Isi Nke Isẹn
Ndị-isi Ụka Lẹ Ndị Wẹ Keye Wẹ Lefụ Ẹnya
M rị nwan a rịọ ndị-isi rị imẹ ụnụ—m rị a rịọ ụnụ nọkẹ onyẹ-isi ibe ụnụ lẹ onyẹ gi ẹnya a hụn afụnfụn Kraịstị ta lẹ onyẹ rị ndị k'e nwẹhẹn ọghọ ahụn lalanị: dodo ni, e lepụ nị atụnrụn Osolobuẹ hụn wẹ buche ụnụ ẹka ẹnya; e du ni wẹ. Arụnlẹ ni nọkẹ sị wẹ wa a ye ọnụ olu, ka shịapụ nị ẹfọ rụn a—nọkẹ kẹ Osolobuẹ dọn chọ; egilẹ ni ẹkpịrị ihiẹn ụnụ k'e nwẹhẹn mẹ ẹ, ka mẹ n'ẹ makẹni ịrụn nị Osolobuẹ ọrụn rị a dụ ọnụ. Emẹlẹ ni ndị wẹ keye ụnụ lepụ ẹnya nọkẹ sị ụnụ nwẹ wẹ; kama, a wụrụ nị nị wẹ ihiẹn-nleri, kẹni, ogẹn Onyẹ-isi ndị-ndu atụnrụn e gi bịa, ụnụ e nwẹhẹn okpu-eze ọghọ ahụn ghalẹni a fapụ hụn o k'e gi tu ụnụ ugọn.
Ẹrịrazịkwọ, ụnụ ndị rị ibe alị, ndị họdụnị, e humẹni ni ndị-isi isi.
Ụnụ ile, e welụa nị enwẹn ụnụ alị ebe ụnụ lẹ ibe ụnụ rị e mẹ ihiẹn. Makẹni, Ẹhụhụọ-nsọ sị,
“Osolobuẹ a nọkin onyẹ-mpache ụzọ,
kanị,
o mẹ ni onyẹ e welụa enwẹn ẹ anị ẹfọma,
e yen'ẹ ẹka.”
Ya wụ, wenụa nị nwan enwẹn ụnụ alị che okpuru Osolobuẹ hụn nwẹ ikẹn hi-ogbe—kẹni ogẹn ru, o bushi ụnụ elu— ụnụ e bu mkpa ile ụnụ nwẹ kwasị a, makẹni ọrịnịmma ụnụ rị a obi.
E dọnrin ni ẹnya; e che ni nche—makẹni eṅẹnrẹn ọnụ wụ Ekwensụ rị aghahunmẹ nọkẹ ẹwọrọ rị e dẹnni, a chọ onyẹ o k'a nwụn ri. Chekẹnmẹ n'ẹ nwan ọgụn! E turukẹnmẹ ni imẹ okukwe ọnụ—ebe o mẹ ni ụnụ a marịnghọ nị ndị Itu-Kraịstị ibe ụnụ ile rị ụwa rị a tazị ụdị afụnfụn ohu hụ. 10 Kanị, ụnụ tagụụ afụnfụn ẹkẹrẹ ogẹn, Osolobuẹ hụn e mẹchanrịn ẹfọma ile, hụn kpọ ụnụ d'e du ẹ nwọnrin ọghọ-itẹbitẹ ahụn rị imẹ Jizọs' Kraịstị, k'e dọnzichanrịn nị ụnụ ihiẹn, mẹ ụnụ turu, mẹ ụnụ ze, mẹ ụnụ nọdịchanrịn ọhụnma, obi e ruchanrịn ụnụ alị.
11 Ikẹn ile wụ nke ẹ jẹnrin ejẹn! Isẹẹ.
Ekele Ịkpazụụn
12 Sivanọsị* Ịya wụ Saịlasị., ya yeni m ẹka de ẹhụhụọ-ozini mẹ ẹkẹrẹ; nwẹnẹ ẹnyi m weri n'o furu onyẹ wẹ gi e dọn ẹnya k'ọ wụ. M de ẹ kẹni m gi ẹ gba ụnụ umẹ, gizi ẹ ku nị ọnwan wụ ezigbo ẹfọma ahụn Osolobuẹ mẹ ni ịhịan; turukẹnmẹ ni imẹ ẹ.
13 Ụka ahụn rị Babilọnụ, hụn wẹ họrị kẹ wẹ dọn họrị ụnụ, e zighọ ekele ụnụ. Nwa m wụ Makị e keleghọzikwọ ọnụ. 14 Dide ni ibe ọnụ odide ihiẹn-ọsụsụọ.
Udọn ya rị nị ụnụ ile hụn rị imẹ Jizọs' Kraịstị.

*Isi Nke Isẹn:12 Ịya wụ Saịlasị.