Isi Nke Ẹnọ
Izu-ikẹn Osolobuẹ Kwademẹ Ni Ndị Nke Ẹ
Ya wụ, hụnnị nkwa ahụn o kwe—nị ẹnyi jẹnkọ d'a banye d'e zu ikẹn hụ ọ kwademẹ—kelẹni gharị nwan, nị ẹnyi gikwọ nị egun kpachanpụ ẹnya, makẹ ọ gha enwẹ onyẹ rị imẹ ụnụ hụn furulẹni n'ọ banye d'e zu ikẹn ahụn.
Makẹni, ẹnyi a nụghọ oziọma kẹ wẹ dọn nụ a, kanị ozi wẹ nụ abannị nị wẹ erere, makẹni arị wẹ ndị gi okukwe nabanhan a. Ẹnyi ndị hụn kwerini k'a banye d'e zu ikẹn hụ nọkẹ kẹ Osolobuẹ dọn ku imẹ Ẹhụhụọ-nsọ, sị,
“Nọkẹ kẹ m dọn gi iwe kun enwẹn m, ku,
‘Abanyekọ wẹ d'e zu ikẹn ahụn m kwademẹ!’ ”
Osolobuẹ ya kuzi oku izu-ikẹnni, ọsụọn'a n'ọ rụnchanrịngụọ ọrụn a kete ọ tụnlẹ iyetọ ụwa. O nwọnghọ ebe ọ nọ ku oku ụhụọhịn nke ẹsanị imẹ Ẹkụkwọ-nsọ, sị, “Hụn mẹ ẹ akpụ-ụhụọhịn ẹsa, Osolobuẹ nọ zu ikẹn ọrụn ile ọ rụn.” Ọ nọzị nwan ku hụnnị ẹnyi rị e leban ẹnya ebeni, sị,
“Abanyekọ wẹ d'e zu ikẹn ahụn m kwademẹ.”
Ebe o mẹ ni oghere ịhịan e gi banye d'e zu ikẹn hụ hụzị a, bụ ndị hụ bu ụzọ nụ oziọma abanyeni makẹni wẹ nupụ isi, Osolobuẹ nọ kayezi ụhụọhịn ọzọ, kpọ a “tannị.” Ọ nọ ku ẹ imẹ Ẹhụhụọ-nsọ ghahanị Defidi—ebẹhụ ẹnyi rụtụ ẹka n'ọ sị,
“Ụnụ nụ olu ẹ tannị,
etikinkwọlẹ ni obi ụnụ.”
Makẹni, omẹni Joshụa e te dubangụọ wẹ d'e zuru ikẹn ahụn, Osolobuẹ e ke kumẹzi oku ụhụọhịn ọzọ.
Ya wụ nwan nị izu-ikẹn ọrụn hụkwọ e che ndị nke Osolobuẹ, 10 makẹni, onyẹ banye d'e sọn Osolobuẹ zu ikẹn, o zu ikẹn ọrụn a, nọkẹ kẹ Osolobuẹ dọn zu ikẹn ọrụn a. 11 Nị ẹnyi nwankẹnmẹ ni nwan, kẹni ẹnyi banye d'e zu ikẹn hụ, amamgbe ọ gha e nwọn onyẹ danpụnị ghahanị inupụ-isi—ụdị hụn ndị mbụ nupụ.
12 Makẹni, Oku Osolobuẹ rị ndụn; ọ rụn ọrụn; ọ tụ nkọ, tụkarị ọpịa-agha ọnụnaị ọwụlẹ—o zubanchanrịn imẹ d'e rudẹ umẹ-ndụn lẹ mmọn, d'e rudẹ okẹn-ẹhụ lẹ ụmị-ọkpụkpụ. O ru imẹ obi ịhịan d'e lele iroro ẹ lẹ ihiẹn o bu obi—ku kẹ wẹ hụ mma ra arị wẹ mma. 13 Ebe Osolobuẹ rị, o nwọnni ihiẹn zuerini. Ẹghẹẹ, ihiẹn ile gba ọtọ ẹnya onyẹ hụ ẹnyi jẹnkọ d'e ye mgbakọ, ọ hụnchanrịn ihiẹn ile kẹ wẹ nọ.
Jizọsị Wụ Okẹn Onyẹ-isi Nchụ-ẹjan Ẹnyi
14 Ebe o mẹ ni ẹnyi e nwọnghọ okẹn onyẹ-isi nchụ-ẹjan wụ Jizọsị Nwa Osolobuẹ, hụn ghafegụụ elu-igwere, banye ebe Osolobuẹ rị, nị ẹnyi kwọnkẹnmẹ nwan ihiẹn hụ ẹnyi sị nị ya kẹ ẹnyi kweri. 15 Makẹni onyẹ-isi nchụ-ẹjan ẹnyi ẹlẹ hụn marịnlẹni nị ẹnyi e nwọn ikẹn, kanị hụn wẹ nwangụụ ụzọ ile nọkẹ ẹnyi, bụ o mẹni njọ. 16 Nị ẹnyi wefụ nwan egun, bịa ukpo ẹfọma Osolobuẹ, kẹni ẹnyi nwẹhẹn omikẹn, nwọnhẹnzikwọ eyemẹka a—ogẹn o gi rị ẹnyi mkpa.