Isi Nke Ẹtọ
Nkwa Ọbịbịa Di-nwọnni-ẹnyi
Ndị rị m obi, ọnwan mẹ ẹkụkwọ-ozi nke ẹbụọ m dehẹni ụnụ. Imẹ wẹ ẹbụọ, m rị a nwan nị m kpọtiẹn iroro zu oke imẹ ụnụ ghahanị ịnyanhan nị ọnụ ihiẹn. M rị a sị ụnụ nyanhankwọ oku hụ ndị-amụma nsọ Osolobuẹ ku ogẹn mbụ lẹ iwu Onyẹ-nzụọpụha ẹnyi ye ghahanị ndị-ozi pụ-ichẹn o zihẹni ụnụ.
Ẹlẹni Di-nwọnni-ẹnyi Rị E Bi Mbie
Nke ibuzọ, ghọta nị ọnwan: nị ndị-ẹmụ k'a pụha ogẹn ịkpazụụn, a mụ ẹmụ, e bi k'ọ sụọ wẹ. Wẹ k'a sị, “Elebe kẹ nkwa nwẹn o kwe n'ọ lala alala rị? Ọ bịagụọ nwan? Ndị nẹdi ẹnyi wẹ a ranhịngụọ ụran (ọnwụn) kete-ele-mgbe; ihiẹn ile nọhụ kẹ wẹ rị kete wẹ e kelẹ ụwa!”
A kpachanpụgụọ wẹ ẹnya zọ nị oku-ọnụ Osolobuẹ k'o gi kẹ enu-igwee hụ rị mbụ-mbụ; nị oku-ọnụ k'o gizi gha mirin mẹmẹ akpakalị, gha imẹ mirin wefụha a; ọ nọ gizi oku-ọnụ a mẹ mirin, okẹn-mirin, tikpọ ụwa mbụ hụ la iwi. Kanị, nke elu-igwee lẹ ụwa rị ogẹnni, Osolobuẹ e gigụọ ya wụ oku-ọnụ a bu wẹ dọnmẹ n'o k'a dụn wẹ ọkụn; ọ rị e che Ụhụọhịn ahụn o k'e kin ndị-njọ ikpe, tikpọ wẹ.
Di-nwọnni-ẹnyi Rị Eche Nị Ịhịan Wanahịn
Kanị, nke ụnụ ndị rị m obi, azọkwọlẹ ni ihiẹn ohuni: nị ebe Di-nwọnni-ẹnyi rị, akp'ọhịn ohu nọkẹ ahụa nnụ-uku (ahụa ọgụn-iri kwasị nnụnaị); ahụa nnụ-uku rịzị kẹ akpụ-ụhụọhịn ohu. Ẹlẹni Di-nwọnni-ẹnyi rị e bie mbie imẹzu nkwa a kẹ ndị hụ dọn a ghọha ibie-mbie; mba, o gi ndidi e sọn ụnụ. Ọ chọnị nị onyẹ ọwụlẹ la iwi, kama, ọ chọ nị onyẹ ọwụlẹ rogharị.
Ụhụọhịn Di-nwọnni-ẹnyi Lala
10 Kanị Ụhụọhịn Di-nwọnni-ẹnyi jẹnkọ d'a bịa idẹnmizi lẹkẹ ohin. Ogẹn hụ, igwere sikọ d'e gi okẹn ụzụn fopụ, ọkụn a rịnranpụ ihiẹn ile rị igwere; ụwa lẹ ihiẹn ile ịhịan nọ imẹ ẹ mẹ e kpufụ, pụha ifọn.
11 Ebe o mẹ ni wẹ k'e tikpọpụ ihiẹn ndịnị ile ẹnịna, elee ụdị ịhịan k'o furu ni ụnụ wụrụ? O furu nị ọnụ e bi obibi rị nsọ, e gi egun Osolobuẹ e bi; 12 e che Ụhụọhịn Osolobuẹ, e mẹ ẹ n'ọ bịakẹnrin, Ụhụọhịn hụ o k'e gi mụ ọkụn ye elu-igwere, dẹnpụ a, gi ẹrịra rịnranpụ ihiẹn ile rịn'a.
13 Kanị, nọkẹ kẹ Osolobuẹ dọn kwe nkwa, ẹnyi rị a tụ ẹnya enu-igwee ọhụn lẹ ụwa ọhụn—ebẹhụ wụchanrịn ebe obibi ihiẹn ile rị-ọchan.
14 Ndị rị m obi, ebe o mẹ ni ọnụ rị a tụ ẹnya ihiẹn ndịnị, lịlịma nị nwan nị udọn hụn ụzọ a rị ẹgbata ọnụ lẹ ịya, amamgbe ụnụ gha e nwọn ntụpọ mọbụ nkọrịanị ogẹn ụnụ k'e gi pụha ihun Osolobuẹ. 15 Bun'ẹ obi nị ndidi Di-nwọnni-ẹnyi rị e nwọn wụ oghere nzụọpụha.
Ẹnịna kẹ ezi nwẹnẹ ẹnyi wụ Pọlụ dọnzi deni ụnụ ghahanị amamihiẹn Osolobuẹ ye ẹ. 16 O kusọnmẹ oku ihiẹnni imẹ ẹkụkwọ-ozi ẹ ile. O nwọnghọ ihiẹn ndị a fụ ọrụn ọghọta imẹ ihiẹn ndị o de, hụn ndị marịnlẹni ẹnya wẹ lẹ ndị wuzolẹni ọhụnma a fịhutọ—kẹ wẹ e mẹzi ihiẹn ndị ọzọ rị Ẹhụhụọ-nsọ, e gi ẹ e sehẹni enwẹn wẹ ntikpọ.
17 Ndị rị m obi, a gwatọgụọ wẹ nwan ụnụ ihiẹn ndịnị. Dọnrin ni nwan ẹnya, amamgbe mmẹfie ndị e bi k'ọ sụọ wẹ e dufie ụnụ, mẹ ụnụ ewuzozilẹ kẹ ụnụ dọn nwan wuzo. 18 Ka gi ni ẹfọma Jesu Kristi wụ Di-nwọnni-ẹnyi lẹ Onyẹ-nzụọpụha ẹnyi mẹ e suewaye imẹ okukwe; a marịnwayezikwọ nị Di-nwọnni-ẹnyi.
Ọghọ ya rị n'a ogẹnni, rịzịkwọn'a d'e ru Ụhụọhịn hụ k'a tọ jẹnrin ejẹn! Isẹẹ.