Ẹhụhụọ-Ozi Pọlụ Dejẹnni
Ndị Filipi
Isi Nke Ohu
Pọlụ lẹ Timoti de ẹkụkwọ-ozini. Ẹnyi wụ igbọn Kraịstị wụ Jizọsị. Ẹnyi rị e dejẹnni ndị ile rị imẹ Kraịstị wụ Jizọsị, ndị nke Osolobuẹ, hụn rị Filipi ya—uwẹ lẹ ndị-isi wẹ lẹ ndị-ọrụn ụka wẹ. Ẹfọma lẹ udọn hụn gha ẹka Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Nna ẹnyi wụ Jesu Kristi bịa ya rịnị ụnụ.
Pọlụ E Mẹ Ni Wẹ Ekpere
M'e ye Osolobuẹ m ekele ogẹn ile m gi a nyanhan ụnụ; ogẹn ile m gi e mẹ ni ụnụ ile ekpere, m'e gi ịghọghọ e mẹ ẹ, makẹni ọnụ hụ e yeni m ẹka imẹ ọrụn oziọma—ghakwọrị ụhụọhịn-ibuzọ hụ ọnụ nụ a d'e ru nwan ogẹnni. O weghọ m ẹnya nị Onyẹ hụ hụn bidọn ọrụn-ọmanị imẹ ụnụ, k'a gha e mẹ ẹ e zu oke d'e ru Ụhụọhịn Kraịstị wụ Jizọsị k'e gi bịa. O furughọ nị oku ụnụ a rị m ẹnịna, makẹni ụnụ rị m obi ogẹn ile! Ẹghẹẹ, makẹni mmẹ lẹ ụnụ e keyetarị ibe ẹnyi ihiẹn Osolobuẹ gi gọzi ẹnyi—kẹ ebe m rị imẹ ngan, kẹ ebe m rị a kwandọn oziọma, e mẹ ihiẹn o gi e werichanrịn ọnọdị. Osolobuẹ wụ ọshẹri m nị ụnụ a da m ọda-ọda—ụdị ọdịda hụn gha ẹka Kraịstị wụ Jizọsị bịa.
Ekpere m wụ nị ihiẹn-ọsụsụọ ụnụ nwẹ k'a gha e mẹ ụnụ e nwẹ amamihiẹn lẹ nghọha, e nwẹ, e nwẹwaye— 10 kẹni ụnụ hụn ụzọ sa ẹka a họrị ihiẹn ka mma sụọ—ụnụ a wụrụ ndị nwọnlẹni ntụpọ mọbụ nkọrịanị Ụhụọhịn Kristi k'e gi bịa, 11 makẹni o ru a hụn w'a nị ndụn ụnụ a mịjungụọ mkpụrụ rị mma Chuku chọ, hụn gha ẹka Jesu Kristi a bịa. Ọnwan k'e wẹhẹ ni Osolobuẹ ọghọ lẹ ọjịja-mma.
Jesu Rị Imẹ M E Bi
12 Umunẹ m, m chọ nị ụnụ marịn nị ihiẹn mẹni m e yegụọ nị oziọma ẹka ghagbarị nke-esi. 13 O mẹgụọdẹ ndị ile rị ọgwa eze-kanị wụ Siza lẹ ndị ọzọ ile marịn nị ifiri Kraịstị kẹ m gi rị ngan.
14 Ngan m rị e mẹgụọzị obi rukẹnmẹ ndị itu-Kraịstị ibe ẹnyi bu ọda anị imẹ Di-nwọnni-ẹnyi, w'e kushi nwan oku-Osolobuẹ ikẹn karị kẹ w'e ku ẹ mbụ—egun arịzị wẹ ẹnya.
15 Ndị hụ imẹ wẹ gi iwe-ẹnya e zi ozi Kristi—e gi ẹ a dọ ọnụ. Kanị, ndị ọzọ bu ihiẹn rị mma obi e zi ẹ. 16 Ndị hụ bu ihiẹn rị mma obi e zi ẹ gi ihiẹn-ọsụsụọ e zi ya wụ ozi Kraịstị, makẹni a marịngụọ wẹ nị Osolobuẹ mẹ wẹ bu m che imẹ ngannị makẹ ichẹdọn lẹ ịkwadọn oziọma. 17 Ndị hụ gi iwe-ẹnya e zi ẹ gi ozi wẹ rị e zini Kristi a chọ nke wẹ, ọ rịnị a gha wẹ akpakalị obi a pụha; wẹ rị a chọhụ nị wẹ we afụnfụn cheni afụnfụn m rị a ta imẹ ngannị m rị.
