Isi Nke Ẹsa
Kẹ Mẹkizẹdẹkị Nọ
(Jẹnẹsisi 14.17-20)
Mẹkizẹdẹkịnị wụ eze alị Salẹm; ọ wụzịkwọ onyẹ nchụ-ẹjan Osolobuẹ, Chuku Ahụn Kachanrịnnị. O kunrun Ebraham kẹ Ebraham kinla, ogẹn Ebraham gi mẹrigụụ ndị-nze hụ agha, ọ nọ gọzi Ebraham. Ebraham nọ kebe ihiẹn ile o bulụa agha ụzọ iri, we ụzọ ohu ye Mẹkizẹdẹkị. Nke ibuzọ, ẹfannị wụ Mẹkizẹdẹkị wụ “Eze Ihiẹn-Chuku-chọ”. Ọzọzị, Mẹkizẹdẹkị-nị wụzịkwọ eze alị Salẹm, ya wụ “Eze Udọn,” makẹni Salẹm wụ Udọn. O nwẹ nẹdi; o nwẹ nnẹ; o nwọnni ndị wẹ sị nị uwẹ mụ a. O nwẹ mbidọn; o nwẹ ọgụgụ. Ọ nọhụ kẹ nwa Osolobuẹ. Ọ wụ onyẹ nchụ-ẹjan jẹnrin ejẹn. Lee k'o mẹhan okẹn-ịhịan! Nke wụ nị Ebraham nẹdi-ẹnyi kanị lẹ enwẹn ẹ kebedẹ ihiẹn ile o bulụa imẹ agha hụ, ye ẹ ụzọ ohu imẹ ụzọ iri!
Lee nwan: nke ụmụ Livaị wụ ndị nchụ-ẹjan, Iwu Mozizi sị wẹ a narịn ụmụ Izrẹlụ ibe wẹ ụzọ ohu imẹ ụzọ iri. Ya wụ, wẹ a narịn ndị nke wẹ ụzọ-ohu-imẹ-ụzọ-iri, ọsụọn'a nị wẹ ile wụ ụmụ Ebraham. Kanị, okẹnnyẹni wụ Mẹkizẹdẹkị ẹlẹ onyẹ ebọn wẹ, bụ ọ narịn Ebraham' ụzọ ohu imẹ ụzọ iri, gọzidẹ ẹ—ọ gọzidẹ onyẹ nwẹn Osolobuẹ lẹ enwẹn ẹ kwe nkwa! Onyẹ ọwụlẹ a marịngụọ nị onyẹ kanị ya nwẹ a gọzi ibe ẹ.
Nke ụmụ Livaị, ndị hụn a narịn ụzọ-ohu-imẹ-ụzọ-iri wụ ịhịan mmaka, hụn o mẹ ni, omẹgụụ a nwụnhụn wẹ. Kanị, ụdị nke Mẹkizẹdẹkị, onyẹ hụn a narịn nị wụ onyẹ hụn Ẹhụhụọ-nsọ ku n'ọ hụ ndụn. Ya wụ, ẹnyi k'a sazịdẹ ẹka sị nị Livaị lẹ enwẹn ẹ, hụn ụmụ a a narịn ụzọ-ohu-imẹ-ụzọ-iri ghaha ẹka Ebraham kụ Mẹkizẹdẹkị ụzọ-ohu-imẹ-ụzọ-iri, 10 makẹni Livaị rịkwọ ẹhụ nẹdi ẹ kanị wụ Ebraham ogẹn hụ Mẹkizẹdẹkị gi bịa d'e kunrun Ebraham.
Jesu Wụ Onyẹ Nchụ-ẹjan, Ụdị Nke Mẹkizẹdẹkị
(Ẹbụ-ọma 110.4)
11 Ya wụ, omẹni ụdị ẹjan ebọn Livaị a chụ—ẹjan ahụn ya lẹ Iwu hụ wẹ ye wẹ wị bịa, te nwọn ikẹn o gi e mẹ ihiẹn n'o zu oke kẹ Osolobuẹ dọn chọ, kị haịn nwan o gi rị Osolobuẹ mkpa ikumẹzi oku onyẹ nchụ-ẹjan ọzọ—ụdị nke Mẹkizẹdẹkị, ẹlẹzidẹ ụdị nke Ẹrọnụ?
12 Wẹ wepụ ụdị ẹjan lẹ ndị nchụ-ẹjan rịnị, nị e webanhan wẹ ụdị ọzọ, wẹ k'e webanhanzịrịrị iwu ọhụn hụn ya lẹ ụdị ọhụn hụ wụ ohu.
