnyi.