^
1 Ndị Tẹsalonika
Ezigbo Okukwe Ndị Tẹsalonika
Ọrụn Pọlụ Wẹ Rụn Imẹ Tesalonika
Kẹ Wẹ Dahan Pọlụ Wẹ!
Ọ Rịnị Ụka Mma, Ndụn A Ban Ndị-isi Wẹ
Ekpere Pọlụ Wẹ Mẹni Wẹ
Obibi Hụn A Sụọ Osolobuẹ
Ọbịbịa Jesu
Kwademẹ Ni Ọbịbịa Jesu
Ndụnmọdụn Ịkpazụụn Lẹ Ekele