13 Jesuni, hụn ihiẹn ndịnị rị e zin ẹka, wụ onyẹ ebọn ọzọ, bụ o nwọntuni onyẹ ebọn hụ rụn ọrụn rịkẹ onyẹ nchụ-ẹjan. 14 Makẹni, o we ẹnya nị Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ onyẹ ebọn Juda, bụ Mozizi a kpọnị ya wụ ebọn ẹfan ogẹn o gi ku oku ndị nchụ-ẹjan. 15 Ihiẹn o gi wekẹnmẹdẹ ẹnya wụ nị, ezioku-ezioku, ụdị onyẹ nchụ-ẹjan ọzọ, hụn nọ kẹ Mẹkizẹdẹkị a pụhagụọ nwan. 16 Ẹlẹ ebọn hụ Iwu Mozizi kpọ ẹfan kẹ Onyẹ nchụ-ẹjan ọzọnị gha pụha; ya wụ, ẹlẹ ebọn ọ gha bịa k'o gi wụrụ onyẹ-isi nchụ-ẹjan, kama, ọ wụ a makẹ ikẹn o nwọn hụn o gi a rị ndụn jẹnrin ejẹn. 17 Makẹni ihiẹn Ẹhụhụọ-nsọ ku banyen'ẹ wụ,
“Ị wụ onyẹ nchụ-ẹjan jẹnrin ejẹn,
ụdị nke Mẹkizẹdẹkị.”
18 Ya wụ, Osolobuẹ a kagbugụọ Iwu mbụ, makẹni ndụn a rị Iwu hụ, makẹni Iwu hụ asanị ẹka mẹ ihiẹn hụn rị mkpa— 19 makẹni Iwu mbụ hụ e mẹni ihiẹn ọwụlẹ n'o zu oke. Kama, Osolobuẹ e webanhangụọ nwan ụzọ ọhụn, olile-ẹnya ọhụn, hụn ka mma, hụn ẹnyi e gi s'ẹka nọkunmẹ Osolobuẹ.
20 Osolobuẹ kun enwẹn ẹ gi biye ihiẹnni ẹka. O kunni ihiẹn ọwụlẹ ogẹn o gi tumẹ ndị nchụ-ẹjan mbụ hụ ndị, 21 kanị o kun enwẹn ẹ tumẹ Jizọsị onyẹ nchụ-ẹjan. Makẹni Osolobuẹ sị a,
“Di-nwọnni-ẹnyi e kungụọ enwẹn ẹ,
o gbehutọkọ obi ẹ.
Ọ sị,
‘Ị wụ onyẹ nchụ-ẹjan jẹnrin ejẹn,
ụdị nke Mẹkizẹdẹkị!’ ”
22 Ihiẹn ichẹnni haịn nwan Jizọsị gi wụrụ onyẹ obi gi e ru ẹnyi alị nị nkwerigbama ọhụnnị ka mma. 23 Ihiẹn ọzọ rị ichẹn rịzịkwọ: ndị nchụ-ẹjan mbụ hụ bu ọda makẹni ọnwụn a nịnị onyẹ ọwụlẹ imẹ wẹ rụnsọnmẹ ya wụ ọrụn. 24 Kanị, ya nwẹn awụbehikọ onyẹ nchụ-ẹjan makẹni ọ rị a-rị jẹnrin ejẹn. 25 Ya wụ n'o k'a saẹka zụọpụhachanrịn ndị hụ ghaha ẹka bịa d'e kunrun Osolobuẹ, zụọpụhachanrịn wẹ d'e ru njẹndemẹ, makẹni ọ rị ndụn jẹnrin ejẹn, a rịọdọnni wẹ ebe Osolobuẹ rị. 26 Onyẹ-isi nchụ-ẹjan nọ ẹnịna e furughọ ẹnyi: onyẹ-isi nchụ-ẹjan hụn rị nsọ, hụn mẹlẹni njọ, hụn nwọnlẹni ebe ọ nọ rụ, hụn ya lẹ ndị-njọ wụlẹni ohu, hụn wẹ busigụụ elu, ye ẹ ọnọdị kachanrịnnị imẹ elu-igwee. 27 Ọ nọnị kẹ ndị-isi nchụ-ẹjan ọzọ hụ; ọ rịnị mkpa n'o k'a chụsọnmẹ ẹjan ụhụọhịn-ụhụọhịn: o gigụụ ifiri njọ a chụ ẹjan, o gi ifiri njọ ndị ọzọ chụ. Ọ chụgụọ ẹjan mgbe ohu, chụchanrịn a—ogẹn hụ o gi we enwẹn ẹ ye. Ịya wụzịkwọ ẹjan ikpazụụn.
28 Iwu Mozizi e tumẹ ịhịan-mmaka zulẹni oke nị wẹ wụrụ ndị-isi nchụ-ẹjan; kanị Osolobuẹ e gigụọ oku o ku tumẹ Nwa Osolobuẹ hụn zu oke jẹnrin ejẹn n'ọ wụrụ onyẹ-isi nchụ-ẹjan. Osolobuẹ kun enwẹn ẹ yeni oku ahụn o ku; o ku ya wụ oku ọsụọn'a nị Iwu Mozizi a rịgụọlẹ.