Isi Nke Ẹbụọ
Welụa Nị Enwẹn Ụnụ Alị Kẹ Kraịstị
Omẹni ịwụ ndị nke Kristi a gba umẹ; omẹni ihiẹn-ọsụsụọ e mẹ ịhịan a rọkọ ibe ẹ obi; omẹni ẹnyi ile hụ e mẹkọ imẹ Mmọn-nsọ; omẹni ịhịan e mẹ ni ibe ẹ ẹfọma, a nị k'ọ rị ibe ẹ e mẹtụ a obi— mẹ ni nwan nị ịghọghọ m zu oke. Mẹ n'ẹ ghahanị iro ihiẹn ohu, inwọntarị ihiẹn-ọsụsụọ, ikwerigbamanị, ịchụ ihiẹn ohu. Emẹkwọlẹ ihiẹn ọwụlẹ n'i gi ẹ chọrị nke i sụọ mọbụ nị wẹ hụn ị. Ka e welụa nị enwẹn ụnụ alị, e ye ibe ụnụ ọghọ karị enwẹn ụnụ. Onyẹ-onyẹ imẹ ụnụ k'a rịzịkwọ a chọ ọrịnịmma ibe ẹ, ẹlẹ nke ya lẹ enwẹn ẹ sụọ.
A gụn nị agụngụn ohu hụ Kraịstị wụ Jizọsị gụn:
Ọsụọn'a nị Osolobuẹ k'ọ wụchanrịn,
o mẹdẹni ni 'ya lẹ Osolobuẹ han.
Kama,
ọ nọ bu ihiẹn ọ wụ che ụsụọ,
wụrụ odibo;
wẹ nọ mụ a ịhịan.
Ọ wụrụgụụ nwan ịhịan,
ọ nọ wenụa enwẹn ẹ alị, e humẹ isi,
d'e ru ebe ọ nọ kweri ni wẹ gbu ẹ—
kweridẹ hụn wẹ gi kpọgbudẹ ẹ enu obe!
Ifiri ọnwan,
Osolobuẹ nọ weli ẹ, bushichanrịn a elu,
bu ẹ che ọnọdị kachanrịnnị,
ye ẹ ẹfan
hụn kachanrịn ẹfan ile.
10 Nke wụnị,
wẹ kpọhụ ẹfan Jesu/Jizọsị,
ihiẹn ile rị enu-igwee lẹ elu-ụwa lẹ okpuru ụwa
k'e gbu osekpu.
11 Ọnụ ile k'e ku ẹ
nị Jesu Kristi wụ Nna—
ọghọ e gi ẹ bịanị Chuku-Nẹdi.
Chuku Rị Ọrụn Imẹ I, Rụnma Nwan
12 Ifiri ẹ, ndị rị m obi, kẹ ụnụ dọn a gbaye m ogẹn ile, e mẹ ihiẹn m gwa ụnụ, ogẹn mmẹ lẹ ụnụ gi rị ụzọ ohu, e mẹkẹnmẹzidẹ ẹ hụnnị m rịlẹn'a, mẹsọnmẹ ni nwan ẹrịra: e gi ni egun lẹ ẹhụ-ọmụma-nni e bi, e mẹ ihiẹn ile Osolobuẹ e gi zụọpụha ụnụ. 13 Makẹni Osolobuẹ ya rị ọrụn imẹ ọnụ ogẹn ile, e mẹ ọnụ a sa ẹka a họrị nị uche ẹ kẹ ụnụ k'e mẹ, e mẹzikwọ ụnụ e mẹ ya wụ uche ẹ.