18 Kanị o nwọnni ihiẹn ọ wụ! Hụn ka m mkpa, hụn m gi a ghọghọ, wụ nị wẹ hụ e gi ụzọ ile e zi ozi Kraịstị, kẹ wẹ bu ihiẹn rị mma obi e zi ẹ kẹ wẹ bu eje-ihiẹn obi.
Ẹghẹẹ, m k'a gha a ghọghọ, 19 makẹni a marịngụọ m nị wẹ k'a hatu m—ghahanị ekpere ụnụ lẹ eyemẹka Mmọn-nsọ Jesu Kristi. 20 M nwẹkẹnmẹ olile-ẹnya nị egikọ m egun mẹ ihiẹn ifẹnrẹn e gi mẹ m; kama, nị m k'e kuzi oku ẹ kikẹnni, kushizi ẹ ikẹn—kẹ m dọn e ku ẹ mbụ—gi ẹhụ m buli Kristi elu—kẹ ghahanị ịrịn'a ndụn, kẹ ghahanị ịnwụnn'a ọnwụn.
21 O mẹ nke m, m rị ndụn, m rị nị Kraịstị; m nwụnhụn, erere rọ. 22 Kanị, m rị ndụn imẹ ẹhụnị, a rụnpụha nị m Kraịstị mkpụrụ: amarịnzị m nwan hụn m k'a hanrịn! 23 M ri e roshi azụụnnị, e roshi azụụnnị: k'ọ rị m, a la m ụwanị tọ d'e du Kristi nọdị—makẹni ọhụn ka mma. 24 Kanị, m rị ndụn, ịya k'a ka ụnụ ẹka e yeni.
25 Makẹni o wegụọ m ẹnya nị m rị ndụn k'a ka ụnụ ẹka e yeni, a marịngụọ m nị m k'a nọdị, rụnsọnmẹ ihiẹn m rị a rụn ebe ụnụ ile rị, kẹni ụnụ hụn ụzọ a gha ihun imẹ okukwe, a ghọghọ imẹ okukwe. 26 Ya wụ nị wẹ k'a hatu m, a bịazị m d'e kunrun ụnụ—ọbịbịa m a wụrụ nị ụnụ ihiẹn ụnụ e gi nyankẹnmẹ isi ọda-ọda imẹ Kristi wụ Jesu.
27 Ka bisọnmẹ ni obibi furu oziọma Kristi, kẹni ọ wụrụ nị, kẹ m bịa d'a hụn ụnụ kẹ abịanị m—nị ntịn kẹ m gihụ nụ ukwere ụnụ, e gi m'ẹ dọn nị ụnụ gi mmọn ohu wuzo, lẹ ni ọnụ gi obi ohu a lụnị ụzọ-Kraịstị hụn rị imẹ oziọma ọgụn; 28 e gizịkwọ m'a dọn nị ụnụ egini egun ndị-iṅẹnrẹn ụnụ belụa okukwe ụnụ kaka akp'ohu. Ọhụn k'a ghọsị wẹ nị wẹ k'a la ntikpọ, ghọsịzịkwọ wẹ nị ụnụ nwẹn k'e nwẹ nzụọfụha. Osolobuẹ ya jẹnkọ d'a han a mẹ ẹrịra. 29 Makẹni, Osolobuẹ e yegụọ ụnụ ezigbo oghere ife Kraịstị, ẹlẹ ghahanị ikwerini n'ẹ sụọ, kanị ghahazịkwọnị ịta n'a afụnfụn. Ịya kẹ ụnụ rị nwan a ta n'a— 30 makẹni ụnụ e shimẹgụọ nwan ọnwụn ohu hụ ụnụ hụn kẹ m rị e shi mbụ—ụnụ a nụgụọzị nị m rịkwọ nwan e shi ẹ.