Elu Ọhụn: Ẹkụkwọ-Nsọ (Azụụn Ọhụn rịn'a)

Ndị Tẹsalonika, Nke Ibuzọ