Isi Nke Mmẹtọ
Mkpịnsịn-ẹka Lẹ Ekele Ịkpazụụn
Ọnwan k'e mẹ ẹ mgbe ẹtọ m lala d'a hụn ụnụ: “Ọshẹri madụ ẹbụọ mọbụ ẹtọ kẹ wẹ sikọ d'e gi gi ikpe ọwụlẹ dọn.” A gbagụọ m ndị hụ mẹ njọ mbụ lẹ ndị ọzọ họdụnị mkpịnsịn-ẹka—kẹ m bịa hụn mẹ ẹ mgbe ẹbụọ; m rịzị nwan a gba wẹ ya hụnnị m rịlẹni ebẹhụ, nị, m bịa, egikọ m ẹka alụlụa sọn onyẹ ọwụlẹ— ebe o mẹ ni ụnụ chọ nị m ghọsị ọnụ nị Kraịstị rị imẹ m e ku nke-esi. Kraịstị a ra gi ẹka-alụlụa e sọn ọnụ—mba! O gi ikẹn e mẹ ihiẹn imẹ ọnụ. Ọsụọn'a nị wẹ kpọgbu ẹ elu-obe nọkẹ onyẹ nwọnlẹni ikẹn, ọ hụzị nwan ndụn ghahanị ikẹn Osolobuẹ. Imẹ ẹ, ẹnyi nwẹn nkẹ rịzịkwọ kẹ ndị nwọnlẹni ikẹn; kanị, o mẹ nke ẹka ẹnyi k'e gi sọn ụnụ, ẹnyi k'e sọn ẹ gi ikẹn Osolobuẹ bi, gi ikẹn Osolobuẹ hụ sọn ụnụ.
Lekpọ nị enwẹn ụnụ, nị ụnụ marịn kẹ ụnụ hụ imẹ okukwe. Lele ni enwẹn ụnụ. Ụnụ amarịn nị Jizọs' Kraịstị rị imẹ ụnụ? Ụnụ a marịnghọ nụ—sụnkpan nị ụnụ a dangụọ nlele hụ.
M nwọn olil'ẹnya nị ụnụ k'a hụn a nị ẹnyi nwẹn adannị nlele hụ. Kanị, ẹnyi hụ e mẹ ekpere a rịọ Osolobuẹ, amamgbe ụnụ e mẹ ihiẹn ọwụlẹ rịlẹni mma—ẹlẹ kẹni wẹ sị nị ẹnyi pụha ọhụnma, nị ẹnyi a rụnka ọrụn imẹ igunrun ụnụ, kama, kẹni ọnụ mẹhụ ihiẹn rị mma—ọsụọn'a nị ẹnyi nọ kẹ ndị dan nlele hụ. Makẹni, ẹnyi a saẹka mẹ ihiẹn ọwụlẹ e gbọndọn ezioku, kama, ihiẹn a kwadọn ezioku sụọ kẹ ẹnyi e mẹ.
Ẹnyi a ghọghọ aghọghọ omẹni ẹnyi ezeni bụ ọnụ e zeghọ. Ekpere ẹnyi wụ nị ụnụ zuchanrịn oke. 10 Ya haịn m gi deni ụnụ ihiẹn ndịnị ogẹnni m kelẹni bịa ebahụn ụnụ rị, amamgbe m'a bịa, e gi m ikẹn hụ Di-nwọnni-ẹnyi ye m gi du ụnụ gi ẹka-ikẹn sọn ụnụ—ikẹn hụn o ye m gi mẹ ụnụ sue, ẹlẹ hụn m'e gi tikpọ ụnụ.
11 Nke ịkpazụụn, umunẹ m, ghọghọma nị; [nọdị nị ọhụnma!] Bihutọ nị ẹka; a gba nị ibe ụnụ umẹ; e nwọn ni obi ohu; e gi ni udọn e bi. Ụnụ mẹ ẹnịna, Osolobuẹ hụn udọn lẹ ihiẹn-ọsụsụọ gha ẹka a bịa k'a nọyeni ọnụ.
12 Dide ni ibe ọnụ odide rị nsọ. Ndị nke Osolobuẹ ile e zi ekele ụnụ.
13 Ẹfọma Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi lẹ ihiẹn-ọsụsụọ Osolobuẹ lẹ mmẹkọ rị imẹ Mmọn-nsọ ya nọyeni ọnụ ile.