Isi Nke Ẹbụọ
Ndị-amụma-ntụ Lẹ Ndị nkuzi-ntụ
Kanị ndị-amụma-ntụ pụhazịkwọ imẹ ndị Izrẹl' ogẹn mbụ hụ. Ẹrịra kẹ ndị nkuzi-ntụ k'a dọnzị rị imẹ ụnụ. Wẹ k'e gi nzuzue webanhansọnmẹ nkuzi-ntụ hụn e buhẹ ntikpọ, jụdẹ Di-nwọnni-wẹ, hụn ṅọnni wẹ—ọnwan kẹ wẹ k'e gi buhẹkẹnrin ni enwẹn wẹ ntikpọ.
W'e Dufie Ịhịan, A Tụnarịn Ịhịan Ihiẹn Ẹ
Kanị, ndị bu ọda k'e sọn wẹ bimẹ eje-obibi ifẹnrẹn ahụn wẹ rị e bi. Ịhịan sikọ d'e gi ifiri wẹ kutọ Ụzọ-ezioku. Ẹnya-uku wẹ k'e mẹ wẹ e gi ọnụ-ọma e dufie ụnụ, a tụnarịn ọnụ ihiẹn ọnụ. Ikpe-ọmụma lẹ afụnfụn wẹ butọ nị wẹ edẹi hụ a—ọ nọdịtuni mmaka; ntikpọ Osolobuẹ jẹnkọ d'e tikpọ wẹ a ranhịntuni ụran!
Osolobuẹ A Marịngụọ Ye Onyẹ-onyẹ Ihiẹn Wẹ Chọ
Ebe o mẹ ni Osolobuẹ ahatuni ndị mmọn-ozi hụ ogẹn ahụn wẹ gi mẹ njọ, kama, ọ tụ wẹ ye imẹ ọkụn-mmọn, kẹnmẹsọnmẹ wẹ, busọnmẹ wẹ che imẹ olu rịsọnmẹ imẹ ishi kachanrịnni d'e ru Ụhụọhịn okinkin-ikpe—kịnị k'o k'e mẹ ndị nkuzi-ntụ ndịnị?
O mẹ nwan nị Osolobuẹ ahatuzikwọnị ụwa mbụ ye, ogẹn hụ o gi zihẹ okẹn mirin d'e tikpọ ụwa ndị-njọ hụ; omẹni ọ zụọpụhaghọ Nụa, hụn e zisọnmẹ wẹ ozi kẹni wẹ mẹ ihiẹn Chuku chọ, ya lẹ madụ ẹsa ndị ọzọ—k'o k'e mẹ ndịnị wẹ?
Omẹni ọ maghọ anị Sodọmụ lẹ alị Gomọra ikpe, gi ọkụn dụnfụ wẹ, wẹ nọ hẹnrin ntụn—nke wụ nị arịzị wẹ, ọ nọ gi wẹ ghọsị ihiẹn jẹnkọ d'e mẹ ndị k'e nupụ isi okpuru oku Osolobuẹ—k'o k'e mẹ ndị nkuzi-ntụnị?
Di-nwọnni-ẹnyi zụọpụha onyẹ rị-ọchan wụ Lọtụ, hụn ize eje-obibi wẹ lẹ obibi ifẹnrẹn wẹ rị e bi e ze ọda-ọda. (Ezioku-ezioku, ogẹn ahụn ile Lọtụ gi bi alị wẹ, ọ hụ a fụgbu onyẹ ezi-omumẹni, obi ẹ hụ rị ọchan hụ a gbawa—makẹni ọ hụ e gi ẹnya a hụn eje-ihiẹn ile wẹ rị e mẹ ụhụọhịn-ụhụọhịn, e gi ntịn a nụ a.)
Ya wụ nị Di-nwọnni-ẹnyi marịn k'o dọn a gbapụha ndị hụn e fen'ẹ imẹ ọnwụnwan, marịnzịkwọ k'o dọn e bu ndị-njọ e che imẹ afụnfụn d'e ru Ụhụọhịn okinkin-ikpe, 10 tụmadụ ndị hụn e mẹ ihiẹn ụrụ a gụnnị wẹ lẹ ndị e ledan ọkịkị.
