Isi Nke Ẹtọ
O mẹ nwan nị ụnụ e sọngụọ Kraịstị gha ọnwụn lihi, chọma ni nwan ihiẹn ndị hụn rị elu—ebẹhụ Kristi nọdị alị azụụn ẹka-nni Osolobuẹ. Bu ni obi ụnụ che ihiẹn ndị rị elu, ẹlẹ ihiẹn ndị rị ụwa. Makẹni, ụnụ a nwụngụọ; e bugụọ wẹ ndụn ụnụ che imẹ Kraịstị zuemẹ imẹ Osolobuẹ. Ogẹn Kraịstị hụn wụ ndụn ụnụ jẹnkọ d'e gi pụha, ụnụ nwẹn k'e sọnzi ẹ gi ọghọ pụha.
Ndụn Akan Lẹ Ndụn Ọhụn
Gbu ni nwan ẹgụn ihiẹn-ụwa hụn rị imẹ ụnụ a rụn ọrụn—kẹ ughẹrẹ kẹ obibi ru unyin kẹ ihiẹn-ọnịna-ẹnya kẹ ẹgụn ihiẹn rịlẹni mma kẹ ẹnya-uku (hụn wụzịkwọ ifee-mmọn.) Ifiri ihiẹn ndịnị wẹ kẹ iwe-lẹ-ọnụma Chuku gi lalanị nị ndị e nupụ nị oziọma isi. Ụnụ e te sọn wẹ e bi ẹrịra ogẹn mbụ ahụn ụnụ lẹ wẹ gi wụ ohu.
Kanị, ụnụ sikọ nwan d'e wepụrịrị ihiẹn ile nọ ẹrịra—olulu, ọnụma, iwe, nkutọ lẹ igi ọnụ ụnụ e ku oku ọwụlẹ ru unyin. Atụkwọlẹ ni ibe ụnụ ntụ, makẹni ụnụ a gbụpụgụọ ndụn-akan lẹ obibi ẹ lẹkẹ ẹwuru. 10 Ụnụ e yirigụọ ndụn ọhụn—ndụn ọhụn hụn rị a marịnwaye Onyẹ hụn ken'ẹ, a rịwaye kẹ ịya. 11 Imẹ ndụn ọhụnnị, w'a ra tu onyẹ ịhịan wụ: o nwọnzini ihiẹn nọkẹ ndị Ju lẹ ndị wụlẹni ndị Ju; mọbụ ndị kwa ugun lẹ ndị kwalẹni ugun mọbụ ndị rị imẹ ọfịa lẹ ndị walẹni ẹnya mọbụ igbọn lẹ onyẹ nwẹ enwẹn ẹ. Kraịstị sụọ—ya wụ ihiẹn ile; Kraịstị ya rị imẹ wẹ ile.
12 Rịkẹ ndị Chuku họrị, ndị rị nsọ, ndị rị a obi, yiri ni nwan omikẹn, ẹfọma, iwelụa-enwẹn-ịhịan-alị, imẹ-jụụ lẹ ndidi. 13 E gi ni ndidi e sọn ibe ụnụ; onyẹ nwẹnẹ ẹ mẹja ya gbagharị a: ụnụ k'a gbagharịrịrị ibe ụnụ kẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Kraịstị dọn gbagharị ụnụ.
14 Hụn kadẹni, yiri ni ihiẹn-ọsụsụọ, makẹni ịya e kẹngbama ihiẹn ndịnị ile, a rụngbama wẹ hụn a na ẹnya. 15 E gi ni udọn ahụn Kraịstị e ye a marịn imẹ obi ụnụ ihiẹn ụnụ jẹnkọ e mẹ imẹ igunrun ụnụ—makẹni, ezioku-ezioku, ịya kẹ Osolobuẹ kpọ ụnụ d'e nwọn nọkẹ ndị rị ẹhụ ohu. A kpanmịn nị Osolobuẹ. 16 Nị nị oku Kristi biri imẹ ụnụ, nịn'a junchanrịn imẹ ụnụ. E gi ni amamihiẹn lẹ akọ-lẹ-uche ile ụnụ nwọn a kuzi ibe ụnụ, a gwa wẹ nị wẹ e mẹ ihiẹn rị mma. E gi ni obi ekele a bụsọnmẹ ni Osolobuẹ ẹbụ rị imẹ ẹkụkwọ Ẹbụ-ọma lẹ ẹbụ-ofufe lẹ ẹbụ ndị ọzọ rị nsọ. 17 E gi ni ẹfan Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu e mẹ ihiẹn ọwụlẹ—kẹ omumẹ kẹ oku-ọnụ—e ye Chuku Nẹdi ekele ghahanị Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu.
Obibi Furu Ndị Rị Ichẹn-ichẹn
18 Nwunyẹ, e bu enwẹn i e che okpuru di i, makẹni ẹrịra k'o furu n'i bi—nọkẹ onyẹ nke Di-nwọnni-ẹnyi.
19 Di, nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ nwunyẹ i; egilẹ iwe e sọn ẹ.
20 Ụmụ, e humẹ ni ni ndị mụnị ụnụ isi imẹ ihiẹn ile, makẹni ya kẹ Di-nwọnni-ẹnyi chọ nị ụnụ e mẹ nọkẹ ndị nke ẹ.
21 Ndị nẹdi, ahanlẹ ni ụmụ ụnụ ẹnya, amamgbe ndụn a gụụ wẹ.
22 Ndị-idibo lẹ igbọn, a gbaye ni ndị ụnụ rị okpuru wẹ imẹ ọnọdị ọwụlẹ. Ẹlẹ wẹ rịhụ ebẹhụ e lee ụnụ, ụnụ e mẹmẹ nị wẹ ja ụnụ mma. Ka gi ni akpakalị obi ụnụ e mẹ ẹ, makẹ egun Di-nwọnni-ẹnyi. 23 Ihiẹn ọwụlẹ wẹ sị ụnụ rụn, gi ni obi ụnụ ile rụn a, nọkẹ sị ụnụ rị a rụnnị Di-nwọnni-ẹnyi ya, ẹlẹ ịhịan. 24 Nyanhankwọ nị nị Di-nwọnni-ẹnyi gjẹnkọ d'e ye ụnụ ihiẹn hụ o dọnmẹ ni ndị nke ẹ nọkẹ ụgwọ-ọrụn. Kristi wụ Di-nwọnni-ẹnyi kẹ ụnụ wụ igbọn ẹ—ịya kẹ ụnụ rị a rụnnị. 25 Ndị rị e mẹ eje-ihiẹn k'a narịn ụgwọ eje-ihiẹn wẹ mẹ—o nwọnni onyẹ k'a pụn'a.