Isi Nke Ẹtọ
Jizọsị Ka Mozizi
(Ditọrọnọmi 18.18-19; Luk 9.33-36)
Umunẹ m rị nsọ wẹ kpọ mmẹ lẹ wẹ oku elu-igwee, e rokwọ nị nwan Jizọsị, hụn wụ onyẹ ozi pụ-ichẹn Osolobuẹ gi wẹhẹ okukweni ẹnyi rị imẹ ẹ, hụn wụzịkwọ onyẹ-isi nchụ-ẹjan rịn'a, hụn ghọsị n'o furu onyẹ wẹ gi e dọn ẹnya ebe Osolobuẹ hụn tumẹ n'ẹ rị, nọkẹ kẹ Mozizi dọn ghọsị nị ịya wụ Mozizi furu onyẹ wẹ gi e dọn ẹnya imẹ ụlọ Osolobuẹ ile. Kanị, o furu nị wẹ ka Jesu ọghọ e ye karị Mozizi, nọkẹ kẹ onyẹ tụn ụlọ dọn ka ụlọ ọghọ e nwọn. (Makẹni ụlọ ọwụlẹ nwọn onyẹ rụn n'a, kanị Osolobuẹ ya rụn ihiẹn ile). Eziẹ, Mozizi rụn ọhụnma imẹ ụlọ Osolobuẹ ile; kanị ọ rụnhụ ọhụnma kẹ odibo, hụn wẹ zi d'e ku oku ihiẹn ndị Osolobuẹ jẹnkọ d'e ku omẹgụụ. Kanị, Kraịstị rụn ọhụnma nọkẹ Nwa hụn ụlọ Osolobuẹ rị ẹka. Ẹnyi wụ ụlọ Osolobuẹ—o mẹkwọ nị obi e rusọnmẹ ẹnyi alị gisọnmẹ olile-ẹnyanị ẹnyi nwọn e dọn ẹnya.
Y'e Kwerini, Ya wụ nị Y'e Nupụgụọ Isi
Ya wụ, nọkẹ kẹ Mmọn-nsọ dọn ku,
“Ụnụ nụ olu Osolobuẹ tannị,
etikinkwọlẹ ni obi ụnụ—
kẹ ndị nẹdi ụnụ dọn mẹ
ogẹn ahụn wẹ gi nupụ isi;
kẹ wẹ dọn mẹ
ụhụọhịn hụ wẹ chọ ihiẹn rị m ọnụ imẹ atụ.
Ndị nẹdi ụnụ nọ nọ ebẹhụ chọ ihiẹn rị m ọnụ,
m nọ ghọsị wẹ ikẹn m
ọrọgbọ ahụa ọgụnnaị—
10 makẹni iwe agbọ hụ we m.
M nọ sị,
‘Ogẹn ile kẹ obi wẹ gi a kpahu,
w'e ke marịn kẹ m'e mẹ.’
11 M nọ gi iwe kun enwẹn m, sị,
‘Abanyekọ wẹ d'e zu ikẹn ahụn m kwademẹ!’ ”
12 Umunẹ m, kpachanpụkwọ nị nwan ẹnya amamgbe ọ gha e nwọn onyẹ ọwụlẹ imẹ ụnụ hụn nwọn eje-obi, obi hụn kwerilẹni, obi hụn k'a gha ebe Chuku hụn rị ndụn rị pụ. 13 Kanị, e gi ni oku-Chuku a kpọtiẹn obi ibe ụnụ ụhụọhịn-ụhụọhịn, hụnnị “tannị” ahụn wẹ ku oku ẹ imẹ Ẹhụhụọ-nsọ kelẹni ghafe, amamgbe ọ gha e nwọn onyẹ njọ dufie, mẹ ẹ n'ọ kpọkin obi ẹ. 14 Makẹni ẹnyi lẹ Kraịstị k'a rịsọnmẹ omẹni ẹnyi e kwọnkẹnmẹ obi-erumalị ahụn ẹnyi gi bidọn d'e ru njẹndemẹ. 15 Nọkẹ kẹ wẹ dọn ku ẹ imẹ Ẹhụhụọ-nsọ:
“Ụnụ nụ olu Osolobuẹ tannị,
e tikinkwọlẹ ni obi ụnụ,
kẹ ndị nẹdi ụnụ dọn mẹ
ụhụọhịn hụ wẹ nufụ isi.”
16 Elee ndị wụ ndị ahụn nụ olu ẹ nupụ isi? Ẹlẹ ndị hụ ile Mozizi gha alị Ijiptu dupụha? 17 Elee ndị kẹ ize wẹ ze Osolobuẹ ọrọgbọ ahụa ọgụnnaị? Ẹlẹ ndị ahụn mẹ njọ? Ẹlẹ wẹ nwụntọsọnmẹ imẹ atụ? 18 Elee ndị k'o kunni enwẹn ẹ nị abanyekọ wẹ d'e zu ikẹn ahụn ọ kwademẹ? Ẹlẹ ndị hụ nupụ isi? 19 Ẹnyi a hụngụọ a nwan nị abanyeni wẹ makẹni ekwerini wẹ.