Isi Nke Ẹsatọ
Onyẹ Nchụ-ẹjan Ọhụn Lẹ Nkwerigbama Ọhụn
(Jẹrimaya 31.31-34; Mat 26.28)
Isi-oku rị ihiẹnni ẹnyi rị e ku wụ nị ẹnyi nwọn nwan ụdị onyẹ-isi nchụ-ẹjan hụn rị oche ẹka-nni ukpo Osolobuẹ imẹ elu-igwee, ebẹhụ ọghọ kachanrịnnị rị— hụn rị a rụn Ebẹhụ Kachanrịn Nsọ imẹ Ọdụ-ofufe hụ wụ nke ezigbo ẹ hụn rị elu-igwee, Ọdụ-ofufe hụ hụn Osolobuẹ lẹ enwẹn ẹ mẹmẹ, ẹlẹ hụn ịhịan gi ẹka mẹmẹ.
Ihiẹn haịn wẹ gi e tumẹ onyẹ-isi nchụ-ẹjan ọwụlẹ wụ kẹni ọ yesọnmẹ oyiye, a chụsọnmẹ ẹjan. Ya wụ nị o k'e nwẹzịrịrị ihiẹn onyẹ nchụ-ẹjannị ẹnyi rị e ku oku e ye. Omẹni elu-ụwa k'ọ rị, o ke wụ onyẹ nchụ-ẹjan kaka—ebe o mẹ ni ndị nchụ-ẹjan hụn a chụ ẹjan kẹ Iwu Mozizi dọn ku hụ a.
Ebẹhụ wẹ nọ e fe ofufe hụn rị elu-uwa yihụ nke ezigbo ẹ hụn rị elu-igwee eyi, onyinyọn ẹ rọ. Makẹni, ogẹn hụ Mozizi gi jẹnkọ d'a rụn Ọdụ-ofufe hụ, Osolobuẹ nọ gba a mkpịnsịn-ẹka, sị a, “Hụnkwọ a nị ị rụn ihiẹn ile n'o yi hụn wẹ ghọsị ị elu-ugu.” Kanị, Jesu e nwẹhẹngụọ ọrụn ka nke wẹ mma, ebe o mẹ ni ọ wụ onyẹ e dọnzi ẹgbata imẹ nkwerigbama hụn ka nke wẹ mma—nkwerigbama Osolobuẹ tumẹ, kwesọnmẹ nkwa ka mma.
Makẹni, omẹni ya wụ nkwerigbama ibuzọ zuchanrịn oke, o k'e nwọn mkpa ọ rị nị Osolobuẹ k'e webanhan nke ẹbụọ. Kanị Osolobuẹ hụn ihiẹn rịlẹni mma imẹ ndị nke ẹ, makẹni ya wụ nkwerigbama ibuzọ ezuchanrịnnị oke, 'ya haịn o gi sị,
“Di-nwọnni-ẹnyi sị,
‘Lee ẹ,
ogẹn lala,
hụn m k'e gi tumẹ nkwerigbama ọhụn
ẹgbata mmẹ lẹ ndị Izrẹlụ lẹ Juda;
ọ rịkọ kẹ nkwerigbama hụ
mmẹ lẹ ndị nẹdi wẹ kanị nwọn,
ụhụọhịn hụ m kwọndọn wẹ ẹka
gha alị Ijiptu dupụha wẹ.
Makẹni edọnmẹni wẹ
nkwerigbama m—
'ya haịn
m gi la wẹ tọ.’
Ya kẹ Di-nwọnni-ẹnyi ku.
10 ‘Di-nwọnni-ẹnyi sị, ọnwan wụ nkwerigbama hụ
hụn m jẹnkọ d'e tumẹ
ẹgbata mmẹ lẹ ndị Izrẹlụ,
o mẹgụụ:
m jẹnkọ d'e bu iwu m rị ichẹn-ichẹn
che imẹ uche wẹ,
de wẹ ye imẹ obi wẹ.
M k'a wụ Osolobuẹ wẹ,
a wụrụ wẹ ndị nke m.
11 Ẹlẹzi hụn ịhịan k'a kuzimẹ ibe ẹ,
mọbụ gwama ibe ẹ,
“Marịnkwọ Onyẹ-nwọnni-ẹnyi.” Kaka!
Makẹni,
wẹ ile jẹnkọ d'a marịn m;
gha onyẹ kachanrịn ntịn imẹ wẹ
d'e ru onyẹ kachanrịnnị.
12 Makẹni,
m k'e mẹ ni wẹ omikẹn,
gbagharị wẹ eje-ihiẹn ndị wẹ mẹ;
a nyanhankọzị m njọ ndị hụn wẹ mẹsọnmẹ.’ ”
13 Hụnnị ọ rị nwan e ku oku nkwerigbama ọhụn, ya wụ n'o mẹgụọ nke mbụ wụrụ nwan ihiẹn-akan; bụ omẹni ihiẹn wụ ihiẹn-akan bụ ọ hụ a kawaye ẹgẹdi, ya wụ nị ogẹn ẹ e d'a gụụ.