Ẹkụkwọ-Ozi Pọlụ Dejẹnni
Ndị Kolosi
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pọlụ de ẹhụhụọ-ozini. M wụ onyẹ-ozi pụ-ichẹn Jesu Kristi, makẹni uche Osolobuẹ rọ. Mmẹ lẹ Timoti nwẹnẹ ẹnyi gba de ẹ.
Ndị nke Osolobuẹ rị Kolosi, umunẹ furu wẹ gi e dọn ẹnya imẹ Kraịstị, kẹ ẹnyi dejẹnni ẹ. Osolobuẹ wụ Nẹdi ẹnyi ya mẹ ni ụnụ ẹfọma, ya ye ụnụ udọn.
Pọlụ E Kele Osolobuẹ Makẹ Okukwe Wẹ
Ogẹn ile kẹ ẹnyi gi a kpanmịn Osolobuẹ wụ Nẹdi Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi, ẹnyi gha e mẹ ni ụnụ ekpere. Ẹghẹẹ, makẹni, ẹnyi a nụgụọ oku okukwe ụnụ nwẹ imẹ Kraịstị wụ Jizọsị lẹ ihiẹn-ọsụsụọ ụnụ nwọn ebe ndị nke Osolobuẹ ile rị— makẹni ụnụ rị e lee ẹnya ihiẹn hụ Osolobuẹ dọnmẹ ni ụnụ elu-igwee. Ụnụ a nụgụọ banyeni ihiẹnni rị elu-igwee lẹ olile-ẹnyanị wẹ gi e sọn ẹ. Ụnụ nụ a ogẹn wẹ gi gwa ụnụ oku hụ wụ ezioku ụnụ nụ—hụn wụ oziọma. Ya wụ oziọma e rugụọ ụnụ ẹka. Oziọmanị hụ a mị mkpụrụ, e sue, a ghagbarị ụwa ile. Ẹrịra k'o gizi nwan rị a mị mkpụrụ imẹ ụnụ lẹ enwẹn ụnụ kete ụhụọhịn hụ ụnụ nụ a, ụhụọhịn hụ ụnụ ghọta ẹfọma Osolobuẹ mẹ nke-esi.
Ẹpafrasị hụn wụ ezi igbọn-Kraịstị ibe ẹnyi wụ onyẹ hụn zi ụnụ oziọmanị. Onyẹ-ọrụn furu wẹ gi e dọn ẹnya k'ọ wụ imẹ Kraịstị. Ọ n'a rụn n'ọ rịnị ụnụ mma, ọ n'a nọkin ẹnya ẹnyi ebe ụnụ rị. Ọ gwagụọ ẹnyi kẹ ụnụ nwẹhan ihiẹn-ọsụsụọ hụn rị imẹ Mmọn-nsọ.
Kete ẹnyi a nụl'a, ẹnyi eke mẹbehikwọ nị nwan ụnụ ekpere, ẹnyi eke rịọbehikwọ Chuku n'o mẹ ụnụ marịn uche ẹ ọhụnma-ọhụnma, nwẹ amamihiẹn lẹ nghọta imẹ-mmọn, nwẹ wẹ mmagi-mmagi. 10 Ya dodo mẹ ẹ kẹni ụnụ e bi obibi furu Di-nwọnni-ẹnyi, obibi hụn a sụọ n'a, e junchanrịn a ẹfọ ụzọ ile—a mịpụha mkpụrụ hụn wụ ọrụn ọma ile rị ichẹn-ichẹn, a marịn Osolobuẹ, a marịnwaye.
11 Ya gi ikẹn ẹ hi-ogbe, hụn o gi nwẹ ọghọ, mẹ ụnụ wụrụ ndị zeni; ya kwademẹ ụnụ kẹni ụnụ saẹka gi agụngụn rị mma lẹ ịghọghọ dingbuchanrịn ihiẹn ile. 12 Ya mẹzi ụnụ a sa ẹka a kpanmịn Nẹdi-ẹnyi, hụn mẹ nwan ụnụ rị ndị nwọn ihiẹn ọ kwademẹni ndị nke ẹ, ndị-nsọ a, makẹni wẹ rị imẹ ukpẹ.
13 Ọ rị ẹrịra makẹni ọ zụọpụhagụọ ẹnyi okpuru ikẹn ishi, we ẹnyi che Alị-eze ezi Nwa a, 14 ezi Nwa a, hụn o gigụụ nwan ẹdeke ẹ gbafụha ẹnyi, gbagharị ẹnyi njọ—makẹni ẹnyi rị imẹ ya wụ Nwa a.
Onyẹ Kristi Wụ
15 Ẹnya hụn Nwa a nị wụ Kraịst' a hụngụọ Osolobuẹ wẹ ghalẹni e legha; ịya wụzịkwọ Ibuzọ, Onyẹ-isi hụn ihiẹn ile wẹ ke eke rị okpuru ẹ. 16 Makẹni, ẹka a kẹ Osolobuẹ ghaha ke ihiẹn ile rị elu-igwee lẹ ụwa—kẹ ndị w'e legha kẹ ndị wẹ ghalẹni e legha; kẹ ukpo ile kẹ ọkịkị ile; kẹ ndị-isi eje-mmọn kẹ ndị-ọkịkị wẹ. Osolobuẹ ke ihiẹn ile ghaha n'a; ịya k'o ke ni wẹ ile.
