Ẹhụhụọ-Ozi Nke Ẹbụọ
Pita
De
Pita, Nke Ẹbụọ
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Simiọnụ hụn w'a kpọ Pita de ẹhụhụọ-ozini. M wụ igbọn Jizọs' Kraịstị; m wụzịkwọ onyẹ-ozi ẹ pụ-ichẹn. M rị e dejẹnni ndị Osolobuẹ ye okukwe ohu hụ rịkẹnmẹ mkpa hụn ẹnyi lẹ enwẹn ẹnyi nwọn—okukwe hụn wẹ nwọnhẹn makẹni Jesu Kristi wụ Osolobuẹ ẹnyi lẹ Onyẹ-nzụọfụha ẹnyi rị ọchan. Ẹfọma lẹ udọn ya rịnị ọnụ mmagi-mmagi—ebe ụnụ n'a marịn Jizọs' Kraịstị wụ Onyẹ-nwẹni-ẹnyi lẹ Osolobuẹ ẹnyi amarịnwaye.
Ghọsị Nị Nị Osolobuẹ Kpọ Ụnụ
O gigụọ ikẹn o gi wụrụ Chuku ye ẹnyi ihiẹn ile rị ẹnyi mkpa hụn ẹnyi e gi bi elu lẹ hụn ẹnyi e gi fe Osolobuẹ; ọmarịn ẹnyi marịn ya wụ Jesu, onyẹ hụn kpọ ẹnyi d'e sọn ẹ nwẹ ọghọ a, sọn ẹ rị ọchan hụ ọ rị, kẹ ẹnyi gha nwẹhẹn ihiẹn ndịnị; ẹnyi gha a marịnwaye ẹ, ẹnyi hụ e nwẹwaye ihiẹn ndịnị o ye ẹnyi. Ọghọ a ahụn lẹ ọchan ahụn ọ rị k'o gi nwan kwesọnmẹ ẹnyi okẹn nkwa ndị hụn o kwesọnmẹ ẹnyi, nkwa ihiẹn w'a chọ achọ rị ichẹn-ichẹn hụn ọ chọ nị ẹnyi nwẹrin. O mẹ ẹ kẹni ọnụ gi ihiẹn ndị hụ o kwe nkwa a bịa d'a rị kẹ Osolobuẹ, e bi kẹ ịya, ebe ụnụ nọ wanahịngụụ ụrụ rị imẹ ụwa lẹ ihiẹn ọlịla-ẹnya hụn e buhẹn'ẹ.
Ufiri ọnwan, lịlịma nị nwan ụzọ ile nị ụnụ we ịrị-mma cheni okukwe ụnụ; ụnụ e we ịmarịn-ihiẹn che ni ịrị-mma ụnụ. Wezi ni ikwọndọn-enwẹn-ịhịan che ni ịmarịn-ihiẹn. E nwẹ ni ezigbo-ndidi e che ni ikwọndọn-enwẹn-ịhịan; ụnụ e we ịtụ-egun Osolobuẹ e cheni ezigbo-ndidi. E gi ni obi-nwẹnẹ e sọn ibe ụnụ ndị kwerini—ụnụ e we ọhụn che ni ịtụ-egun Osolobuẹ. E nwẹzi ni ihiẹn-ọsụsụọ hụn ghalẹni e tu e cheni obi-nwẹnẹ.
Makẹni, omẹni ụnụ nwẹ ihiẹn ndịnị ile imẹ ndụn ụnụ, e nwẹwaye wẹ, ụnụ awụkọ ndị marịn Onyẹ-nwẹni-ẹnyi wụ Jesu Kristi bụ w'a ra mị n'a mkpụrụ, w'a ra rụnpụha n'a ihiẹn ọwụlẹ. Kanị, o mẹ nke onyẹ hụn nwọnlẹni ihiẹn ndịnị, ọ rịnị e leghakẹnmẹ ụzọ, ẹnya-mpịn k'ọ wụ. Ọ zọgụọ nị a chanchanpụgụọ w'a njọ mbụ.
