Ẹkụkwọ-Ozi Ibuzọ Pọlụ Dejẹnni
Ndị Tẹsalonika
Ndị Tẹsalonika, Nke Ibuzọ
Isi Nke Ohu
Pọlụ lẹ Sivanọsị* Saịlasị lẹ Timoti de ẹhụhụọ-ozini. Ẹnyi dejẹnni ụka Tẹsalonika hụn rị imẹ Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi ya. Ẹfọma lẹ udọn ya rịnị ụnụ.
Ezigbo Okukwe Ndị Tẹsalonika
Ogẹn ile kẹ ẹnyi gi a kpanmịn Osolobuẹ makẹ ụnụ ile, a kpọ ẹfan ọnụ ogẹn ile ẹnyi gha e mẹ ekpere. Makẹni, ogẹn ile kẹ ẹnyi gi a nyanhan ụnụ ebe Osolobuẹ ẹnyi wụ Nẹdi ẹnyi rị. Ẹnyi a nyanhan ọrụn ọnụ rị a rụn makẹni ọnụ kweri ekweri lẹ ihiẹn-ọma ile ọnụ rị e mẹ makẹ ihiẹn-ọsụsụọ ọnụ nwẹ, lẹzi kẹ ụnụ dọn wuzokẹnmẹ makẹni ụnụ nwẹ olile-ẹnya ebe Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi rị.
Umunẹ ẹnyi hụn rị Osolobuẹ obi, ẹnyi a marịnghọ nị Osolobuẹ a họrịgụọ ụnụ nke-esi. Makẹni, oziọma ẹnyi zi ụnụ egini oku-ọnụ sụọ bịanị ụnụ, kama, o gizi ikẹn lẹ ihiẹn Mmọn-nsọ e mẹ bịa; ọ nọ ruchanrịn ụnụ akpakalị obi, wechanrịn ụnụ ẹnya nị ezioku k'ọ wụ.
Ẹlẹdẹ ọhụn sụọ: ụnụ a marịngụọzị kẹ ẹnyi dọn bi ogẹn ẹnyi gi rị imẹ igunrun ụnụ. Ẹnyi bi ẹrịra kẹn'ọ rịnị ụnụ mma. Ụnụ ile nọ kịnrịn ẹnyi lẹ Onyẹ-nwọnni-ẹnyi, gi ịghọghọ hụn gha ẹka Mmọn-nsọ bịa nabanhan oku-Chuku—ọ sụọn'a n'o wẹhẹni ụnụ afụnfụn ọda-ọda. Nke wụ nị ụnụ nọ hẹnrin ihiẹn ndị kwerini rịsọnmẹ Masẹdonia lẹ Akaya e leri. Makẹni, oku Onyẹ-nwọnni-ẹnyi a ghagụọ ẹka ụnụ ghagbarị—ẹlẹdẹ imẹ Masẹdonia lẹ Akaya sụọ, a nụchanrịngụọ wẹ banyeni okukwe ụnụ nwẹ imẹ Osolobuẹ ebe ile—nke wụ nị ọrịzịnị mkpa nị ẹnyi kumẹ ẹ. Makẹni, wẹ hụ e ku oku ẹnyi; wẹ hụ e ku kẹ ọnụ dọn nabanhan ẹnyi ogẹn ẹnyi gi bịa d'e zi ọnụ oziọma. Wẹ hụ e kuzi kẹ ọnụ dọn gha ifee-mmọn gbehutọ d'e femẹ ezigbo Osolobuẹ hụn rị ndụn, 10 e che Nwa a hụn k'a gha elu-igwee bịa. Nwa a, hụn ọ gha ọnwụn weli—ya wụ Jesu, Jesu hụn a zụọfụhanị ẹnyi, amamgbe iwe-lẹ-ọnụma Osolobuẹ hụn lalanị e kunrun ẹnyi.

*Isi Nke Ohu:1 Saịlasị