17 Ọ rị arị nị ihiẹn ọwụlẹ d'e bidọn; ịya gi ihiẹn ile. 18 Ịya wụ isi ụka hụn wụ ẹhụ a. Ịya wụzị isi-mbidọn; ịya wụ onyẹ-ibuzọ lihini imẹ ndị nwụnnị—wẹ ile k'o gi wụrụ onyẹ-ibuzọ lẹ onyẹ-isi ihiẹn ile. 19 Makẹni, ọ sụọ Osolobuẹ ụsụọ n'o mẹ nị ihiẹn ile o gi wụrụ Osolobuẹ rị imẹ ya wụ Kraịstị. 20 Ọ sụọzịkwọ Osolobuẹ n'ọ ghaha ẹka a wekinhẹn ni enwẹn ẹ ihiẹn ile o ke—kẹ wẹ rị elu-ụwa kẹ wẹ rị elu-igwee—ghahanị ẹdeke ọ gba elu-obe ẹ, ndụn a hụn o ye, hụn o gi mẹ ni udọn rị.
21 Mgbe mbụ, ẹgbata ụnụ lẹ Osolobuẹ arị mma; iroro ụnụ lẹ ịya adangbamanị—ụnụ e bisọnmẹ eje-obibi. 22 Kanị o gigụọ nwan ẹhụ o gi bi elu-ụwanị dọnzi ẹgbata ụnụ lẹ Osolobuẹ, ghahanị ọnwụn ọ nwụn. O mẹ ẹrịra kẹni ụnụ wụrụ ndị o jẹnkọ d'e wepụha ihun ẹ—ndị nwẹlẹni ntụpọ lẹ nkọrịanị. 23 Ọnwan k'e mẹ—omẹni ụnụ e wuzoghọ ọhụnma, omẹni ụnụ e turukẹnmẹ imẹ okukwe, omẹni ụnụ aghanị imẹ olile-ẹnya hụ rị oziọma ụnụ nụ pụ—oziọma hụn wẹ zigụụ ndị ile rị okpuru elu-igwee* Ebeni rị e ku oku hụn mẹgụnị, ẹlẹ hụn kelẹni mẹ ogẹn ahụn.. Ọrụn Oziọmanị kẹ wẹ tumẹ mmẹ wụ Pọlụ d'a rụn.
Ọrụn Pọlụ Nọkẹ Onyẹ-ọrụn Ụka Kraịstị
24 Ọghọghọ kẹ m'a ghọghọ makẹ afụnfụn m rị ta nị ụnụ—m gi nwan ẹhụ m a tapụ nị Kristi afụnfụn họdụnị wẹ k'a tanị ẹhụ a wụ ụka. 25 Osolobuẹ wụ onyẹ hụn gi m hẹnrin onyẹ-ọrụn ụka; o tumẹ m d'a rụn n'ọ rịnị ụnụ mma. Ọrụn hụ wụ ịgwachanrịn ịhịan ile oku Osolobuẹ k'o dọn ku ẹ— 26 mẹ wẹ marịn ihiẹn hụ Osolobuẹ zuemẹ ketekete, hụn agbọ ile ghanị marịnlẹni—kanị o kpupụgụọ a nwan ghọsị ndị nke ẹ.
27 Chuku mẹ ẹ makẹni ọ chọ n'o mẹ ndị nke ẹ marịn kẹ ya wụ ihiẹn-mini mẹhan okẹn ihiẹn-ọghọ, mẹ wẹ marịn nị ndị wụlẹni ndị Ju rịzị ndị ọ kwademẹ n'ẹ. Ihiẹn ahụn mini wụ nị: omẹni Kraịstị rị imẹ ụnụ, lemẹ ni ẹnya nị ụnụ jẹnkọ d'e nwẹ ọghọ ahụn lalanị.
28 Oku Kraịstịnị kẹ ẹnyi rị nwan a ghahunmẹ e kusọnmẹ; ẹnyi rị e gi amamihiẹn ile Osolobuẹ ye ẹnyi a dọ onyẹ ọwụlẹ ẹka-ntịn, a kuzi onyẹ ọwụlẹ. Ẹnyi rị e mẹ ihiẹn ndịnị nị ẹnyi mẹ onyẹ ọwụlẹ wụrụ onyẹ ka-ẹhụ imẹ Kristi—kẹni ẹnyi hụn ụzọ wepụha wẹ ihun Osolobuẹ. 29 Ọnwan kẹ m gi rị a rụngbu enwẹn m, e shi ọnwụn, ghahanị ikẹn hụ ile hi-ogbe hụn Kraịstị gi rị ọrụn imẹ m.

*Isi Nke Ohu:23 Ebeni rị e ku oku hụn mẹgụnị, ẹlẹ hụn kelẹni mẹ ogẹn ahụn.