10 Lịlịma nị nwan ụzọ ile, umunẹ m, nị ụnụ ghọsị nị Osolobuẹ kpọ ụnụ nke-esi lẹ ni ọ họrị ụnụ nke-esi. Makẹni, ụnụ mẹ ẹ, o nwọnni ogẹn ụnụ e gi dan! 11 Ụnụ sikọ d'e gi ẹ ru ogo ndị wẹ k'a nabanhan ọhụnma-ọhụnma imẹ Alị-eze itẹbitẹ Jesu Kristi—Di-nwọnni-ẹnyi lẹ Onyẹ-nzụọpụha-ẹnyi.
Pita Wẹ Gi Ẹnya Hụn Ọghọ Kraịstị
12 Ya wụ, m chọ nwan nị m'a nyanhan nị ụnụ ihiẹn ndịnị ogẹn ile—ọsụọn'anị ụnụ a marịngụọlẹ wẹ; ọsụọn'a nị ụnụ e turugụọ ọhụnma imẹ ezioku hụ wẹ wẹhẹni ụnụ. 13 E roghọ m'a n'ọ hụghọ mma nị m'a nyanhan nị ụnụ ihiẹn ndịnị wẹ, hụnnị m rịkwọ ndụn imẹ ẹhụnị. 14 Makẹni, a marịngụọ m nị ogẹn m'e gi nwụnhụn, gbụpụ ẹhụnị, a rịgụọ nsue, rịkẹ kẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi dọn ghọsị m. 15 Ẹghẹẹ, m k'a nwankẹnmẹ ụzọ ile gi hụn a nị ọnụ k'a sa ẹka a nyanhan ihiẹn ndịnị wẹ, m ghagụụ ẹhụnị pụ—m nwụnhụngụụ.
16 Makẹni ẹlẹ akịkọ ndị ma kọ akịkọ mẹmẹ kẹ ẹnyi sọnkọ ogẹn ẹnyi gi gwa ọnụ oku ikẹn lẹ ọbịbịa Nna ẹnyi wụ Jizọs' Kraịstị. Mba; ẹnyi gi ẹnya ẹnyi hụn ọghọ a. 17 Chuku-Nẹdi ye Jizọs' ọghọ lẹ ikpẹn ogẹn hụ o gi gha elu-igwee gi olu ẹ ku oku. Olu ahụn lẹ Ọghọ ahụn Kachanrịnnị wị bịa ebe Jizọsị rị. Olu ahụn sị, “Ọnwan wụ ezi Nwa m; ihiẹn ẹ a sụọka m!” 18 Ẹnyi lẹ enwẹn ẹnyi gi ntịn ẹnyi nụ kẹ oluni gha elu-igwee bịa ogẹn ahụn ẹnyi lẹ ịya gi rị elu ugu-nsọ hụ.
19 Ẹnyi gi ẹ nwan marịn nị ihiẹn ndị-amụma ku imẹ Ẹhụhụọ-nsọ wụ ezioku furu w'e gi dọn ẹnya. Ya wụ, ọ ka ụnụ mma nị ụnụ gi wẹ e dọn—nọkẹ ukpẹ-ẹka rị e nwun imẹ ishi—gi wẹ dọn d'e ru mgbe eki e gi fọn, hụn ukpẹ Onyẹ ahụn wụ Kokisẹ-ụtụntụn e gi timẹ imẹ obi ụnụ.
Kẹ Ihiẹn Rị Imẹ Ẹkụkwọ-nsọ Dọn Bịa.
20 Ka ghọha nị ọnwan rịkẹ ihiẹn ibuzọ: nị, o nwọnni ihiẹn ọwụlẹ wẹ ku mọbụ de imẹ Ẹhụhụọ-nsọ hụn wẹ gi uche ịhịan ku mọbụ hụn wẹ gi uche ịhịan a kọwa; 21 makẹni, o nwọnni ihiẹn ọwụlẹ rị imẹ Ẹhụhụọ-nsọ hụn gha uche ịhịan pụha. Kama, Mmọn-nsọ 'ya nu ndị hụn kuni, wẹ nọ ku ihiẹn gha ebe Osolobuẹ rị bịa.