Isi Nke Ẹtọ
Ọ Rịnị Ụka Mma, Ndụn A Ban Ndị-isi Wẹ
Mgbe ẹnyi gilẹni nwan sazị ẹka din ẹ, ẹnyi nọ sị nị ọsụọn'a nị ẹnyi sụọ k'a nọdị Atẹnsị, ẹnyi a nọdị. Ẹnyi nọ gwẹrụ zi Timoti nwẹnẹ ẹnyi hụn ẹnyi lẹ ịya gba a rụnnị Osolobuẹ ọrụn izisọnmẹ oziọma Kraịstị d'a gba ụnụ umẹ, mẹ ụnụ zekẹnmẹ imẹ okukwe ụnụ— amamgbe ukpokpo ndịnị gha e mẹhunmẹ onyẹ ọwụlẹ imẹ ụnụ. Ụnụ lẹ enwẹn ụnụ a marịnghọ ezioku-ezioku nị ukpokpo ndịnị wụ okeri ẹnyi imẹ Kraịstị. Ezioku-ezioku, ẹnyi gwatọ ụnụ ya ogẹn ẹnyi lẹ ọnụ gi rị ụzọ ohu, nị wẹ jẹnkọ d'e kpokpo ẹnyi. Ụnụ lẹ enwẹn ọnụ a marịnghọ n'o mẹọlẹ nwan ẹrịra. Makẹ ukpokponi bịanị nị ụnụ, asazịnị m ẹka din. M nọ zi ozi, nị m marịn kẹ okukwe ụnụ nọ, makẹni egun rị a tụn m nị, ikẹnkwọ, onyẹ-ọnwụnwan a nwangụọ ụnụ, ihiẹn ẹnyi rụn a la iwi.
Kanị, Timoti a ghagụọ nwan ebe ụnụ rị lụa; o wẹhẹgụọ nị ẹnyi ozi rị mma banyeni okukwe ụnụ lẹ ihiẹn-ọsụsụọ ụnụ nwẹ. O kugụọzị kẹ ụnụ dọn a nyanhan ẹnyi ọhụnma-ọhụnma, kuzikwọ nị ẹnyi hụ a da ụnụ—kẹ ụnụ dọn a da ẹnyi.
Umunẹ, ya wụ nị e gigụọ wẹ nwan okukwe ụnụ gba ẹnyi umẹ imẹ nsọngbu lẹ ukpokpo ẹnyi ile. Ndụn a bangụọ nwan ẹnyi—ebe o mẹ ni ụnụ turuhụ imẹ Di-nwọnni-ẹnyi.
Euu, nanị kẹ ẹnyi a dọn saẹka kelegụụ Osolobuẹ makẹ ụnụ, makẹ ịghọghọ ile ẹnyi rị e nwọn ebe Osolobuẹ rị makẹ owuzo ụnụ wuzo imẹ Kraịstị? 10 Ẹnyi e mẹshi ekpere ikẹn uhinhin lẹ efinnaị nị ẹnyi lẹ ụnụ hụntarị ẹnya, kẹni ẹnyi hụn ụzọ ye ụnụ ihiẹn ọwụlẹ rị a kọnị ụnụ ebe okukwe ụnụ rị.
Ekpere Pọlụ Wẹ Mẹni Wẹ
11 Chuku ẹnyi wụ Nẹdi ẹnyi lẹ enwẹn ẹ ya dodo duhẹ ẹnyi nwan ebe ụnụ rị, ịya lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jizọsị! 12 Di-nwọnni-ẹnyi ya mẹzikwọ ihiẹn-ọsụsụọ ụnụ bawaye ụba ẹgbata ọnụ lẹ ibe ọnụ lẹ ẹgbata ọnụ lẹ ndị ọzọ ile—rịkẹ kẹ ihiẹn-ọsụsụọ ẹnyi nwọn ebe ụnụ rị gi a bawaye. 13 Ya mẹ obi ụnụ zekẹnmẹ ebe ịrị-nsọ rị, amamgbe ụnụ gha e nwọn nkọrịanị ihun ẹnya Chuku Nẹdi ẹnyi ogẹn hụ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu lẹ ndị nke ẹ, ndị nsọ a, k'e gi bịa.