Isi Nke Ẹbụọ
Ọrụn Pọlụ Wẹ Rụn Imẹ Tesalonika
Umunẹ, ụnụ lẹ enwẹn ụnụ a marịngụọ nị ijẹn ẹnyi bịa ebe ụnụ rị alanị iwi. Ụnụ a marịnghọ afụnfụn ẹnyi ta imẹ Filipi lẹ kẹ wẹ dọn gbe ifẹnrẹn ye ẹnyi ihun ebẹhụ nị ẹnyi d'a bịa Tẹsalonika d'e zi ụnụ oziọma. Kanị, ọsụọn'a nị wẹ kpokpo ẹnyi ọda, ndụn agụnị ẹnyi, egun atụnị ẹnyi—makẹni ẹnyi rị imẹ Osolobuẹ ẹnyi—ẹnyi nọzị zi ụnụ oziọma Osolobuẹ.
Ẹnyi ezini oziọma nị ẹnyi gi ẹ dufie ịhịan mọbụ nị ẹnyi chọkọ ihiẹn zinlẹni mọbụ nị ẹnyi gi ẹ tụnarịn ịhịan ihiẹn ẹ. Mba! Kama, kẹ Osolobuẹ dọn weri ẹnyi kẹ ndị furu o gi e dọn ẹnya, bu ọrụn izi-oziọma che ẹnyi ẹka, ẹrịra kẹ ẹnyi e kuzi oku kẹ ndị furu wẹ gi e dọn ẹnya. Ẹnyi ara ku n'ọ sụọ ịhịan—kama, ẹnyi e ku n'ọ sụọ Osolobuẹ hụn e lele obi ẹnyi.
Osolobuẹ wụ ọshẹri ẹnyi, kanị ụnụ lẹ enwẹn ụnụ a marịnghọzịkwọ—nị ẹnyi egini oku a sụọnị wẹ gi e dufie ịhịan bịa, ẹnyi egizikwọnị ẹnya-uku bịa—gi ihiẹn ọzọ kpuru ihun! Ẹnyi emẹni nị ịhịan ja ẹnyi mma—kẹ ụnụ kẹ ndị ọzọ. Ọsụọn'a nị ẹnyi nwọn ikẹn sị ụnụ ye ẹnyi ihiẹn runi ẹnyi nọkẹ ndị-ozi pụ-ichẹn Kristi, ẹnyi emẹni ẹrịra. Kama, ẹnyi gụn agụngụn ụmụẹka imẹ ụnụ, e gi ẹka-alụlụa e sọn ụnụ nọkẹ ebe nnẹ-ọmụmụ rị a zụn ụmụ a. Makẹni ụnụ rị ẹnyi obi ọda ẹnịna, ẹnyi nọ kwademẹ ni ẹlẹ oziọma Osolobuẹ sụọ kẹ ẹnyi k'e ye ụnụ, kama, nị ẹnyi k'e yezikwọ ụnụ enwẹn ẹnyi, makẹni ọ sụọ ẹnyi asụọ—makẹni ụnụ a rịgụọ ẹnyi obi ọda-ọda!
Umunẹ, ụnụ a nyanhanghọ kẹ ẹnyi dọn a rụn ọrụn, a rụngbu enwẹn ẹnyi ogẹn hụ. Ẹnyi a rụn kẹ uhinhin kẹ efinnaị, amamgbe ẹnyi gha a wụrụ nị onyẹ ọwụlẹ ibu imẹ ụnụ ebe ẹnyi rị e zi ụnụ oziọma Osolobuẹ.
10 Ụnụ wụ ọshẹri ẹnyi; Osolobuẹ wụzịkwọ ọshẹri—nị ẹnyi mẹsọn ụnụ ndị kwerini omumẹ rị nsọ, rị mma ẹnya Osolobuẹ lẹ omumẹ nwọnlẹni nkọrịanị. 11 Ụnụ a marịnghọ nị ẹnyi gi ẹka nẹdi gi e sọn ụmụ a sọn onyẹ ọwụlẹ imẹ ụnụ: 12 a dụn ọnụ ọdụn, a gba ọnụ umẹ, a rịọ ọnụ—nị ụnụ e bi obibi furu Osolobuẹ hụn kpọ ụnụ d'e sọn ẹ nọdị imẹ Alị-eze ẹ lẹ ọghọ a.
13 Ẹnyi a kpanmịnzịkwọ Osolobuẹ ogẹn ile, nị, ogẹn ụnụ gi nabanhan oku-Osolobuẹ ụnụ nụ ọnụ ẹnyi, ụnụ anabanhann'a kẹ oku ịhịan, kama, ọnụ nabanhan a kẹ ihiẹn ọ wụ nke-esi—oku Osolobuẹ; ya wụ oku-osolobuẹ rị nwan ọrụn imẹ ndụn ọnụ ndị kwerini.
14 Umunẹ, nke ụnụ rịzị kẹ nke ndị ụka rịsọnmẹ Azụụn Judia, alị ndị Ju—makẹni, ụdị afụnfụn ohu hụ ụnụ ta ẹka ndị alị ụnụ kẹ wẹ lẹ enwẹn wẹ ta ẹka ndị Ju. 15 Ndị Ju, hụn gbu Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi lẹ ndị-amụma, chụfụzịkwọ ẹnyi. W'e mẹsọnmẹ ihiẹn ghalẹni a sụọ Osolobuẹ; a lụsọn onyẹ ọwụlẹ— 16 ghahanị igbọndọn ẹnyi ezilẹ ndị anị ọzọ ozi wẹ k'e gi nwọn nzụọrị! Ẹrịra kẹ w'e mẹ ogẹn ile hụn wẹ gi e mẹjun mkpu njọ wẹ ile. Kanị, iwe-lẹ-ọnụma Osolobuẹ e kunrungụọ wẹ nwan ịkpazụụnnị.
Kẹ Wẹ Dahan Pọlụ Wẹ!
17 Umunẹ, o mẹ nke ẹnyi, ẹkẹrẹ ogẹn ahụn ẹnyi lẹ ụnụ gilẹni hụn, obi ẹnyi hụkwọ ebe ụnụ rị; kanị, makẹni ẹnyi ahụnnị ụnụ elee-m, elee-i, o te rị ẹnyi kẹ sị ẹnyi wụ ụmụ wẹ latọ. Ya kẹ ụnụ nọ dama ẹnyi, dama ẹnyi ọda-ọda! 18 Ẹnyi te chọ nị ẹnyi bịazị d'a hụn ụnụ—tụmadụ mmẹ nwẹn wụ Pọlụ: a nwanghọ m mgbe ole-lẹ-ole nị m bịa—kanị Ekwensụ gbọndọn ẹnyi.
19 Ẹghẹẹ, kị wụzị nwan olile-ẹnya ẹnyi? Kị wụzị nwan ịghọghọ ẹnyi? Kị wẹ k'e gi tu ẹnyi ugọn? Onyẹ kẹ ẹnyi k'e gi nyan isi ihun Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu ogẹn o k'e gi bịa? Ẹlẹ ụnụ? 20 Eziẹ, ụnụ wụ ọghọ ẹnyi lẹ ịghọghọ ẹnyi!