Isi Nke Isẹn
Wẹ a gha imẹ igunrun ịhịan a họrị onyẹ ọwụlẹ hụn jẹnk'a wụ onyẹ-isi nchụ-ẹjan, e tumẹ, kẹni ọ nọkin ẹnya wẹ ebe ihiẹn Osolobuẹ rị, e ye Osolobuẹ oyiye, e gi ifiri njọ a chụ ẹjan. Ọ marịngụọ kẹ wẹ dọn e gi ẹka alụlụa e sọn ndị marịnlẹni ihiẹn lẹ ndị-mmẹfie makẹni ọ rụnahịnzịkwọ ya lẹ enwẹn ẹ arụnahịn. Ịya haịn o gi mẹ ni o k'a gha a chụrịrị ẹjan makẹ njọ ya lẹ enwẹn ẹ lẹ njọ ndị hụ. Ịhịan ara ye enwẹn ẹ ọkwanị lẹ ọghọ rịn'a. Osolobuẹ sụọ ya a kpọ ịhịan, e ye ẹ ya. Ẹrịra k'o dọn kpọ Ẹrọnụ. Ẹrịrazịkwọ, ẹlẹ Kraịstị ye enwẹn ẹ ọkwa lẹ ọghọ onyẹ-isi nchụ-ẹjan—Osolobuẹ ya tumẹ ẹ, Osolobuẹ hụn sị a,
“Nwa m k'ị wụ;
a ghọsịgụọ m tannị n'ị wụ nwa m.”
Ebe ọzọ imẹ Ẹhụhụọ-nsọ, ọ sịzị,
“Onyẹ nchụ-ẹjan k'ị wụ jẹnrin ejẹn—
ụdị nke Mẹkizẹdẹkị.”
Ogẹn Jizọsị gi rị elu ụwanị, o mẹ ekpere, a rịọ Osolobuẹ arịrịọ; e gi okẹn-ẹkwan lẹ ẹnya-mirin a kpọku Osolobuẹ hụn k'a saẹka zụọpụha a imẹ ọnwụn, Osolobuẹ nọ nụ ekpere ẹ makẹni ọ lachanrịn enwẹn ẹ tọnị Osolobuẹ. Ọsụọn'a nị nwa a rọ, afụnfụn kẹ Osolobuẹ gi zụn a, ọ ta afụnfụn, humẹchanrịn isi. O gigụụ a nwan zu oke, ruchanrịn ogo, ọ nọ wụrụ onyẹ hụn nzụọpụha itẹbitẹ gha ẹka-a a bịanị onyẹ ọwụlẹ k'e humẹn'ẹ isi— 10 makẹni Osolobuẹ e tumẹgụọ a onyẹ-isi nchụ-ẹjan, ụdị nke Mẹkizẹdẹkị.
Nkuzi Ibuzọ Rị Imẹ Ofufe Kraịstị
11 Ihiẹn ẹnyi chọ nị ẹnyi ku banyeni ọnwan bu ọda, kanị ọ fụka ọrụn ọkọwa, makẹni ụnụ arịzị a s'ẹka a ghọta. 12 Ẹghẹẹ, makẹni, o te furu nwan ni ụnụ rị a kuzi ndị ọzọ, kanị ụnụ e hẹnringụọzị ndị wẹ k'a kuzimẹzi ihiẹn ibuzọ rị oku Osolobuẹ! Ụnụ e hẹnringụọzị ndị wẹ k'e ye mirin-ẹran ẹlẹ ihiẹn-oriri zeni! 13 Makẹni onyẹ ọwụlẹ rị a ra ẹran wụhụ ogbori ebe oku ihiẹn Osolobuẹ chọ rị, makẹni nwata k'ọ wụhụ. 14 Kanị, ihiẹn-oriri zeni wụ nke ndị ka ẹhụ; nke ndị hụn zụngụụ enwẹn wẹ ghahanị imẹsọnmẹ ihiẹn wẹ rị a mụ d'e ru nị a marịn wẹ ihiẹn rị ichẹn imẹ njọ lẹ mma.