Ẹhụhụọ-Ozi Pọlụ Dejẹnni
Ndị Galeshịa
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pọlụ de ẹkụkwọ-ozini. M wụ onyẹ-ozi pụ-ichẹn—ẹlẹ hụn ịhịan zi mọbụ hụn ndị-ọkịkị wụ ịhịan tumẹ—kanị hụn Jesu Kristi lẹ Chuku-Nẹdi hụn gha imẹ ọnwụn weli Jesu Kristi tumẹ. Mmẹ lẹ umunẹ ẹnyi imẹ Kraịstị ndị mmẹ lẹ wẹ rị ebeni gba de ẹ. Ẹnyi dejẹnni ụka rị ichẹn-ichẹn rịsọnmẹ Azụụn Galeshịa ya.
Ẹfọma lẹ udọn hụn gha ẹka Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi bịa ya rịnị ọnụ.
Nna ẹnyi wụ Jizọs' Kraịstị we ndụn a ye makẹ ifiri njọ ẹnyi, kẹni ọ gbapụha ẹnyi imẹ eje-agbọnị rị ogẹnni, igi mẹzu uche Osolobuẹ ẹnyi wụ Nẹdi ẹnyi. Ọghọ ya rịnị Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi jẹnrin ejẹn! Isẹẹ.
Oziọma Ọzọ Arịa
Ọ tụ m ẹnya nị ụnụ a latọmakẹnrinkẹzi onyẹ hụn gi ifiri ẹfọma Kraịstị kpọ ụnụ, nabanhanma “oziọma ọzọ”. Ẹlẹ ni oziọma ọzọ rị arị, kanị o nwọnghọ ndị rị e ye ụnụ nsọngbu, e mẹ obi eruzilẹ ụnụ alị, a chọ nị wẹ rụkpọ oziọma Kraịstị. Kanị, ọsụọn'a nị ẹnyi lẹ enwẹn ẹnyi mọbụ mmọn-ozi ghadẹ enu-igwee bịa e zimẹ ụnụ “oziọma” ọzọ hụn wụlẹni hụn ẹnyi zi ụnụ, onyẹ ahụn ya wụrụ onyẹ wẹ bụ ọnụ—ya la ntikpọ jẹnrin ejẹn! Kẹ ẹnyi dọn ku mbụ, m rịzị nwan e ku ẹ: omẹni onyẹ ọwụlẹ rị e zi ọnụ “oziọma” ọzọ wụlẹni hụn ọnụ nabanhangụụ mbụ, ya wụrụ onyẹ wẹ bụ ọnụ: ya la ntikpọ jẹnrin ejẹn!
Jesu Tumẹ M, Ẹlẹ Ịhịan
10 M rịdẹ nwan a chọ nị ịhịan kuni m ọhụnma ra Osolobuẹ? Ra a chọmagụọ m nwan nị m mẹ n'ọ sụọ ịhịan? Omẹni echẹn kẹ m rịkwọ a chọ nị m mẹ n'ọ sụọ ịhịan, ya wụ nị ẹlẹ m igbọn Kraịstị.
11 Umunẹ m, m chọ nị ụnụ marịn nị oziọma m zi aghanị ẹka ịhịan bịa; 12 amụnnarịnnị m ịhịan ya; ẹlẹ ịhịan kuzi m'ẹ. Kama, Jesu Kristi lẹ enwẹn ẹ we ẹ ghọsị m.
13 W'a ra rụ ụka a, ụnụ a nụgụọ kẹ m dọn bi mbụ, ogẹn m gi rị e fe ofufe ndị-Ju lẹ nke Iwu Mozizi: kẹ m dọn kpokpokẹnmẹ ụka Osolobuẹ, chọ nị m tikpọ a. 14 Imẹ ofufe ẹnyi wụ ndị Ju, mmẹ ka ndị isi-otu m bu ọda ofufe e fe ogẹn ahụn. M'e mẹkẹnmẹ oku omẹnalị ndị nẹdi ẹnyi wẹ.
15 Kanị, ogẹn o gi sụọ Osolobuẹ, hụn gi ẹfọma a họtọ m, kpọ m—kẹ m rịdẹ ẹfọ nnẹ m, 16 ọ nọ mẹ m marịn Nwa a, kẹni m zi ndị anị ndị ọzọ wụlẹni ndị Ju ozi banyeni ya wụ Nwa a. Ogẹn o gi mẹ ẹ, ejẹnni m d'e kunrun ịhịan n'ọ gwa m ihiẹn ọwụlẹ mọbụ buche ni m ihiẹn ọwụlẹ. 17 Ejẹndẹni m Jerusalẹm d'e kunrun ndị bu m ụzọ wụrụ ndị-ozi pụ-ichẹn, kama, m nọ shi Arebịa ozigbo. O mẹgụụ, m nọ gha ebẹhụ kinhẹnzi Damas'kọsị. 18 Ahụa ẹtọ a ghafegụụ, m nọ shi Jerusalẹm d'a hụn Kẹfasị wụ Pita; m nọ sọn ẹ nọdị akp'ọhịn mmisẹn. 19 O nwọnni onyẹ ọzọ m hụn imẹ ndị-ozi pụ-ichẹn họdụnị, wezụka Jemisi nwẹnẹ Di-nwọnni-ẹnyi.
20 M rị a gwa ụnụ, id'ẹnya Osolobuẹ, nị ihiẹnni m rị e de ni ụnụ wụ ezioku, ẹlẹ ntụ!
21 Omẹgụụ, m nọ jẹn Azụụn Siria lẹ Silisia. 22 Ndị ụka Kraịstị hụn rịsọnmẹ ẹgbẹrẹ Judia e ke marịn m ọmarịn-ẹnya ogẹn ahụn. 23 Wẹ nụ a hụ a nụ nị wẹ sị nị “Onyẹ ahụn te rị e kpokponi ẹnyi mbụ rịzị nwan e zisọnmẹ ozi okukwe ahụn o te chọ n'o tikpọ!” 24 Wẹ nọ gi ifiri m ja ẹfan Osolobuẹ mma.