Isi Nke Ẹnọ
Obibi Hụn A Sụọ Osolobuẹ
Umunẹ ẹnyi, igi mẹkin, ẹnyi gi ẹfan Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jizọs' a rịọ ụnụ: bisọnmẹ ni obibi hụ ụnụ mụnarịn ẹnyi nị 'ya a sụọ Osolobuẹ ụsụọ—obibi ahụn ụnụ rị nwan e bi; bikẹnmẹ ni ẹrịra. Makẹni, ụnụ a marịngụọ iwu ẹnyi gisọnmẹ ẹfan Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu ye ụnụ.
Makẹni, uche Osolobuẹ wụ nị ụnụ rị nsọ; nị ụnụ jụchanrịn ughẹrẹ; nị onyẹ-onyẹ imẹ ụnụ marịn k'o dọn kwọndọn ẹhụ a, dọnmẹ ẹ nsọ, mẹ ẹ nwẹ mgbaye; ẹlẹ hụn imẹ-mgba e gi lagbu ẹ ẹnya lẹkẹ ndị hụn marịnlẹni Osolobuẹ; nị ịhịan ewerikọ ihiẹn nwẹnẹ ẹ mọbụ mẹgbu nwẹnẹ ẹ imẹ ihiẹnni. Ẹnyi a gwagụọ ụnụ ya mbụ, gba ụnụ mkpịnsịn-ẹka, nị Di-nwọnni-ẹnyi e mẹgwarịkwọ ụdị ihiẹn ndịnị ile. Makẹni, ẹlẹ obibi ru unyin kẹ Osolobuẹ kpọ ẹnyi d'e bi, kanị obibi rị ọchan.
Ya wụ, onyẹ ọwụlẹ jụ n'o gikọ iwu ndịnị bi, ẹlẹ iwu ịhịan k'ọ jụ, kanị nke Osolobuẹ, bụ Osolobuẹ nwẹn e ye ụnụ Mmọn-nsọ a.
O mẹ nke inwẹtarị ihiẹn-ọsụsụọ nọkẹ umunẹ imẹ Kraịstị, ọ rịnị mkpa nị wẹ deni ụnụ ihiẹn ọwụlẹ. Makẹni, Osolobuẹ e gigụọ ẹka a kuzi ụnụ inwẹ ihiẹn-ọsụsụọ ibe ụnụ.
10 Eziẹ rọ nị ụnụ hụ e nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ ndị ile kwerini rị Azụụn Masẹdonia. Kanị, ẹnyi rị a rịọ ụnụ, umunẹ, nị ụnụ e mẹkẹnmẹ ẹrịra, 11 nị ụnụ a chọkẹnmẹzị ni nị ụnụ e bi obibi mẹ jụụ, e bu ẹnya e zimẹ ọrụn ụnụ, e gi ẹka ụnụ a lụrụ—rịkẹ kẹ ẹnyi dọn gwa ụnụ mbụ. 12 Ụnụ e gi ẹ mẹ ndị kwerilẹni a gbaye obibi ụnụ, gi ẹ hụn nị o nwọnni ihiẹn a kọnị ụnụ.
Ọbịbịa Jesu
13 Umunẹ, ẹnyi chọ nị ụnụ marịn ihiẹn k'e mẹ ndị rị ụran (ndị nwụnnị), makẹ ụnụ gha a kwan kẹ ndị hụ nwọnlẹni olile-ẹnya dọn a kwan. 14 Makẹni, ebe o mẹ ni ẹnyi kweri nị Jesu nwụn, lihizi, ẹrịra kẹ ẹnyi gizi kweri nị Osolobuẹ k'e wekinhẹn ya lẹ ndị hụn kwerini n'ẹ hụn rị ụran (ndị nke ẹ nwụnhụnnị).
15 Nị ẹnyi gwa ụnụ ọnwan makẹni oku Di-nwọnni-ẹnyi rọ: ẹnyi ndị hụn rị ndụn, hụn kelẹni nwụnhụn ogẹn Di-nwọnni-ẹnyi k'e gi bịa, ebukọnị ndị hụ rị ụran ụzọ d'e kunrun Di-nwọnni-ẹnyi. 16 Makẹni, o ru ogẹn hụ, Di-nwọnni-ẹnyi k'e gi okẹn olu ku oku; wẹ k'a nụ olu onyẹ-isi ndị mmọn-ozi; opi Osolobuẹ k'a han—Di-nwọnni-ẹnyi wụ Kraịstị a gha elu-igwee hidan; ndị nke Kraịstị hụn ranhịngụnị e bugụụ ụzọ gha ọnwụn lihi. 17 Ogẹn hụ, wẹ k'a jụrụ ẹnyi ndị họdụnị, ndị rịkwọ ndụn, cheni wẹ imẹ orukpu, ẹnyi e shi elu d'e kunrun Di-nwọnni-ẹnyi imẹ-elu—ẹrịra kẹ ẹnyi k'a dọn buru Di-nwọnni-ẹnyi d'e sọn ẹ nọdị jẹnrin ejẹn. 18 E gi ni nwan oku ndịnị a kasị ibe ụnụ obi.