Isi Nke Isin
Ụmụ Lẹ Ndị Mụ Nị Wẹ
Ụmụ, e humẹni ni ndị mụnị ụnụ isi kẹ Onyẹ-nwọnni-ẹnyi dọn ku ẹ, makẹni ọnwan wụ ihiẹn furu nị ụnụ mẹ. “Gbaye nẹdi i lẹ nnẹ i.” Ọnwan wụ iwu ibuzọ wẹ kwe nkwa chen'ẹ, sị, “kẹni ọ rị n'ị mma, y'e nwọn isi-nka elu ụwa.”
Nẹdi lẹ nnẹ, akpasulẹ ni ụmụ ọnụ iwe, amamgbe ndụn a gụụ wẹ, ka e gi ni ọzụnzụn lẹ nkuzi Di-nwọnni-ẹnyi kwadọn a zụn wẹ.
Ndị Idibo Lẹ Ndị Wẹ Rị Okpuru Wẹ
Ndị wụ idibo mọbụ igbọn, e gi ni egun lẹ ẹhụ ọmụma-nni e humẹni ndị ọnụ rị okpuru wẹ isi. E gichanrịn nị obi ụnụ ile e mẹ ẹ, nọkẹ sị Kraịstị kẹ ụnụ rị a gbaye. Ẹlẹkwọ id'ẹnya wẹ sụọ—ebe ụnụ n'a chọ nị wẹ ja ụnụ—kama, e gi ni akpakalị obi ụnụ e mẹ ya wụ uche Osolobuẹ—rịkẹ igbọn Kraịstị. A shịapụnị ẹfọ a rụn ọrụn ụnụ—nọkẹ sị ụnụ rị a rụnnị Di-nwọnni-ẹnyi ya, ẹlẹ ịhịan. Makẹni ụnụ a marịnghọ nị Di-nwọnni-ẹnyi jẹnkọ d'a kụ onyẹ-onyẹ ụgwọ ihiẹn-ọma ọwụlẹ o mẹ—kẹ igbọn rọ kẹ onyẹ nwọn enwẹn ẹ rọ.
Ndị ịhịan rị okpuru wẹ, e mẹzikwọ nị wẹ ẹrịra. Erọnzilẹ ni wẹ egun. Ụnụ a marịnghọ nị ụnụ lẹ wẹ nwọn Nna ohu hụn rị enu-igwee—bụ ara gbeyeni ịhịan.
Ekikẹn-agha Onyẹ Nke Osolobuẹ
10 Nke ịkpazụụn, zekẹnmẹ ni imẹ ihiẹn Di-nwọnni-ẹnyi; nwẹnkẹnmẹ ni ikẹn ẹ ahụn hi ogbe. 11 Yiri ni ihiẹn-agha Osolobuẹ ile, kẹni ụnụ saẹka turu, gbọndọn ẹro Ekwensụ ile.
12 Makẹni, ẹlẹ ịhịan (nwẹ ẹhụ lẹ ẹdeke) kẹ ẹnyi lẹ wẹ rị a dọ, eje-mmọn ichẹn-ichẹn kẹ ẹnyi lẹ wẹ rị a dọ: ndị-isi wẹ lẹ ndị-ọkịkị wẹ lẹ eje-mmọn ndị hụn a kị ishini gba elu-ụwa lẹ eje-ikẹn imẹ-mmọn ndị rị elu-igwere.
13 Kọnrin ni nwan agha! Weri ni nwan ihiẹn-agha Osolobuẹ ile, kẹni ụnụ hụn ụzọ saẹka turu ogẹn eje-ụhụọhịn e gi bịa; kẹni ụnụ saẹka mẹchanrịn ihiẹn ile furuni, bụ ụnụ turuhụkwọ ebe ụnụ turu.
14 Turukẹnmẹ ni nwan! Ụnụ e gi ezioku kẹnmẹ ukun nọkẹ akpụkpọ onyẹ-agha gi e kẹnmẹ ukun; ụnụ e yiri imẹ-ihiẹn-Chuku-chọ nọkẹ ẹwuru igwe ahụn onyẹ-agha gi e chedọn obi. 15 Yiri ni adụdụ izi-oziọma hụn e wẹhẹ udọn ụkụ, gi n'ẹ hẹnrin akp'ụkụ, nọkẹ akp'ụkụ onyẹ-agha; 16 imẹ ihiẹnni ile, buru ni okukwe, nọkẹ ịkpan onyẹ-agha, hụn ọnụ e gi saẹka e gbọndọn ụta ile rị e nwụn ọkụn hụn Eje-onyẹ hụ rị a gba; 17 weri ni nzụọpụha Osolobuẹ zụọpụha ụnụ kpuru rịkẹ okpu onyẹ-agha, gi gbọndọn isi ọnụ; ụnụ e weri oku-Chuku hụn wụ ọpịa-agha Mmọn-nsọ, kwọndọn.
18 E mẹ ni ekpere nọkẹ kẹ Mmọn-nsọ dọn chọ ogẹn ile; ụnụ e gi ụdị ekpere lẹ arịrịọ ọwụlẹ e sọn ihiẹn ile. Mụnrụn nị ẹnya ebe ekpere rị, anịlẹni ndụn gụụ ụnụ; e mẹ ni ni ndị nke Osolobuẹ ile ekpere. 19 E mẹzikwọ nị nị mmẹ nwẹn ekpere, kẹni m shịapụ ọnụ nị m zi oziọma, Osolobuẹ e ye m ihiẹn m sikọ d'e ku; o wepụ m egun ẹnya, e kusi m'ẹ ikẹn; e mẹ m wẹ marịn ihiẹn rị imẹ oziọma— 20 m yi nwan ẹgan makẹni m rị e zi ya wụ oziọma rịkẹ onyẹ-nnọkin ẹnya Kraịstị. E mẹ ni ni m ekpere nị m hụn ụzọ e kushi ẹ ikẹn k'o furu nị m'e ku ẹ.
Ekele Ịkpazụụn
21 Ezi nwẹnẹ ẹnyi wụ Taịkikọsị, hụn wụzịkwọ onyẹ-ọrụn wẹ gi e dọn ẹnya imẹ Nna-ẹnyi k'a gwachanrịn ụnụ ihiẹn ile, kẹni ụnụ marịn k'ọ rị m lẹ ihiẹn m rị e mẹ. 22 Ịya kẹ m zilanị nị ụnụ ya—nị ụnụ marịn kẹ ẹnyi ile nọ, kẹn'ọ hụn ụzọ kasịzịkwọ ụnụ obi. 23 Udọn Chuku-Nẹdi lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi ya rịnị ndị nke Kraịstị ile—'ya lẹ ihiẹn-ọsụsụọ hụn okukwe rị imẹ ẹ. 24 Ẹfọma Osolobuẹ ya rịnị kẹ wẹ han nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ ghalẹni a nwụn anwụn jẹnni Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi.