Isi Nke Ẹnọ
Umunẹ m rị m obi, hụn rị a danị m, ụnụ wụ ịghọghọ m lẹ ihiẹn wẹ k'e gi tu m ugọn! Ndị ihiẹn wẹ a sụọ m, wuzo ni nwan imẹ Di-nwọnni-ẹnyi ẹrịra!
Ndụnmọdụn
Yodia, dodo! Sintike, dodo! Ụnụ ẹbụọ, dodo ni, e gi ni obi ohu e bi—nọkẹ ndị rị imẹ Di-nwọnni-ẹnyi. Ẹghẹẹ, 'yụ wụ onyẹ-ọrụn ibe m furu wẹ gi e dọn ẹnya, m rị a rịọ ị n'ị yeni ikpoho ndịnị ẹka, makẹni e sọngụọ wẹ m lụnị oziọma ọgụn—uwẹ lẹ Klemẹnti lẹ ndị ọzọ ile mmẹ lẹ wẹ gba a rụn ọrụn—hụn ẹfan wẹ rị imẹ Ẹhụhụọ nke ndụn.
A ghọghọ nị imẹ Di-nwọnni-ẹnyi ogẹn ile! E kuzi m'ẹ: a ghọghọ nị!
Ịhịan ile wẹ gi ẹka rị mma ụnụ gi e sọn ịhịan marịn ụnụ; Di-nwọnni-ẹnyi lala ẹgwa. Ehuelẹ ni uhue ihiẹn ọwụlẹ, ka e mẹ ni ekpere imẹ ọnọdị ọwụlẹ; e gi ni arịrịọ lẹ ekele a gwa Osolobuẹ ihiẹn rị ụnụ mkpa. Ogẹn hụ, udọn Osolobuẹ k'a banhan obi ụnụ—udọn ẹ, hụn ịhịan ghalẹni a ghọta—o k'e chemẹ obi ụnụ lẹ uche ụnụ imẹ Kristi wụ Jesu.
Umunẹ m, igi mẹkin, m sị ụnụ, e bu ni obi e che ihiẹn ọwụlẹ wụ ezioku, ihiẹn ọwụlẹ w'a gbaye, ihiẹn ọwụlẹ furuni; ihiẹn ọwụlẹ nwẹlẹni nkọrịanị, ihiẹn ọwụlẹ a sụọ ịhịan ụsụọ ẹfọ, ihiẹn ọwụlẹ wẹ gi a ja ịhịan; omumẹ ọwụlẹ rịchanrịn mma, ihiẹn ọwụlẹ furu w'a ja mma. E mẹsọnmẹ ni ihiẹn ndị hụn ụnụ mụnarịn m, ihiẹn ndị hụ ụnụ gha ẹka m nwẹhẹn, ihiẹn ndị ụnụ nụ ọnụ m lẹ ihiẹn ndị ụnụ hụn m ẹka. Ụnụ mẹ wẹ, Osolobuẹ udọn k'a nọyeni ụnụ.
Ụnụ E Mẹkẹ!
10 A ghọghọkakwọ m imẹ Onyẹ-nwọnni-ẹnyi ni ụnụ e gigụọ nwan ogẹnni nyanhan, ghọsịzị nị ụnụ hụ e ro m. Eziẹ, ụnụ hụ a chọ nị ụnụ yeni m ẹka, kanị ụnụ ahụnnị oghere ụnụ e gi mẹ ẹ. 11 Ẹlẹ ni ihiẹn rị a fụ m ọrụn kẹ m gi rị e ku ihiẹnni. Mba, makẹni a mụrụngụọ m kẹ m dọn a nị ihiẹn m nwẹ e jun m ẹfọ. 12 A marịnghọ m ihiẹn ọ wụ nị ihiẹn rị a kọ ịhịan, marịnzịkwọ ihiẹn ọ wụ nị ịhịan nwẹ ọda. A mụgụọ m ihiẹn rịn'a—nke wụ nị obi e ru m alị ebe ọwụlẹ lẹ ogẹn ọwụlẹ: kẹ m rijun ẹfọ kẹ m bu ẹgụn; kẹ e nwọnkẹ m kẹ enwẹ m enwẹ. 13 M k'a saẹka mẹ ihiẹn ile ghahanị Kraịstị, Onyẹ hụn e ye m ikẹn.
14 K'osilẹrị, ụnụ e mẹkẹ ụnụ gi yeni m ẹka buru nsọngbu m.
15 Ụnụ ndị Filipi a marịnchanrịngụọ k'o mẹ ogẹn hụ ẹnyi gi zimẹ oziọma ebe ụnụ rị—nị o nwọnni ụka ọzọ gi ihiẹn wẹ nwẹ yeni m ẹka gi sọn m rụn ogẹn m gi gha Masẹdonia pụ karị ụnụ sụọ. 16 Kẹ ogẹn m gidẹ rị Tẹsalonika, ẹlẹdẹ mgbe ohu sụọ kẹ ụnụ zihẹ ni m ihiẹn ogẹn mkpa gi kwọndọn m.
17 Ẹlẹni m chọkọ ihiẹn ụnụ k'e ye m. Kaka akp'ohu! M rị a chọ nị wẹ gụn ọrụn-ọma ụnụ yeni ụnụ kẹni o wẹhẹ ni ụnụ erere. 18 Osolobuẹ a kụchanrịngụọ m ihiẹn ile furu ni m! E nwọnchanrịngụọ m ihiẹn ile rị m mkpa—nwọnkarịdẹ! Hụnnị Ẹpafrọditọsị wẹhẹgụụ nị m ihiẹn ile ụnụ ye ẹ bịanị m, ẹfọ e jungụọ m. Oyiye e shintụ Osolobuẹ ọhụnma k'ọ wụ! Ẹjan Osolobuẹ a nabanhan rọ, ẹjan hụn a sụọ a ụsụọ. 19 Ezioku-ezioku, Osolobuẹ m jẹnkọ d'e yechanrịn ụnụ ihiẹn ọwụlẹ rị ụnụ mkpa. O k'e yehan ụnụ ya kẹ akụ-lẹ-ụba o gi nwẹ ọghọ han imẹ Kristi wụ Jesu. 20 Ọghọ ya rịnị Osolobuẹ wụ Nẹdi ẹnyi jẹnrin ejẹn. Isẹẹ!
Ekele Ịkpazụụn Lẹ Ngọzi
21 Kele ni ndị-nsọ Kraịst' Jizọs' ile. Umunẹ ẹnyi imẹ Kraịstị hụn mmẹ lẹ wẹ rị ebeni e zi ekele ụnụ. 22 Ndị-nsọ ile e zi ekele, tụmadụ ndị rị ọgwa eze-kanị wụ Siza.
23 Ẹfọma Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi mẹ ya nọyeni mmọn ụnụ.