14 E mẹ ni ihiẹn ile wẹ sị ụnụ mẹ—edẹnwịnnwịnlẹ ni; adọlẹ ni, 15 kẹni ụnụ wụrụ ndị nwọnlẹni nkọrianị, ndị ẹka wẹ rị ọchan, ụmụ Osolobuẹ obibi wẹ nwẹlẹni ntụpọ—ọsụọn'a nị wẹ bi imẹ igunrun eje-agbọ rụnị ẹnya rịlẹni ụzọ ohu; nọ nị imẹ igunrun wẹ e nwun, e ke imẹ ụwanị kẹ kokisẹ. 16 Makẹni, ụnụ kwọnkẹnmẹ oku hụn e ye ndụn, a hụn m ihiẹn m'e gi nyan isi Ụhụọhịn Kraịstị k'a bịa, nị ọsọ m gba lẹ ọrụn m rụn alanị iwi.
17 Ya wụ, ọsụọn'a nị wẹ rị nwan e hupụ ndụn m kẹ manya, e hu ẹ e kpu okukwe ụnụ hụn wụ ẹjan ụnụ chụyeni Osolobuẹ, ẹfọ rị a sụọ m ụsụọ; m rị e sọn ụnụ a ghọghọ! 18 Ẹfọ ya sụọzịkwọ ụnụ ụsụọ, ụnụ e sọn m ghọghọ.
Nyemẹka Timoti Lẹ Ẹpafrọditọsị
19 M rị e lee ẹnya nị Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jizọsị k'a nị m zihẹ ni ụnụ Timoti ẹgwa, kẹni m nụ ozi ụnụ, ndụn a ban m. 20 Enwọn m onyẹ ọzọ hụn rị kẹ Timoti, hụn gichanrịn akpakalị obi ẹ a chọ ọrịnịmma ụnụ. 21 Ndị ile họdụnị e ro nke-wẹ, nke-wẹ, ẹlẹ nke Jesu Kristi! 22 Kanị, o mẹ nke Timoti, ụnụ lẹ enwẹn ụnụ a marịngụọ mkpa ọ rị; ụnụ a marịngụọ nị o sọn m a rụn ọrụn oziọma kẹ nwa dọn e sọn nẹdi ẹ a rụn. 23 M bu ẹ nwan obi nị m zihẹni ụnụ ịya ẹgwa—m marịngụhụ kẹ ihiẹn k'a rị nị m ebeni. 24 Obi ru m anị imẹ Di-nwọnni-ẹnyi nị mmẹ lẹ enwẹn m k'a bịazịkwọ ẹgwa.
25 K'osilẹrị, e rogụọ m n'ọ rị mkpa nị m zihẹni ụnụ Ẹpafrọditọsị. Nwẹnẹ m k'ọ wụ imẹ Nna-ẹnyi; ọ wụzịkwọ onyẹ-ọrụn lẹ onyẹ-agha ibe m. Onyẹ-ozi ụnụ rọ, hụn ụnụ zihẹ, hụn rị a rụnnị ụnụ ghahanị iyeni m ẹka. 26 M zila a makẹni ụnụ rị a da a ọda-ọda, ọ fụka a nị ọnụ nụ nị emu kụ a. 27 Ezioku-ezioku, emu kụ a ọda-ọda, o te d'a nwụndẹ! Kanị, Osolobuẹ nọ mẹ omikẹn ẹ—kanị ẹlẹ ịya sụọ k'o mẹ n'ẹ, o mẹzikwọ nị mmẹ nwẹn ya, amamgbe ẹkwan m a waye.
28 Ọ rị nwan a dụkẹnmẹ m nị m zihẹzi ẹ, kẹni ụnụ hụn a, ẹfọ a sụọ ụnụ ụsụọ—uhue m e belụa. 29 Gi ni nwan ịghọghọ nabanhan a kẹ ẹnyi e mẹ imẹ Di-nwọnni-ẹnyi; a gbaye ni ndị nọ kẹ ịya— 30 makẹni ọrụn Kraịstị e d'a napụ a ndụn a, o buzidẹ ndụn a che ọb'ẹka ebe ọ rị e yeni m ẹka ụnụ salẹni ẹka yeni m makẹni ebe ụnụ rị e tekẹ.