Isi Nke Isẹn
Kwademẹ Ni Ọbịbịa Jesu
Kanị, umunẹ—o mẹ nke ogẹn lẹ udu o k'e gi mẹ—ọ rịnị mkpa nị wẹ deni ụnụ ihiẹn ọwụlẹ. Makẹni, ụnụ lẹ enwẹn ụnụ a marịngụọ ọhụnma-ọhụnma nị Ụhụọhịn hụ Di-nwọnni-ẹnyi k'e gi bịa, o k'a bịa idẹnmizi kẹ ohin a bịa imẹ abalị. Ogẹn hụ wẹ k'e gi rị a sị, “Udọn a rịgụọ! Nsọngbu arịzị a!” ya kẹ ntikpọ k'e gi kunrun wẹ idẹnmize, nọkẹ ebe imẹ nọ mẹmẹhụ okpoho! Mwanahịn arịkọzị a!
Kanị nke ụnụ, umunẹ, ọnụ arị imẹ ishi, hụn Ụhụọhịn hụ e gi kunrun ọnụ idẹnmize nọkẹ ohin. Makẹni, ụmụ ukpẹ lẹ ndị e bi ebe eki rị enu kẹ ụnụ wụ; ẹnyi ẹlẹ ụmụ ukinkin mọbụ ụmụ ishi. Ya wụ, ẹnyi aranhịnkọ nị kẹ ndị ọzọ; kama, nị ẹnyi mụnrụn nị ẹnya, nị ẹnyi dọnrin ẹnya. Makẹni, uhinhin kẹ ndị a ranhịn ụran gi a ranhịn; uhinhin kẹ ndị a ra manya a tụ gizi a ra a tụ. Kanị, ebe ẹnyi wụ ndị e bi ebe eki rị elu, nị ẹnyi dọnrin ni nwan ẹnya; nị ẹnyi yiri okukwe lẹ ihiẹn-ọsụsụọ kẹ ẹwuru igwe onyẹ-agha gi e gbọndọn obi ẹ, ẹnyi e yiri olile-ẹnya nzụọpụha nọkẹ okpu onyẹ-agha gi e gbọndọn isi ẹ. Makẹni, Osolobuẹ etumẹni ẹnyi d'a narịn afụnfụn iwe-lẹ-ọnụma a; kama, ọ kpọ ẹnyi d'e nwọnrin nzụọpụha ghahanị Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi. 10 Makẹni, Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi nwụnnị ẹnyi ọnwụn kẹni ẹnyi hụn ụzọ sọn ẹ rị ndụn—kẹ ẹnyi rị ndụn ogẹn o gi bịa kẹ ẹnyi a nwụnhụngụọ.
11 Ya wụ, a gba nị nwan ibe ụnụ umẹ—kẹ ụnụ dọn rị e mẹ; e yeni ni ibe ụnụ ẹka nị w'e sue—kẹ ụnụ dọn rị e mẹ.
Ndụnmọdụn Ịkpazụụn Lẹ Ekele
12 Kanị, umunẹ, ẹnyi rị a rịọ ụnụ nị ụnụ gbaye ndị rị a rụnshi ọrụn ikẹn imẹ ụnụ, hụn e lepụ ọnụ ẹnya imẹ Di-nwọnni-ẹnyi, a dụn ọnụ ọdụn. 13 E nwẹ ni ihiẹn-ọsụsụọ wẹ, e gi ifiri ẹ e ye wẹ mgbaye kachanrịnnị—makẹ ọrụn wẹ rị a rụn. Udọn ya rịsọnmẹ ẹgbata ọnụ lẹ ibe ọnụ.
14 Umunẹ, ẹnyi rị a dụn ụnụ ọdụnnị: a gba nị ndị nọdị mmaka mkpịnsịn-ẹka; a kasị nị ndị-ụjọ obi; e yeni ni ndị zelẹni ẹka—ka gi ni ndidi e sọn onyẹ ọwụlẹ. 15 Hụn n'a n'o nwọnni onyẹ ọwụlẹ imẹ ụnụ e gi njọ a kụ njọ, kama, a chọ nị nị ụnụ e mẹ ni ibe ụnụ lẹ ndị ọzọ ile ihiẹn rị mma.
16 A ghọghọ nị ogẹn ile. 17 E mẹ ni ekpere ogẹn ile. 18 E ye ni ekele imẹ ọnọdị ọwụlẹ, makẹni ọnwan kẹ Osolobuẹ chọ ẹka ụnụ imẹ Kristi wụ Jesu.
19 Etinyụnlẹ ni ihiẹn Mmọn-nsọ rị e mẹ. 20 Elelịalẹ ni amụma lẹ ozi ịhịan sị Osolobuẹ sị a zi— 21 kama, e lele ni ihiẹn ile, ụnụ e kwọnkẹnmẹ hụn rị mma. 22 Gba nị nị ụdị eje-ihiẹn ọwụlẹ ọsọ.
23 Osolobuẹ lẹ enwẹn ẹ, hụn udọn gha ẹka a bịa, ya dodo dọnchanrịn ihiẹn ile rị imẹ ndụn ụnụ nsọ: ya dọnmẹchanrịn mmọn ụnụ lẹ umẹ-ndụn ụnụ lẹ ẹhụ ọnụ ọhụnma—amamgbe ọnụ gha e nwọn nkọrịanị ogẹn Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi k'e gi bịa. 24 Onyẹ hụn kpọ ọnụ furu wẹ gi e dọn ẹnya, o jẹnkọ d'e mẹ ẹ!
25 Umunẹ, e mẹ ni ni ẹnyi ekpere!
26 Dide ni umunẹ ẹnyi ile odide rị nsọ.
27 M rị e gi ẹfan Di-nwọnni-ẹnyi a sị ọnụ gụnnị ndị ile kwerini ẹhụhụọ-ozini.
28 Ẹfọma Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu ya nọyeni ụnụ.