Isi Nke Ẹnọ
Obibi Ndị Wẹ Gbehutọgụụ
Ebe o mẹ ni Jizọsị narịn afụnfụn nọkẹ ịhịan, gụn nị nwan agụngụn ohu hụ o gụn, ụnụ e kọnrin imẹ obi ọnụ. Makẹni, onyẹ gi ifiri Kraịstị kpachanpụ ẹnya narịn afụnfụn imẹ ndụnnị a jụgụọ njọ— a ra bizi n'o mẹ ihiẹn ndị hụn a gụn ịhịan, kama, o bi ndụn a họdụnị enu-ụwa kẹ Chuku dọn chọ.
Ogẹn ụnụ tuhu ogẹn mbụ ebe ụnụ rị e mẹsọnmẹ ihiẹn ndị hụn a sụọ ndị ghalẹni e fe Chuku ụsụọ e higụọ. Rịkẹ wẹ, ụnụ te rị e bi obibi ifẹnrẹn ogẹn hụ, eje-ihiẹn a gụnsọnmẹ ụnụ; ụnụ a ra manya a tụ, e mẹ eje-mmẹmmẹ, e jẹn ọgbọ manya, ọnụ a rụa mmọn ọnụ a marịnzị hụn ụnụ rụakọ.
Ọ tụka wẹ nwan ẹnya nị ụnụ arịzị e sọn wẹ e bi obibi ahụn na iwi—wẹ hụ e gi ẹ e kuja oku ụnụ. Kanị wẹ jẹnkọ d'e ye Osolobuẹ mgbakọ—Osolobuẹ hụn rị nwan e che ni ogẹn ru n'o kin ndị rị ndụn lẹ ndị nwụnnị ikpe.
Ọnwan haịn wẹ gi zizikwọ kẹ ndị nwụnnị oziọma, kẹni wẹ hụn ụzọ rị ndụn imẹ-mmọn rịkẹ Osolobuẹ, ọsụọn'a nị a narịngụọ wẹ ikpe-ọmụma, nwụn kẹ ịhịan.
Kẹ Wẹ Dọn A Rụn Ọrụn Osolobuẹ
Ihiẹn ile e d'e ru njẹndemẹ; e kwọndọn ni nwan enwẹn ụnụ, a wụ ndị ghalẹni e gi okukwe wẹ e gu egu. E mẹ n'ẹ makẹ ọdakin gha a rị ekpere ụnụ. Hụn kachanrịn mkpa, e nwẹ ni ihiẹn-ọsụsụọ ndị Itu-Kraịst' ibe ụnụ ogẹn ile, makẹni ihiẹn-ọsụsụọ e kpumẹ njọ bu ọda. E gichanrịn nị obi ụnụ a nabanhan ibe ụnụ iwe ụnụ—e dẹnwịnnwịnlẹ ni. 10 Rịkẹ ezigbo ndị-nlepụ ẹnya, hụn Osolobuẹ mẹni ẹfọma yesọnmẹ oyiye ichẹn-ichẹn, onyẹ-onyẹ imẹ ụnụ ya gi oyiye o nwẹhẹn ẹka Osolobuẹ e yeni ibe ẹ ẹka. 11 Onyẹ ọwụlẹ hụn e kuni, ya ku ihiẹn Osolobuẹ ku—rịkẹ onyẹ Osolobuẹ gi e ku; onyẹ ọwụlẹ hụn a rụn ọrụn ọwụlẹ ya gi ikẹn Osolobuẹ ye ẹ rụn a, kẹni ọghọ hụn ụzọ a bịa nị Osolobuẹ imẹ ihiẹn ile ghahanị Jesu Kristi. Ọghọ lẹ ikẹn ile wụ nke ẹ jẹnrin ejẹn. Isẹẹ.
Ịta-afụnfụn Nọkẹ Onyẹ Nke Kraịstị
12 Ndị rị m obi, anịkwọlẹ ni okẹn afụnfụnnị ụnụ rị a ta, hụn wẹ gi rị e lele ụnụ, tụ ụnụ ẹnya nọkẹ sị ahụnlele rọ. 13 Ka ghọghọma nị, makẹni ụnụ rị e sọn Kraịst' a ta afụnfụn a—kẹni ụnụ hụn ụzọ nwẹ ịghọghọ, e yi oro-ịghọghọ ogẹn ọghọ a k'e gi pụhachanrịn ifọn.
14 Omẹni wẹ gi ifiri Jesu Kristi kpari ụnụ, ọnụ a wụrụọlẹ ndị Osolobuẹ gọzi, makẹni ọhụn ghọsị nị Mmọn ahụn nwẹ ọghọ hụn wụ Mmọn Osolobuẹ nọkwasị ọnụ. 15 Ka emẹkwọlẹ ni ndị rị a ta afụnfụn makẹ eje-ihiẹn wẹ mẹ—makẹ igbu-ọchụ mọbụ izu-ohin mọbụ makẹni ịhịan wụ eje-ịhịan lẹ n'o mẹ eje-ihiẹn wẹ gi a chọ ịhịan mọbụ nị ịhịan a chọsọnmẹ oku.
16 Kanị, omẹni y'a ta afụnfụn makẹni ị wụ onyẹ Itu-Kraịstị, ewerilẹ ẹ ihiẹn-ifẹnrẹn, ka ja Osolobuẹ mma n'ị rị a za ẹfan hụ, n'ị rị a za “Onyẹ nke Kraịstị.” 17 Makẹni, ogẹn e ruọlẹ hụn okinkin-ikpe e gi bidọn—bụ o k'a gha imẹ ụlọ Osolobuẹ bidọn. O mẹ nwan nị okinkin-ikpe k'a gha ẹka ẹnyi ndị nke Osolobuẹ bidọn, kịnị rị e che ndị nupụ nị oziọma Osolobuẹ isi? 18 Ọzọzị,
“Omẹni nzụọpụha fụ ndị ezi-omumẹ ọrụn
nanị k'o k'a rị nị ndị-njọ
lẹ ndị ghalẹni e fe Osolobuẹ?!”
19 Ya wụ, ndị hụn rị a ta afụnfụn—ụdị afụnfụn hụn wụ uche Osolobuẹ—wẹ we nwan enwẹn wẹ che ẹka Onyẹ-okike hụ hụn furu w'e gi dọn ẹnya; wẹ mẹsọnmẹ mma.