W'e Ledan Ọkịkị, E Kutọ Ihiẹn Wẹ Ghọtalẹni
Obi ndị nkuzi-ntụ ndịnị e zekẹ, ihiẹn ọwụlẹ obi wẹ ye wẹ kẹ w'e mẹ; egun ịkpari ndị nwọn ọghọ ara tụ wẹ. 11 Kanị, ọsụọn'a nị ndị mmọn-ozi ka e ze, ka ikẹn e nwẹ, w'a ra kpari ndị nwọn ọghọ, w'a ra kutọ wẹ ihun Di-nwọnni-ẹnyi. 12 Kanị, ndịnị nọ kẹ anụ-ọfịa nwọnlẹni uche, anụmanụ hụn ghalẹni e leban ihiẹn ẹnya—hụn wẹ mụhụ nị wẹ nwụnrụn gbu. W'e kutọ ihiẹn wẹ ghọtalẹni. Wẹ k'a la ntikpọ kẹ anụ-ọfịa dọn a la ntikpọ— 13 eje-ihiẹn e kunrun wẹ makẹ eje-ihiẹn ndị wẹ rị e mẹ!
Ihiẹn Hụn A Gụn Ẹhụ Wẹ Kẹ W'e Mẹ
Ọ sụọ wẹ nị wẹ e mẹ ihiẹn-ifẹnrẹn ebe eki rị enu. Unyin lẹ ntụpọ kẹ wẹ wụ imẹ igunrun ụnụ. Ịya kẹ wẹ wụ makẹni w'a nọzịdẹ ebe wẹ n'e sọn ụnụ e ri Oriri Ihiẹn-ọsụsụọ ụnụ e mẹ ihiẹn-ifẹnrẹn lẹ ihiẹn-ndufie ndị ahụn asụọnị wẹ, e mẹpụha wẹ ifọn. 14 Ughẹrẹ jun wẹ ẹnya; ẹfọ imẹ-njọ ara jun wẹ. W'e gi ẹro a dọrị ndị zelẹni. E gigụọ wẹ ẹnya-uku zụn obi wẹ. Ndị wẹ bụ ọnụ kẹ wẹ wụ!
A Kpahugụọ Wẹ
15 A lagụọ wẹ ezigbo Ụzọ hụ zinrinni tọ, ghasọnmẹ ụzọ Balam' nwa Beọ, hụn eje-erere a sụọ, a dụ— 16 kanị Osolobuẹ nọ jụgbọ a makẹ njọ a: ebe jaki ghalẹni e ku oku nọ gi olu ịhịan ku oku, hụn wẹ gi jụgbọ ẹra ahụn rị a pụ onyẹ-amụma hụ.
17 Ndị nkuzi-ntụ ndịnị wụ isi-mirin tahịnị; igirigi ufere bukọ; uwẹ kẹ wẹ dọnmẹ ni ishi hụn kachanrịn.
Oku-ọnụ Wẹ Asụọka Kanị A Rịzịọlẹ Wẹ Ẹgbụn
18 Ị nụ oku-ọnụ wẹ, y'e gbu ni wẹ osekpu! Kanị oku wẹ enwẹn anị. W'e gi ihiẹn a na ẹnya a dọrị ndị ghahụ imẹ ndị-mmẹfie gbafụha. 19 W'e kwesọnmẹ wẹ nkwa nị wẹ k'e weri enwẹn wẹ, kanị, uwẹ lẹ enwẹn wẹ wụsọnmẹ igbọn ihiẹn rụnị. Makẹni, ihiẹn rị a kị ịhịan kẹ onyẹ hụ wụ igbọn ẹ.
20 Makẹni, omẹni wẹ wanahịngụụ ihiẹn ndị e mẹrụ ịhịan hụn rị imẹ ụwa ghahanị ịmarịn Jesu Kristi hụn wụ Di-nwẹni-ẹnyi lẹ Onyẹ-nzụọpụha ẹnyi, anịzị wẹ ihiẹn ndị hụ nwụndọn wẹ, karị wẹ ẹka, ọnọdị ịkpazụụn ndị nọ ẹrịra a kagụọ njọ karị nke ibuzọ. 21 Makẹni, o te ka wẹ mma nị amarịntudẹni wẹ Ụzọ hụ rị ọchan karị nị a marịngụụ w'a, a gbakịtọ wẹ oku lẹ iwu hụ rị nsọ wẹ weye wẹ ẹka azụụn. 22 Ilu hụ wụ ezioku e mẹgụọ nwan ebe wẹ rị, “Nkitẹ e kin azụụn buru ẹgbọ a.” Ọzọzị, “Wẹ chanchanhụ ezin n'o shi imẹ ịkpọtọ d'e gu.”