Isi Nke Ẹnọ
Ndị ịhịan rị okpuru wẹ, e gi ni ẹka rị mma e sọn wẹ, emẹgbulẹ ni wẹ. Nyanhankwọ nị nị ụnụ lẹ enwẹn ụnụ nwọnzi Nna ụnụ rị okpuru ẹ hụn rị elu-igwee.
Ndụnmọdụn
E mẹ ni ekpere ogẹn ile; e we ni ẹnya e ru alị ebe ekpere rị; e gi ni ekele e mẹ ẹ.
E mẹzikwọ nị nị ẹnyi ekpere, kẹni Chuku kpọpụ nị ẹnyi ụzọ ẹnyi e gi ku oku-Chuku, nị ẹnyi hụn ụzọ e kusọnmẹ oku ihiẹn ahụn mini banyeni Kristi—hụn wẹ gi ifiri ẹ we m che imẹ ngannị m rị. E mẹ ni ni m nwan ekpere, kẹni m saẹka a kọwa a hụn w'a ghọta—k'o furu ni m e mẹ.
E gi ni uche e sọn ndị kwerilẹni; anịlẹ ni oghere ọwụlẹ ụnụ nwọn nahịn ụnụ. Oku-ọnụ ụnụ ya wụrụ hụn e ye ẹka, a sụọ kẹ nnu, kẹni ụnụ sa ẹka a shịarị onyẹ ọwụlẹ oku ọhụnma.
Ekele Ịkpazụụn
Ezi nwẹnẹ ẹnyi wụ Taịkịkọsị hụn furu wẹ gi e dọn ẹnya jẹnkọ d'a gwachanrịn ụnụ kẹ m rị—odibo ibe ẹnyi imẹ Onyẹ-nwọnni-ẹnyi k'ọ wụ. Ya haịn m gi zila nị ụnụ ya, kẹni ọ gwa ụnụ kẹ ẹnyi nọ, gba ụnụ umẹ. Ịya lẹ ezi nwẹnẹ ẹnyi wụ Onesimọsị hụn furu wẹ gi e dọn ẹnya, hụn wụzị onyẹ alị ụnụ, wị lala. Wẹ k'a gwachanrịn ụnụ kẹ ihiẹn ile nọ ebeni.
10 Arịstakọsị onyẹ-ngan ibe m e kele ụnụ. Makị nwa-nwẹnẹ Banabasị e kelezi ụnụ. (Ẹnyi a gwatọgụọ ụnụ nabanhan Makị—omẹni ọ bịa ebẹhụ.) 11 Jizọsị, hụn w'a kpọzị Jọstusu, e kelezi ụnụ. Madụ ẹtọnị sụọ wụ ndị Ju, ndị kwa ugun, imẹ ndị mmẹ lẹ wẹ wị a rụn ọrụn Alị-eze Osolobuẹ—wẹ e mẹ ndụn a ban m.
12 Ẹpafrasị hụn gha obodo ụnụ bịa, hụn wụzị odibo Jesu Kristi, e kele ụnụ. Ẹpafrasị e shi ọnwụn ọda ọ gha e mẹ ni ụnụ ekpere. Ọ rịọsọnmẹ Osolobuẹ n'ọ mẹ ụnụ wuzo nọkẹ ndị ka-ẹhụ, ndị marịn ihiẹn wẹ rị e mẹ ebe ihiẹn ọwụlẹ wụ uche Osolobuẹ rị. 13 M k'a saẹka shịan'a ẹri n'ọ lụka nị ụnụ—ụnụ lẹ ndị rị Laodishia lẹ Hịrapolisi. 14 Dọkịta wụ Luku hụn ihiẹn ẹ a sụọ ẹnyi e zi ekele; Dẹmasị e zizikwọ ekele.
15 Kele ni ni m umunẹ ẹnyi imẹ Kraịstị hụn rị Laodishia, ụnụ e kele nwẹnẹ ẹnyi okpoho wụ Nimfa lẹ ụka hụn e zu iwe ẹ.
16 Wẹ gụngụụ nị ụnụ ẹhụhụọ-ozini imẹ ụka ụnụ, hụn n'a nị wẹ gụnzị nị ndị ụka rị Laodishia ya. Hụnzịkwọ n'a nị ụnụ gụn nke ndị ụka Laodishia imẹ igunrun ụnụ.
17 Sị nị Akịpọsị, “Hụnkwọ a n'ị rụnchanrịn ogbo wẹ keye i imẹ ọrụn Di-nwọnni-ẹnyi.”
18 Nị m gi ẹka m de nwan ekele m: Mmẹ wụ Pọlụ e kele.
Azọkwọlẹ ni nị m rị ngan!
Ọhụnma Osolobuẹ mẹ ya nọyeni ụnụ.