Isi Nke Ẹbụọ
Ndị Ahụn Gha Azụụn Ọwụwa-ẹnya-anwụn Bịa
Wẹ mụ Jesu imẹ obodo Bẹtulẹhẹm hụn rị azụụn Judia ogẹn Hẹrọdụ gi wụ eze. Ogẹn hụ, ndị marịn ihiẹn kokisẹ rị e ku nọ gha alị rị azụụn ọwụwa-ẹnya-anwụn bịa Jerusalẹm, a jụ ajụjụ, sị, “Elebe kẹ onyẹ hụ wẹ mụ nke ọhụn hụn wụ eze ndị Ju rị? Makẹni, ẹnyi a hụnọlẹ kokishịa ku oku ẹ k'ọ pụha ogẹn ẹnyi gi rị alị rị azụụn ọwụwa-ẹnya-anwụn; ẹnyi bịa d'e fe ẹ.”
Ogẹn eze wụ Hẹrọdụ gi nụ ihiẹnni, obi eruzini 'ya lẹ ndị Jerusalẹm ile alị. Ọ nọ kpọgbama ndị-isi nchụ-ẹjan lẹ ndị-nkuzi Iwu, jụ wẹ, sị, “Elebe kẹ wẹ de ni ịya kẹ wẹ jẹnkọ d'a nọ mụ Mezaya, Onyẹ Hụ Osolobuẹ Tumẹ?”
Wẹ nọ za, sị, “Bẹtulẹhẹm hụn rị Judia rọ, makẹni onyẹ-amụma de, sị,
‘Bẹtulẹhẹm hụn rị imẹ Juda,
ezioku rọ nị ị wụ obodo mẹ ẹkẹrẹ imẹ ndị ọkịkị Juda;
kanị onyẹ-ọkịkị jẹnkọ d'a gha imẹ i pụha,
hụn jẹnkọ d'a kị ndị nke m wụ ndị Izrẹlụ.’ ”
'Ya Hẹrọdụ nọ kpọ ndị hụ marịn ihiẹn kokisẹ rị e ku, gi nzuzue jụ wẹ ogẹn wẹ gi hụn kokisẹ hụ. 'Ya ọ nọ zi wẹ jẹn Bẹtulẹhẹm, sị, “Jẹn ni; chọkẹnmẹ ni nwata hụ. Ọnụ hụn a, bịa nị d'a gwa m, nị mmẹ lẹ enwẹn m jẹnzi d'e fe ẹ.”
Ogẹn wẹ gi nụchanrịngụụ ihiẹn eze ku, wẹ nọ jẹnmẹ ebe wẹ jẹnkọ! Kokisẹ hụ nọ pụhazị, du wẹ ru Bẹtulẹhẹm; e ru wẹ ebe nwata hụ rị, ọ nọ wuzo. 10 Ogẹn wẹ gi hụn kokishịa hụ, ịghọghọ nọ jun wẹ obi. 11 Ogẹn wẹ gi banye imẹ ụlọ hụ, hụn nwata hụ lẹ nnẹ ẹ wụ Meri, wẹ nọ sekpu, fe nwata hụ. 'Ya wẹ nọ tọpụ ẹkpa wẹ buche ihiẹn ṅanrannị rị ichẹn-ichẹn, ye ẹ goru lẹ frankisẹnsị lẹ maa.
12 Makẹni Osolobuẹ a dọlẹ wẹ ẹka-ntịn imẹ nrọ sị w'e kinlẹ azụụn d'e kunrun Hẹrọdụ, wẹ nọ ghasi ụzọ ọzọ lashi alị wẹ.
Josẹfụ E Gi Nzuzue We Wẹ Gbasi Ijiptu
13 Ogẹn wẹ gi lamagụụ, mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi nọ bịa d'e kunrun Josẹfụ imẹ nrọ, sị a, “Lihi ọtọ! Weri nwata hụ lẹ nnẹ ẹ gbasi Ijiptu; nọdị nị ebahụn d'e ru ogẹn m jẹnkọ d'a gwa ị, makẹni Hẹrọdụ e bugụọ a obi n'o jẹnkọ d'a chọ nwata hụ kẹni o gbu ẹ.”
14 'Ya Josẹfụ nọ lihi, gi imẹ uhinhin weri nwata hụ lẹ nnẹ ẹ si Ijiptu. 15 Wẹ nọ nọdị ebẹhụ d'e ru ogẹn Hẹrọdụ gi nwụn. Ọnwan kẹ ihiẹn ahụn Di-nwọnni-ẹnyi gi onyẹ-amụma ku gi mẹzu, nị “Imẹ Ijiptu kẹ m gha kpọpụha nwa m.”
Hẹrọdụ A Sị Wẹ Gbu Ụmụẹka
16 Ogẹn Hẹrọdụ gi hụn nị ndị hụ marịn ihiẹn kokisẹ rị e ku e mẹọlẹ ẹ ẹro, eje-olulu nọ bumẹ ẹ. Ọ nọ zi ndị hụn o zi, wẹ nọ jẹn d'e gbupụ ụmụẹka-ikẹnnyẹ ile rị Bẹtulẹhẹm lẹ alị ndị hụ nọkunmẹn'ẹ, ikẹnnyẹ ndị hụn rị ahụa ẹbụọ lẹ ndị kelẹni ru ahụa ẹbụọ—ogẹn ndị ahụn marịn ẹnya kokisẹ gwa a nị ya kẹ wẹ hụn ya wụ kokisẹ k'ọ gha gbakọ ogẹn, mẹ ihiẹnni o mẹ.
17 'Ya kẹ wẹ gi mẹzu ihiẹn Osolobuẹ gi onyẹ-amụma wụ Jẹrimaya ku, sị,
18 “Wẹ nụ olu ohu imẹ obodo Rama,
ọ hụ a kwan—e goo ntan, e goo imọn.
Rechẹlụ rọ—ọ rị a kwan ụmụ a;
ọ nịnị wẹ hụhụ a,
makẹni a nwụnchanrịngụọ wẹ.”
A Gha Wẹ Ijiptu Lụa
19 Ogẹn Hẹrọdụ gi nwụnhụngụụ, mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi nọ bịa d'e kunrun Josẹfụ imẹ nrọ imẹ alị Ijiptu, 20 sị a, “Lihi, weri nwata hụ lẹ nnẹ ẹ si alị Izrẹlụ, makẹni ndị rị a chọ nị wẹ gbu nwata hụ a nwụngụọ.” 21 Ọ nọ tẹnhin, weri nwata hụ lẹ nnẹ ẹ si alị Izrẹlụ.
22 Kanị, ogẹn o gi nụ nị Akịlahusu rikin eze nẹdi ẹ wụ Hẹrọdụ, a kị Judia, egun anịn'a jẹn ebẹhụ. A dọgụzị w'a ẹka-ntịn imẹ nrọ, ọ nọ si ẹgbẹrẹ Galili. 23 Ọ nọ jẹn d'e biri imẹ obodo w'a kpọ Nazarẹtị. Ẹrịra kẹ ihiẹn ahụn ndị-amụma ku, sị, “Wẹ jẹnkọ d'a kpọ a onyẹ Nazarẹtị” gi mẹzu.