Oziọma Jesu Kristi Lẹkẹ Kẹ
Matiu
Dọn De Ẹ
Isi Nke Mbụ
Ndị Mụ Jizọs' Kraịstị
Ọnwan wụ Ẹkụkwọ wẹ gi gba ndị mụ Jizọsị, nwa Defidi, nwa Ebraham.
Gha Ebraham D'e ru Defidi
Ebraham wụ nẹdi Aziki, Aziki wụ nẹdi Jekọpụ, Jekọpụ wụ nẹdi Juda lẹ umunẹ-ẹ-ikẹnnyẹ. Juda wụ nẹdi Pẹrẹzị lẹ Zẹra. Nnẹ mụ nị wẹ wụ Tama. Pẹrẹzị wụ nẹdi Hẹz'rọnụ, Hẹz'rọnụ wụ nẹdi Aram, Aram wụ nẹdi Aminadabụ, Aminadabụ wụ nẹdi Nashọnụ, Nashọnụ wụ nẹdi Salụmọnụ, Salụmọnụ wụ nẹdi Bụazị, nnẹ Bụazị wụ Rehabụ. Bụazị wụ nẹdi Obẹdi, nnẹ Obẹdi wụ Rutu. Obẹdi wụ nẹdi Jese. Jese wụ nẹdi eze wụ Defidi.
Gha Defidi D'e ru Ogẹn Wẹ Gi Weri Wẹ Si Alị Babilọnụ
Eze wụ Defidi wụ nẹdi Solomọnụ, hụn nnẹ ẹ [te] wụ nwunyẹ Yuria. Solomọnụ wụ nẹdi Rehobụam, Rehobụam wụ nẹdi Abija; Abija wụ nẹdi Asa, Asa wụ nẹdi Jehoshafatị; Jehoshafatị wụ nẹdi Joram—hụn wụzị Jehoram; Joram wụ nẹdi Uzịa. Uzịa wụ nẹdi Jotam, Jotam wụ nẹdi Ahazị; Ahazị wụ nẹdi Hẹzikaya. 10 Hẹzikaya wụ nẹdi Manasẹ, Manasẹ wụ nẹdi Emọsị; Emọsị wụ nẹdi Josaya. 11 Josaya nọ mụ Jẹkọnaya (hụn wụ Jẹhoyakịn) lẹ umunẹ-ẹ-ikẹnnyẹ—ogẹn wẹ kẹ wẹ gi wepụ wẹ alị wẹ, we wẹ si alị Babilọnụ.
Gha Ogẹn Wẹ Gi Weri Wẹ Si Alị Babilọnụ D'e Ru Ogẹn Kraịstị
12 Ogẹn wẹ gi wepụgụụ wẹ si Babilọnụ, Jẹkọnaya nọ mụ Shịatẹlụ, Shịatẹlụ wụ nẹdi Zẹrubabẹlụ, 13 Zẹrubabẹlụ wụ nẹdi Abiyudu, Abiyudu wụ nẹdi Ẹliyakịm, Ẹliyakịm wụ nẹdi Azọ, 14 Azọ wụ nẹdi Zadọkụ, Zadọkụ wụ nẹdi Akịm, Akịm wụ nẹdi Ẹlayudu, 15 Ẹlayudu wụ nẹdi Ẹleaza, Ẹleaza wụ nẹdi Matanị, Matanị wụ nẹdi Jekọpụ, 16 Jekọpụ wụ nẹdi Josẹfụ, di Meri—onyẹ hụn mụ Jizọsị, hụn w'a kpọ Kraịstị hụn wụ “Onyẹ Ahụn Osolobuẹ Tumẹ.”
17 Ya wụ, agbọ wẹ ile gha ogẹn Ebraham d'e ru ogẹn Defidi wụ agbọ mmẹnọ; gha ogẹn Defidi d'e ru ogẹn wẹ gi we wẹ si alị Babilọnụ wụ agbọ mmẹnọ; gha ogẹn wẹ gi wesi wẹ Babilọnụ d'e ru ogẹn Kraịstị wụ agbọ mmẹnọ.
Ọmụmụ Jizọs' Kraịstị
18 Ẹnịna kẹ wẹ dọn mụ Jizọsị wụ Mezaya: e kweriọlẹ wẹ nị nnẹ ẹ wụ Meri jẹnkọ d'a lụ Josẹfụ. Kanị, nị wẹ d'a nọgbama nke di-lẹ-nwunyẹ, Meri a tụrụgụọ imẹ ghahanị ikẹn Mmọn-nsọ. 19 Makẹni Josẹfụ hụn 'ya nị 'ya jẹnkọ d'a lụ wụ onyẹ ezi-omumẹ lẹni ọ chọnị n'o gbe ifẹnrẹn ye ẹ ihun id'ẹnya ịhịan ile, ọ nọ bu ẹ obi n'o sikọ d'e kpechan a nzuzue. 20 Kanị, ogẹn o gi e ro ihiẹnni, ọ nọ rọ nrọ. Imẹ nrọ hụ, ọ nọ hụn mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi k'ọ bịa d'e kunrun ẹ, sị, “Josẹfụ nwa Defidi, atụlẹ egun; lụma Meri, makẹni nwa ọ rị imẹ ẹ gha ẹka Mmọn-nsọ bịa. 21 O jẹnkọ d'a mụ okẹnnyẹ; ị jẹnkọ d'a kpọ nwa hụ Jesu/Jizọsị* Anị ẹfannị wụ Onyẹ-nzụọpụha. makẹlẹ ịya jẹnkọ d'a zụọfụha ndị nke ẹ imẹ njọ wẹ.”
22 Ihiẹn ndịnị ile mẹ kẹni wẹ gi mẹzu ihiẹn Onyẹ-nwọnni-ẹnyi ku ghahanị onyẹ-amụma: ọ sị, 23 “Lee ẹ, okpoho kelẹni marịn okẹnnyẹ jẹnkọ d'a tụ imẹ, mụ okẹnnyẹ; wẹ jẹnkọ d'a kpọ nwa hụ ‘Ịmanuẹlụ’, ya wụ, ‘Osolobuẹ sọn ẹnyi nọdị’.”
24 Ogẹn Josẹfụ gi tẹnhin, ọ nọ mẹ ihiẹn mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi gwa a. Ọ nọ lụma Meri; 25 kanị, aranhịnnị wẹ nke di lẹ nwunyẹ d'e ru ogẹn o gi mụgụụ okẹnnyẹ ibuzọ a ahụn. Josẹfụ nọ kpọ a Jizọsị/Jesu.

*Isi Nke Mbụ:21 Anị ẹfannị wụ Onyẹ-nzụọpụha.