Ẹhụhụọ-Ozi Nke Ẹbụọ Pọlụ Dejẹnni
Ndị Tẹsalonika
Ndị Tẹsalonika, Nke Ẹbụọ
Isi Nke Ohu
Pọlụ lẹ Sivanọsị lẹ Timoti de ẹhụhụọ-ozini. Ẹnyi rị e dejẹnni ụka Tẹsalonika hụn rị imẹ Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi ya. Ẹfọma lẹ udọn hụn gha ẹka Chuku Nẹdi lẹ Nna ẹnyi wụ Jesu Kristi bịa ya rịnị ụnụ.
Osolobuẹ E Dọnmẹkẹ Ụnụ
Umunẹ, o furu efuru nị ẹnyi gi ifiri ụnụ a kpanmịn Osolobuẹ ogẹn ile, makẹni okukwe ọnụ rị e sue ọda-ọda, ihiẹn-ọsụsụọ onyẹ-onyẹ imẹ ọnụ nwẹ ebe ibe ẹ rị rịzịkwọ a bawaye. Ya haịn ẹnyi lẹ enwẹn ẹnyi gi e gi ụnụ a nyan isi imẹ ụka Osolobuẹ ile rị ichẹn-ichẹn. Ẹnyi gi ụnụ a nyan isi makẹ owuzo ụnụ wuzo lẹ okukwe ụnụ tọ e nwọn imẹ ukpokpo ile wẹ rị e kpokpo ụnụ lẹ nsọngbu ile ụnụ rị e dingbu.
Okinkin-ikpe Kraịstị Wela
Ihiẹn wẹ rị e mẹ ụnụ rị a ghọsị nị okinkin-ikpe Osolobuẹ wela furu efuru. Wẹ gizi nsọngbu ndịnị wẹ e mẹ ụnụ a wụrụ ndị ru ogo ibanye Alị-eze Osolobuẹ hụ ụnụ rị a tanị afụnfụn. Ezioku rọ, makẹni, o furughọ nị Osolobuẹ we afụnfụn yegwarị ndị ahụn rị e ye ụnụ afụnfụn, mẹ ụnụ ndị rị a ta afụnfụn zu ikẹn—mẹzikwọ ẹnyi nwẹn zu ikẹn. O jẹnkọ d'e mẹ ẹ ogẹn Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu k'e gi gha enu-igwee bịa—'ya lẹ ndị mmọn-ozi ẹ hụ kin-akwanran.
Wẹ k'e gi ọkụn rị e nwunni bịa; wẹ k'e mẹgwarị wẹ ile marịnlẹni Osolobuẹ lẹ ndị hụn humẹlẹni ni oziọma Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu isi. Ndịnị k'a narịn afụnfụn hụn wụ ntikpọ itẹbitẹ; wẹ k'a gha ebe Di-nwọnni-ẹnyi lẹ ikẹn o gi nwẹ ọghọ rị wepụ wẹ— 10 o ru Ụhụọhịn hụ—Ụhụọhịn ahụn o k'a bịa kẹni ndị nsọ a ye ẹ ọghọ, kẹni wẹ ile kwerini jazịkwọ a mma n'ọ makazị. Ụnụ lẹ enwẹn ụnụ k'a rịzị imẹ wẹ, makẹni ụnụ kweri oku ẹ hụn ẹnyi gwa ụnụ.
11 Ya haịn ẹnyi gi e mẹni ụnụ ekpere ogẹn ile—a rịọ Osolobuẹ ẹnyi n'o mẹ ụnụ wụrụ ndị k'a ghọsị nị oku ọ kpọ ụnụ alanị iwi; ẹnyi a rịọzị a n'o gi ikẹn ẹ rụnzuchanrịn ihiẹn-ọma ọwụlẹ ụnụ kwademẹ obi nị ụnụ k'a rụn—lẹ ọrụn ọwụlẹ ụnụ gi okukwe a rụn— 12 kẹni wẹ gi ifiri ihiẹn wẹ rị a hụn ebe ụnụ rị ye ẹfan Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu ọghọ, gizi ifiri Jesu ye ọnụ ọghọ—ghahanị ẹfọma Osolobuẹ lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi.