Isi Nke Ẹbụọ
M chọ nị ụnụ marịn kẹ m dọn rị a lụnị ụnụ lẹ ndị alị Laodishia lẹ ndị ile kelẹni hụntu m elee-m, elee-i. M rị a lụ nị m kasị wẹ obi; nị wẹ gi ihiẹn-ọsụsụọ wụrụ obi ohu, a hụn wẹ ụzọ ghọtachanrịn ihiẹn Osolobuẹ—obi e ruchanrịn wẹ alị; a marịn wẹ ihiẹn ahụn mini banyeni Osolobuẹ. Ihiẹn ahụn mini wụ Kraịstị lẹ enwẹn ẹ. Imẹ Kraịstị kẹ Osolobuẹ zuemẹ amamihiẹn lẹ nghọta ile.
M rị e ku ọnwan amamgbe wẹ e gi oku rịgbu enwẹn ẹ mma dufie ụnụ. Makẹni, m hụ a hụn kẹ ụnụ dọn rị e gi usọnrọn-usọnrọn e bi, a hụnzị kẹ ụnụ dọn turukẹnmẹ imẹ okukwe ụnụ imẹ Kristi—ọ hụ e mẹ m a ghọghọ; m hụ a hụn a makẹni, ọsụọn'a nị arị m ebe ụnụ rị elee-m elee-i, m hụ ebẹhụ imẹ-mmọn.
Igi Kraịstị Zu Oke
Ebe o mẹ ni ụnụ a nabanhangụọ Jesu Kristi nọkẹ Di-nwẹni-ụnụ, e bisọnmẹ ni nwan obibi ụnụ imẹ ẹ; gba nị nwan nkpọgụn imẹ ẹ, ụnụ a tụn ndụn ụnụ imẹ ẹ kẹ wẹ dọn a tụn ụlọ, e wuzo ọhụnma imẹ okukwe—kẹ wẹ dọn kuzi ụnụ ya—a kpanmịn Osolobuẹ ọhụnma-ọhụnma ogẹn ile.
Hụn n'a nwan n'o nwọnni onyẹ gi okẹn imarịn-ihiẹn nwọnlẹni-isi dufie ụnụ, nwụndọn ụnụ, dọfụ ụnụ imẹ okukwe. Makẹni, o nwẹghọ ndị rị a kuzi ihiẹn nọ ẹrịra. Nkuzi ịhịan lẹ usọnrọn mmọn lẹ iwu ichẹn-ichẹn gi a han ihiẹn e mẹ k'o mẹ elu ụwanị kẹ wẹ rị a kuzi. Ẹlẹ ẹnya Kristi gi e lee ihiẹn kẹ wẹ rị a kuzi. Kanị, ẹhụ Kraịstị kẹ ihiẹn ile Osolobuẹ gi wụrụ Osolobuẹ rịchanrịn. 10 Ifiri ọnwan, ụnụ a wụrụgụọ nwan ndị zu oke, hụnnị ụnụ rị imẹ Kraịstị—makẹni ụnụ rị imẹ onyẹ hụ ndị-ọkịkị ile lẹ ọkịkị ile rị okpuru ẹ.
11 Imẹ Kristi, a kwagụọ wẹ ụnụ ugun imẹ-mmọn—hụn wụ nke ezigbo ẹ. Ẹlẹ hụn wẹ gi ẹka kwa, kama, hụn Kraịstị lẹ enwẹn ẹ a kwa, hụn wụ ibepụ onyẹ hụ ẹnyi te wụ. 12 Makẹni ogẹn wẹ gi mẹ ụnụ mirin-Chuku, wẹ gi ẹ ligbama ụnụ lẹ Kristi. Ogẹn wẹ gi wefụha ụnụ imẹ mirin, wẹ gizi ẹ weligbama ụnụ lẹ Kraịstị. Ọnwan mẹ ghahanị okukwe ụnụ nwọn hụn ụnụ gi gi ikẹn Osolobuẹ, onyẹ hụn gha ọnwụn weli Kraịstị, dọn ẹnya.
13 Ụnụ te wụ ndị nwụnnị; ụnụ te bi imẹ mmẹfie; ụnụ te wụ ndị wẹ kwalẹni ezigbo ugun wepụ onyẹ njọ wẹ wụ. Kanị, Osolobuẹ nọ mẹ ụnụ sọn Kraịstị rị ndụn—ogẹn o gi gbagharị ẹnyi njọ ile ẹnyi mẹ. 14 Ọ nọ kagbu Iwu ahụn wẹ de ede hụn wẹ gi a ghọsị nị ẹnyi gi ụgwọ lẹzi ụmụ-iwu hụ ile rịn'a rị a ma ẹnyi ikpe, kpọma a elu-obe Kraịstị, gi ẹrịra bu ẹ che ụsụọ. 15 Ọ nọ napụ ihiẹn ile rị a kịnị lẹ ọkịkị ile ikẹn wẹ, gbe ifẹnrẹn kpu wẹ ihun id'ẹnya ịhịan ile, gi ihiẹn o mẹ elu obe hụ mẹrichanrịn wẹ.
16 Ya wụ, anịkwọlẹ ni nwan onyẹ ọwụlẹ gi oku ihiẹn-oriri lẹ ihiẹn-ọrịra ma ụnụ ikpe, mọbụ oku mmẹmmẹ ọwụlẹ mọbụ Mmẹmmẹ ifọn-ọhụn mọbụ ụdị Ụhụọhịn-nsọ rị ichẹn-ichẹn wẹ gizi e zu ikẹn. 17 Ihiẹn ndịnị ile wụhụ onyinyọn ihiẹn lalanị—ezigbo ẹ wụ Kristi.
18 Anịkwọlẹ ni onyẹ ọwụlẹ hụn e mẹghafe oku imẹshi ẹhụ ikẹn okẹn mọbụ onyẹ e mẹ oku ife ndị mmọn-ozi gi ẹ ma ụnụ ikpe. O mẹkẹnmẹ oku ọhụn ọ hụn lẹ ihiẹn ọ marịn—kanị ihiẹn nwẹlẹni erere ọ ban ọ rị e ro rị e bu ẹ hụ isi makẹni Mmọn-nsọ arị a kị iroro ẹ. 19 O kwọndọnzini Kristi, hụn wụ isi ẹhụ—hụn e ye ẹhụ ile ihiẹn-oriri, a zụn a, e gi akwanran rịn'a e kwọndọnsọnmẹ mkpamkpa ile rịn'a; e mẹ ẹ n'ọ hụn ụzọ e sue ụdị usue hụn gha ẹka Osolobuẹ a bịa.
Idu Kristi A Nwụn Lẹ Idu Ẹ E Bi
20 O mẹ nwan nị ụnụ e sọngụọ Kraịstị nwụnhụn, ụnụ a nwụnnahịngụọ mmọn lẹ iwu a han ihiẹn e mẹ k'o mẹ elu ụwanị. Kị haịn nwan ụnụ gi e bi nọkẹ sị ụnụ wụ nke ụwanị? Kẹ ụnụ a gbayeni omẹnalị ndịnị wẹ? 21 “Ekwọndọnlẹ!” “Adamịnlẹ!” “Emẹtụlẹ ẹka!”? 22 Omẹnalị ndịnị nwẹ ebe w'a rụnru a rụnbehi wẹ, makẹni wẹ wụhụ iwu lẹ nkuzi ịhịan-mmaka. 23 Ezioku-ezioku, ị hụn ndị e sọn iwu lẹ usọnrọn ndịnị, ọ nọ kẹ sị a marịnka wẹ ihiẹn—tụmadụ kẹ wẹ dọn a wa omẹnalị rị ofufe e ye enwẹn wẹ olu, e welụa enwẹn wẹ alị hụn wụlẹni nke ezigbo ẹ, e mẹshi ẹhụ wẹ ikẹn. Kanị, ihiẹn ndịnị wụ ihiẹn la iwi, makẹni, w'a ra yeni ịhịan ẹka e kwọndọn enwẹn ẹ amamgbe o mẹsọnmẹ eje-ihiẹn a gụn n'a.